Doties uz galveno

Papildatvaļinājums darbiniekam, kura aprūpē ir bērni (bērns)

AUTORS: Inga Zāle Ārpakalpojuma grāmatvede ar 20 gadu pieredzi, semināru lektore un kursu “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” pasniedzēja. Tiesības uz papildatvaļinājumu bija iekļautas jau Darba likuma pamatredakcijā 2002. gadā. Šī likuma 151. pants “Papildatvaļinājums” ir vairākkārtīgi grozīts un papildināts, paplašinot to darbinieku loku, kuriem ir tiesības saņemt papildatvaļinājumu. Tāpēc šobrīd gandrīz ikviens darbinieks un darba devējs saskaras […]

AUTORS:

Inga Zāle

Ārpakalpojuma grāmatvede ar 20 gadu pieredzi, semināru lektore un kursu “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” pasniedzēja.

Tiesības uz papildatvaļinājumu bija iekļautas jau Darba likuma pamatredakcijā 2002. gadā. Šī likuma 151. pants “Papildatvaļinājums” ir vairākkārtīgi grozīts un papildināts, paplašinot to darbinieku loku, kuriem ir tiesības saņemt papildatvaļinājumu. Tāpēc šobrīd gandrīz ikviens darbinieks un darba devējs saskaras ar problēmjautājumiem: Cik garš papildatvaļinājums pienākas? Kā saprast bērna vecuma ierobežojumus? Ko nozīmē “aprūpē”? Kad pirmo reizi var prasīt piešķirt papildatvaļinājumu? Vai neizmantotās papildatvaļinājuma dienas uzkrājas? Rakstā sniegšu atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem par papildatvaļinājuma piešķiršanas un uzskaites kārtību.

Cik garš papildatvaļinājums pienākas?

Darba likuma 151. panta 1. daļa:

Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir:

 1. darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, — trīs darba dienas;
 2. darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, — ne mazāk kā trīs darba dienas;
 3. darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, — ne mazāk par vienu darba dienu.

Ja darbiniekam ir tiesības uz vairākiem 151. panta 1. daļas punktiem, tad jāizvēlas viens no tiem, jo papildatvaļinājuma dienas par bērniem nesummējas. Parasti izvēlas labvēlīgāko variantu.

Piemērs 1. Darbinieka aprūpē ir 6 gadus vecs bērns ar invaliditāti un parasts bērns 8 gadus vecs. Darbiniekam ir tiesības uz papildatvaļinājumu, saskaņā ar Darba likuma 151. panta 1. daļas 1. punktu (darbinieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam) un 3. punktu (darbinieka aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem). Labvēlīgākais variants ir 1. punkts. Papildatvaļinājums 3 darba dienas.

Piemērs 2. Darbinieka aprūpē ir 2 bērni – 5 un 7 gadus veci, abi ar invaliditāti. Papildatvaļinājumu piešķir saskaņā ar Darba likuma 151. panta 1. daļas 1. punktu – darbinieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Papildatvaļinājums 3 darba dienas.

Piemērs 3. Darbinieka aprūpē ir 2 bērni – 5 un 7 gadus veci. Papildatvaļinājumu piešķir saskaņā ar Darba likuma 151. panta 1. daļas 3. punktu – darbinieka aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem. Papildatvaļinājums 1 darba diena.

Piemērs 4. Darbinieka aprūpē ir 5 bērni – 3, 5, 8, 10 un 14 gadus veci. Papildatvaļinājumu piešķir saskaņā ar Darba likuma 151. panta 1. daļas 1. punktu – darbinieka aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem. Papildatvaļinājums 3 darba dienas.

Ko nozīmē “aprūpē”?

Bērna aprūpe definēta Civillikuma 177. pantā:

Bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa, un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam).

Bērna aprūpi veic abi vecāki, tāpēc papildatvaļinājums pienākas gan bērna mātei, gan tēvam arī gadījumā, ja abi vecāki strādā pie viena darba devēja. Nav svarīgs arī vecāku savstarpējo attiecību statuss – vai tie dzīvo reģistrētā laulībā, vai nereģistrētā, vai ir šķīrušies. Nav svarīgi arī tas, kura vecāka apgādībā bērns (bērni) atrodas, jeb kura vecāka algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti.

Papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība

Lai darba devējs varētu piešķirt papildatvaļinājumu, darbiniekam iesniegumā jānorāda, uz kādu papildatvaļinājumu tas pretendē saskaņā ar DL 151. panta 1. daļu. Darba devējam nav tiesību atteikt papildatvaļinājuma piešķiršanu.

Iesniegumā jānorāda, kādus dokumentus uzrādīs. Var uzrādīt bērna dzimšanas apliecību vai pasi ar ierakstu par bērna esamību. Ja aprūpē ir bērns invalīds, jāuzrāda dokuments par invaliditātes piešķiršanu bērnam. Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, vecākiem kopēt šos dokumentus nevajag.

Papildatvaļinājuma ilgums, atšķirībā no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilguma, likumā norādīts nevis kalendārajās dienās, bet darba dienās. Darba likums neaizliedz papildatvaļinājuma dienas dalīt daļās. Papildatvaļinājums attiecas uz darbinieka individuālo darba gadu, un tas tiek skaitīts no darba tiesisko attiecību sākuma katram individuāli.

Piemērs 5. Darbinieks uzsāka darba attiecības 28.10.2018. Viņa pirmais darba gads ir no 28.10.2018. līdz 27.10.2019. Ja darbiniekam šājā periodā ir bērns līdz 14 gadu vecumam, viņam par pirmo darba gadu pienākas viena papildatvaļinājuma diena.

Kad var prasīt pirmo papildatvaļinājumu?

Vai darbinieks, kurš tikko uzsācis darba attiecības un viņam vēl nav tiesības prasīt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, var prasīt apmaksātu papildatvaļinājumu?

Darba likums neregulē papildatvaļinājuma izmantošanas secību. Saskaņā ar Darba likuma 55. pantu “Darba kārtības noteikumi”, darba devējam darba kārtības noteikumos vai darba līgumā jāparedz visu atvaļinājumu, tai skaitā arī papildatvaļinājumu, piešķiršanas kārtība.

“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 42. panta 1. daļā teikts, ka darba devējs var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas. Darba likumā šāda ierobežojuma nav. Ja darba devējs “Darba kārtības noteikumus” nav izstrādājis un darba līgumos atvaļinājuma, tai skaitā papildatvaļinājuma, piešķiršanas kārtību nav paredzējis, tad darbiniekam ir tiesības prasīt papildatvaļinājuma piešķiršanu jebkurā viņam izdevīgā laikā.

Kā saprast bērna vecuma ierobežojumus?

Darba likuma 151. pantā minēti bērni līdz 14 gadiem, 16 gadiem un 18 gadiem. Vai pienākas papildatvaļinājums, ja bērnam ir 14 gadi un 7 mēneši?

Darba likuma 16. panta “Termiņu aprēķināšana” 6. daļa: Termiņš, kas noteikts līdz konkrētam datumam, izbeidzas šajā datumā.

Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības prasīt papildatvaļinājumu arī tad, ja bērnam ir 14 gadi un 11 mēneši. Ja periodā, par kuru piešķir papildatvaļinājumu, darbinieka aprūpē ir bērns vecumā līdz 14 gadiem, viņam pienākas viena papildatvaļinājuma diena, kaut arī uz atvaļinājuma piešķiršanas dienu bērns jau ir 15 gadus vecs.

Piemērs 6. Darbinieks uzsāka darba attiecības 01.02.2018. Viņa aprūpē ir viens bērns, kuram 15.03.2019. palika 15 gadi. Vai darbiniekam 18.04.2019. drīkst piešķirt vienu papildatvaļinājuma dienu? 

Ja papildatvaļinājumu piešķirs par pirmo darba gadu (01.02.2018.–31.01.2019.), tad darbiniekam pienākas viena papildatvaļinājuma diena, kaut arī uz 18.04.2019. bērns jau ir 15 gadus vecs.

Piemērs 7. Darbinieks uzsāka darba attiecības 28.08.2010. Viņa aprūpē ir viens bērns, kuram 27.06.2019. paliks 15 gadi. Darbiniekam ieplānots ikgadējais apmaksātais atvaļinājums no 01.06.2019. četras nedēļas, neskaitot svētku dienas, par darba periodu 28.08.2018. līdz 27.08.2019. Vai viņam pienākas viena papildatvaļinājuma diena? 

Jā, darbiniekam pienākas viena papildatvaļinājuma diena, jo periodā 28.08.2018. – 27.08.2019. viņa aprūpē ir bērns līdz 14 gadu vecumam.

Piemērs 8. Darbinieks uzsāka darba attiecības 10.10.2014. Ar 20.02.2019. viņa aprūpē ir viens bērns. Vai augustā darbinieks drīkstēs prasīt vienu papildatvaļinājuma dienu?

Darbiniekam pienākas viena papildatvaļinājuma diena par darba periodu 10.10.2018. līdz 09.10.2019., jo šajā periodā viņa aprūpē ir bērns līdz 14 gadu vecumam.

Vai ir tiesības uz papildatvaļinājumu, ja darbinieks atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai ilgstoši slimo?

Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, neieskaita bērna kopšanas atvaļinājumu un atvaļinājuma laiku bez darba samaksas saglabāšanas, kas ilgāks par 4 nedēļām viena gada laikā.

Tā kā bērna kopšanas atvaļinājums nedod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, tad darbiniekam nerodas tiesības arī uz papildatvaļinājumu.

Jebkurš slimošanas periods, tai skaitā arī ilgstošs, dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, tātad dod tiesības arī uz papildatvaļinājumu.

Darbinieks papildatvaļinājuma laikā saslimst

Darba likuma 151. panta 3. daļa: Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā.

Ja darbinieks piešķirto papildatvaļinājumu nevar izmantot, jo viņam iestājusies pārejoša darbnespēja, tad pastāv divas iespējas:

 1. Pagarināt piešķirto papildatvaļinājumu.
 2. Pārcelt neizmantoto papildatvaļinājumu citā laikā.

Darbinieks vienpersoniski nedrīkst izlemt par papildatvaļinājuma pagarināšanu un neierasties darbā. Ir jāvienojas ar darba devēju, kuru iespēju izmantos.

Vai neizmantotās papildatvaļinājuma dienas uzkrājas?

Darba likuma 151. panta 4. daļa: Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu piešķir un to izmanto līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.

Piemērs 9. Darbinieks uzsāka darba attiecības 10.01.2018. Darbinieka aprūpē ir 5 un 7 gadus veci bērni. Pirmais darba gads ir 10.01.2018. – 09.01.2019. un otrais darba gads ir 10.01.2019. – 09.01.2020. Par pirmo darba gadu viņam piešķīra ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 2018.gadā no 01. līdz 28. oktobrim. Par otro darba gadu ir plānots ikgadējais apmaksātais atvaļinājums no 2019. gada 1. augusta. Darbinieka tiesības uz papildatvaļinājumu par pirmo darba gadu jāizmanto līdz 2019. gada 1. augustam.

Likumdevējs ir noteicis, ka papildatvaļinājums gadu no gada netiek uzkrāts. Ja likumā noteiktajā laika periodā to neizmanto, tiesības uz konkrēto papildatvaļinājuma dienu skaitu zūd.

Vai neizmantoto papildatvaļinājumu var atlīdzināt naudā?

Darba likuma 151. panta 5. daļa: Ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumu, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu nav izmantojis

Piemērs 10. Darbinieks uzsāka darba attiecības 10.01.2018. Darbinieka aprūpē ir 5 gadus vecs bērns. Par pirmo darba gadu viņam piešķīra ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 2018. gadā no 01.līdz 28. oktobrim. Ar 15.03.2019. darbinieks pārtrauc darba attiecības. Darba devējam jāizmaksā neizmantotā atvaļinājuma kompensācija par darba attiecību periodu 10.01.2019. līdz 15.03.2019.

Par cik dienām jāizmaksā kompensācija par neizmantoto papildatvaļinājumu? Atbilde: par 2 dienām – viena diena par pirmo darba gadu (10.01.2018. – 09.01.2019.) un otrā diena par nepilnu otro darba gadu.

Lai arī otrais darba gads (10.01.2019. – 15.03.2019.) ir nepilns, tikai 65 kalendārās dienas, izpildās šādi nosacījumi: darbiniekam ir darba attiecības un šo darba attiecību laikā darbinieka aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem.

Piemērs 11. Darbinieks uzsāka darba attiecības 10.01.2019. un pārtrauca tās ar 31.01.2019. Darbinieka aprūpē ir 10 gadus vecs bērns.

Vai pastāvot darba attiecībām nepilnu mēnesi, darba devējam ir jāizmaksā kompensācija par neizmantoto papildatvaļinājumu?

Atbilde: jā. Ja darba attiecību periodā 10.01.2019. – 31.01.2019. darbinieka aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, viņam ir tiesības uz likumā paredzēto vienas dienas papildatvaļinājuma kompensāciju.

 

Šie papildatvaļinājumi paredzēti, lai darbinieki varētu vairāk laika veltīt bērniem, piemēram, piešķirot to 1. septembrī vai skolas izlaidumā. Izmantojiet to!

 

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

 

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

Populārākie

 • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

  AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]

 • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

  AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]