Horizon funkcionalitāte

Horizon ietilpst pieci funkcionālie apgabali, kas sastāv no atsevišķām komponentēm. Daļa no tām iekļautas bāzes komplektācijā, pārējās - iegādājamas atsevišķi.

Vizuāla karte

Sistēma: bāzes funkcionalitātes komponentes

 • Atskaišu redaktors

  ERP rīks, kas nodrošina pārskatu un izdruku izskata pielāgošanu noteiktas organizācijas vai lietotāja vajadzībām. Grafiskā veidā iespējams veidot neierobežotu skaitu dažādu izdruku formu dokumentiem, dokumentu sarakstiem un pārskatiem. Atskaites ir pieejamas visām nozarēm – grāmatvedības sistēmai, noliktavas pārvaldības sistēmai, personāla vadības sistēmai, kā arī citiem Horizon RVS risinājumiem.

 • Procesu serveris

  Horizon ERP funkcionalitāte, kas atbalsta automātisko procesu izveidi un izpildi Horizon resursu vadības sistēmas serverī. Funkcionalitāte nodrošina iespēju lietotājiem izveidot un automātiski izpildīt Horizon atbalstītos darbus (piemēram, algu aprēķins).

 • Tiesības un lomas

  Modulis nodrošina lietotāju lomu un tiesību komplektu izveidi un piešķiršanu noteiktiem lietotājiem vai lietotāju grupām. Horizon ERP sistēmā iespējams veidot ļoti elastīgas un sazarotas lietotāju tiesības, nosakot lietotāju pieeju noteiktām funkcijām un noteiktiem piekļuves režīmiem (lasīt, rediģēt, dzēst).

 • Brīdinājumi

  Funkcionalitāte ļauj definēt brīdinājumus Horizon. Iespējams veidot sistēmas un lietotāja specifiskus brīdinājumus, kas informē sistēmas lietotājus par interējošām situācijām, kas iestājušās sistēmas dokumentos, kā arī ārpuskārtas situācijām, kurām jāpievērš uzmanība.

Sistēma: papildus funkcionalitāte

 • Repozitoriji

  Funkcionalitāte ļauj citos Horizon moduļos saglabāt failus vai pielikumus vienotās, centralizētās failu glabātuvēs. Šī funkcionalitāte nodrošina centralizētu piekļuvi visiem failiem sistēmā.

 • Saskaņošana

  Saskaņošanas funkcionalitāte nodrošina dažādu dokumentu aprites darba plūsmu uzturēšanu sistēmā. Sistēmā pieejama personāla pieteikumu (piemēram, atvaļinājumu, komandējumu, mācību pieteikumu), apgādes rēķinu, līgumu u.c. dokumentu saskaņošana.

 • Pašapkalpošanās Web

  Iespēja, kas nodrošina darbinieka administratīvo funkciju veikšanu tīmekļa pārlūkā, bez Horizon instalēšanas. Šeit atspoguļota daļa Horizon funkcionalitātes, kas darbiniekiem pieejama pašapkalpošanās režīmā. Informācija web vidē pieejama atbilstoši instalētajiem moduļiem un lietotāja tiesībām.

 • Automātiskie darbi

  Iespēja reģistrēt un noteiktā laikā uz noteikta servera izpildīt iepriekš definētus periodiski veicamus darbus. Funkcija nodrošina noteiktu darbu, piemēram, pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu laikā, kad ERP sistēma nav noslogota (ārpus darbalaika).

 • Centralizācija

  Vairāku juridisku vienību uzturēšana vienā Horizon ERP programmatūras instalācijā, kas nodrošina iespēju veikt uzskaites sistēmas datu konsolidāciju, balstoties uz vienotu konta plānu. Iespēja veidot un uzturēt vienotus klasifikatorus, kas tiek izmantoti visās juridiskajās vienībās (firmās).

 • Paplašināta lietotāju pārvaldība

  Iespēja veikt papildu drošības nosacījumu piemērošanu Horzion ERP un Horizon Web lietotājiem. Tas nodrošina iespēju automātiski kontrolēt lietotāja ievadītās paroles sarežģītības atbilstību un paroles maiņas biežumu.

 • Integrācija ar ārējām sistēmām

  Modulis nodrošina iespēju veikt Horizon ERP sistēmas integrāciju ar citām sistēmām. Iespējama uzņēmuma vadības sistēmas sasaiste biznesa loģikas līmenī (piemēram, izveidot rēķinu Horizon ERP no citas sistēmas) vai datu apmaiņas līmenī (nodot ārējai grāmatvedības sistēmai informāciju par Horizon ERP izveidotajiem rēķiniem).

 • Daudzvalodas

  Modulis, kas nodrošina Horizon ERP sistēmas saskarni vairākās valodās. Horizon uzņēmuma vadības sistēmas saskarne pieejama latviešu un angļu valodās.

Saimniecība: bāzes funkcionalitāte

 • Noliktava

  Noliktavas funkcionalitāte - preču kustība, atlikumi, iepirkuma cenas pēc FIFO, inventarizācijas, pārdošanas cenas, atlaides, realizācijas un citi pārskati dažādos griezumos

Saimniecība: papildus funkcionalitāte

 • Pasūtījumi internetā

  Šīs noliktavas uzskaites sistēmas modulis nodrošina pasūtījumu pieņemšanu internetā. Ciešā integrācija ar noliktavas un loģistikas sistēmas moduli ļauj veikt ātrāku un efektīvāku pasūtījumu apriti un preču piegādi klientam.

 • Kases sistēmas

  Dažādi ERP risinājumi mazumtirdzniecības uzskaitei - sākot no integrācijas ar kases aparātiem, beidzot ar daudzfunkcionālām kases sistēmām.

 • Plaukti

  Šis uzņēmuma uzskaites programmas modulis nodrošina iespēju uzskaitīt preču kustību un atlikumus pa konkrētām noliktavas plauktu vietām. Samazina laika patēriņu, kas nepieciešams konkrētu preču atrašanai noliktavā.

 • Dokumentu imports/eksports

  Modulis nodrošina iespēju veikt Horizon ERP sistēmā esošu dokumentu (pavadzīmju, rēķinu, pasūtījumi u.c.) eksportu un importu no dažādiem failu formātiem (piem. Excel, CSV, XML).

 • Loģistika

  Modulis nodrošina iespēju atsekot klientu pasūtījumiem sākot no pasūtījuma pieņemšanas, preču pasūtīšanas piegādātājiem un saņemšanas līdz pat preču piegādēm klientam. Nodrošina optimālu preču atlikumu uzturēšanu un preču pasūtījumu veikšanu piegādātājiem.

 • Ražošana

  Šīs ERP modulis ietver pilna ražošanas cikla nodrošināšanu un uzskaiti, sākot no ražošanas procesa plānošanas, nepieciešamo izejvielu plānošanas, paša ražošanas procesa organizēšanas, beidzot ar produktu un paša ražošanas procesa vai tā atsevišķu soļu pašizmaksas noteikšanu. Nodrošina ražošanas procesā izmantoto izejvielu izsekojamību.

 • Autotransports

  Modulis nodrošina pilnu dienesta transporta uzskaiti, kas ietver sevī autotransporta vienību reģistrāciju, ceļa zīmju ievadi, nobraukuma un patērētās degvielas uzskaiti. Apraksts

Finanšu uzskaite: bāzes funkcionalitātes komponentes

 • Virsgrāmata

  Modulis, kurā tiek akumulēta informācija par grāmatojumiem no citiem sistēmas moduļiem. Tiek veikti gada slēguma grāmatojumi un veidotas kontu apgrozījumu atskaites.

 • Finanšu pārskati

  Modulis nodrošina funkcionalitāti, kas atbalsta dažādu pārskatu sagatavošanu, kas lietojami iestāžu/uzņēmumu iekšējām vajadzībām, kā arī iesniedzami vadībai un augstākstāvošām iestādēm.

 • Nākamie periodi

  Modulis nodrošina lietotāju lomu un tiesību komplektu izveidi un piešķiršanu noteiktiem lietotājiem vai lietotāju grupām. Horizon ERP sistēmā iespējams veidot ļoti elastīgas un sazarotas lietotāju tiesības, nosakot lietotāju pieeju noteiktām funkcijām un noteiktiem piekļuves režīmiem (lasīt, rediģēt, dzēst).

 • Vadības grāmatvedība

  Modulis nodrošina vadības grāmatvedības funkcionalitāti, kas ļauj pārdalīt ieņēmumus un izdevumus pēc brīvi izvēlētām formulām un statistiskajiem rādītājiem.

 • Avansa norēķini

  Modulis nodrošina iespēju reģistrēt avansa norēķinu personas, piesaistīt tās konkrētām uzskaites dimensijām un projektiem, kā arī ierobežot iesniedzamā avansa apmēru.

Finanšu uzskaite: papildus funkcionalitāte

 • Inventārs

  Modulis nodrošina organizācijas inventāra uzskaiti un tā kustību, kā arī ar inventāra apriti saistīto procesu reģistrēšanu. Funkcionalitāte nodrošina inventāra un tā kustības atskaites un pārskatus. Sistēmā tiek nodrošināta elektroniska inventarizācijas procesa veikšana.

  Elektronsikās inventarizācijas funkcionalitātes apraksts
 • Pamatlīdzekļi

  Moduļa funkcionalitāte nodrošina ilgtermiņa ieguldījumu (pamatlīdzekļu, nemateriālo un finanšu) uzskaiti. Pamatlīdzekļu uzskaites funkcionalitāte nodrošina tādu procesu atbalstu kā pamatlīdzekļu iegāde, iekšējā pārvietošana, rekonstrukcija, likvidācija, pārvērtēšana, saņemšana un nodošana. Sistēmā tiek veidoti ar pamatlīdzekļu apriti saistītie dokumenti, kā arī tiek nodrošināta automatizēta pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina funkcionalitāte. Sistēmā tiek nodrošināta elektroniska inventarizācijas procesa veikšana.

  Elektronsikās inventarizācijas funkcionalitātes apraksts
 • Budžets

  Modulis nodrošina budžeta ievadīšanu sistēmā un izpildes piesaisti noteiktām budžeta pozīcijām. Ar pārskatu palīdzību var iegūt budžeta plāna un izpildes atskaites un pārskatus. Ar budžeta kontroles mehānismu palīdzību var veikt izmaksu kontroli jau maksājumu dokumentu izrakstīšanas brīdī.

 • Komandējumi

  Modulis nodrošina komandējuma pieteikuma izveidi, atskaites iesniegšanu un elektronisku apstrādi web pašapkalpošanās sistēmā. Ir nodrošināta komandējumu pieteikumu un atskaišu sasaiste ar avansa norēķinu moduli.

 • Investīciju uzskaite

  Modulis nodrošina funkcionalitāti, kas ļauj definēt investīciju projektus un to saistīto informāciju, kā,piemēram, plānoto investīciju apjomu. Ar pārskatu un atskaišu palīdzību var iegūt informāciju par veikto investīciju apjomu.

 • Aizņēmumu uzskaite

  Modulis nodrošina iespēju fiksēt aizņēmumu līgumus, to maksājumu grafikus. Ir iespēja fiksēt arī galvojumu līgumus un veikt to zembilances uzskaiti. Piesaistot līgumus dokumentiem, ir iespēja iegūt atskaites un pārskatus finanšu uzskaitē un moduļa ietvaros.

Norēķini: bāzes funkcionalitātes komponentes

 • Apgāde / realizācija

  Modulis nodrošina darījumu ar debitoriem un kreditoriem uzskaiti un kontroli, kā arī nepieciešamo atskaišu (PVN deklarācija, u.c.) sagatavošanu.

 • Kase / banka

  Modulis nodrošina ienākošo un izejošo maksājumu uzskaiti sistēmā, kas atspoguļo naudas plūsmu kasē un bankā griezumā pa klientiem/līgumiem. Modulī iespējams veikt maksājumu importu no kašu sistēmām un bankas.

 • Klientu vadība

  Modulis nodrošina klientu un to datu reģistra uzturēšanu. Nodrošina sistēmas lietotājiem aktuālu informāciju par klientu aktivitātēm. Funkcionalitāte ļauj ievadīt un sasaistīt informāciju no citiem Horzion moduļiem ar klientu, kas ļauj iegūt vispusīgu informāciju par klienta aktivitātēm.

 • Līgumi

  Līgumu modulis nodrošina līguma reģistra uzskaiti, kurā var uzturēt līguma datus, pielikumus, citu ar līgumu saistītu informāciju. Sistēmā iespējams savienot dokumentu izpildi ar līgumiem, finansējuma prognozi un līgumu atlikumu aprēķinu, kā arī automātisku līgumsodu aprēķinu.

Norēķini: papildus funkcionalitāte

 • Aprūpes maksas

  Modulis paredzēts sociālo aprūpes centru uzskaites organizēšanai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un veicamo uzskaites darbību atvieglošanai.

 • Vecāku maksas

  Modulis, kas atvieglo bērnudārzu resursu uzskaiti un vadīšanu. Modulī pieejama funkcionalitāte, kas nodrošina bērnu apmeklējumu uzskaiti un vecāku maksu kvīšu izrakstīšanas, izsūtīšanas un apmaksas piesaistes procesu. Tāpat ir pieejams ēdināšanas bloks, kurā var veidot receptes, kas vēlāk tiek izmantotas produktu pasūtīšanā un produktu norakstīšanā.

 • Apsaimniekošana

  Modulis paredzēts komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Iebūvētā funkcionalitāte nodrošina, klientu, klientu līgumu uzskaiti un nekustamo īpašumu reģistrāciju un uzskaiti. Iespējams reģistrēt klientiem sniegtos pakalpojumus un ģenerēt apsaimniekošanas rēķinus. Modulī iespējams ģenerēt mājas tāmes.

 • Maksājumu automatizācija

  Horizon sasaiste ar bankas datu apmaiņas interfeisu, kas nodrošina maksājumu un konta izrakstu datu apmaiņu online režīmā. Modulis šobrīd pieejams Swedbank, SEB un Citadele klientiem.

  Paplašināts moduļa apraksts, lietotāja atsauksme, videoinstrukcija
 • Investīciju uzskaite

  Modulis nodrošina funkcionalitāti, kas ļauj definēt investīciju projektus un to saistīto informāciju, kā, piemēram, plānoto investīciju apjomu. Ar pārskatu un atskaišu palīdzību var iegūt informāciju par veikto investīciju apjomu.

 • Pakalpojumu līgumi

  Pakalpojumu līgumu modulis nodrošina iespēju masveidā ģenerēt rēķinus atbilstoši pakalpojumu līgumu specifikai un attiecināt tos uz noteiktiem līgumiem, kas ļauj iegūt atskaites par pakalpojumu līgumu izpildi.

 • Iepirkumu līgumi

  Modulis nodrošina iepirkumu līgumu reģistru, kontroli un uzskaiti. Iepirkumu līgumus iespējams reģistrēt un veikt to kontroli pēc finansējuma veidiem, uzskaites dimensijām vai klienta.

 • Līzings

  Līzinga darījumu uzskaites sistēma nodrošina pilna cikla līzinga darījumu apstrādi. Funkcionalitāte paredzēta līzinga devējiem. Modulis nodrošina līzinga piedāvājumu, līgumu un maksājumu grafiku izveidi. Līzinga menedžeriem pieejama speciāli izstrādāta web saskarne.

Personāls: papildus funkcionalitāte

 • Personāla vadība

  Modulis nodrošina pilnvērtīgu personāla uzskaiti, iespējams ievadīt nepieciešamo informāciju par darbinieku, darbinieka datus, izglītības dokumentus u.c. Personāla vadītājiem ērti pieejama informācija par darbinieka atalgojumu un citiem datiem. Iespējama atvaļinājumu un citu datu pieteikšana un apstiprināšana pašapkalpošanās režīmā.

 • Darba samaksa

  Modulis nodrošina elastīgu un daudzveidīgu algu aprēķina metožu izmantošanu, kas ļauj veikt algu aprēķinu pēc dažādiem nosacījumiem.

 • Darba laika uzskaite Web

  Nodrošina darba laika uzskaiti web vidē organizācijām, kurās darbinieki strādā pēc normālā darba laika organizācijas veida un lietotājam, kurš veic darba laika uzskaiti, nav pieejams Horizon. Risinājums nodrošina uzņēmumā iespēju katram struktūrvienības atbildīgajam veikt savlaicīgu un precīzu prombūtnes dokumentu un darba laika tabulu ievadi, samazinot algu grāmatvežu patērēto laiku dokumentu apstrādei.

 • Darba laika plānošana

  Modulis nodrošina detalizētu personāla laika plānošanu un grafika sastādīšanu sadalījumā pa stundām un minūtēm. Darba laika grafikus un fakta dokumentus ir iespējams elektroniski saskaņot. Pēc fakta dokumenta apstiprināšanas tiek veikta izmaksu attiecināšana grāmatvedībā.

  Darba laika plānošanas funkcionalitātes apraksts

 • Darba laika uzskaite pa funkcijām

  Modulis palīdz veikt darba laika analīzi ES finansējuma prasību nodrošināšanai, laika izlietojumam, datu pašizmaksai un citām darba laika uzskaitēm. Funkcionalitātei ir integrācija ar Outlook un Horizon Personāla moduli.

Sazinieties ar mums

Mums ir nepieciešama Jūsu piekrišana
visma.lv kontakti

Lai piedāvātu saturu, kas pielāgots Jūsu interesēm, mēs izmantojam sīkdatnes, kuras apvieno informāciju par darbībām šajā mājaslapā ar informāciju, kuru Jūs mums sniedzat.

Piekrītot, Jūs ļaujat mums uzkrāt un apstrādāt savu personīgo informāciju, kā aprakstīts šeit.