Doties uz galveno

Apmaksāts atpūtas laiks

Atpūtas laiks ir svarīga darba sastāvdaļa, lai darbinieks justos laimīgs un būtu produktīvs savā darbavietā. Šajā rakstā Inga Zāle apskata situācijas, kad darba ņēmējam ir tiesības atpūsties, bet darba devējam ir pienākums šo laiku apmaksāt

Bloga raksts

Ārpakalpojuma grāmatvede, grāmatvedības kursu pasniedzēja, semināru lektore.

Atpūtas laika jēdziens (Darba likuma (DL) 141.pants)

Atpūtas laiks šā likuma izpratnē ir laikposms, kura ietvaros darbiniekam nav jāveic viņa darba pienākumi un kuru viņš var izlietot pēc sava ieskata.

Atpūtas laiks ietver pārtraukumus darbā, diennakts atpūtu, nedēļas atpūtu, svētku dienas un atvaļinājumus.

Atpūtas laika definīcijas pamatā ir divi nosacījumi:

  • darbinieks neveic savus darba pienākumus;
  • darbinieks šo laiku var izmantot pēc sava ieskata.

Lai attiecīgais laiks tiktu uzskatīts par atpūtas laiku, abiem nosacījumiem jāizpildās vienlaicīgi.

Šajā rakstā apskatīšu vairākas situācijas, kad darba ņēmējam ir tiesības atpūsties, bet darba devējam ir pienākums atpūtas laiku apmaksāt.

Donori

DL 74.pants. Atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ Darbiniekam pēc asins vai asins komponentu nodošanas ārstniecības iestādē ir tiesības uz atpūtas dienu. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, šo atpūtas dienu var piešķirt citā laikā, bet ne vēlāk kā viena gada laikā pēc asins vai asins komponentu nodošanas ārstniecības iestādē.

Darba devējam ir pienākums apmaksāt ne vairāk kā piecas šādas dienas kalendāra gada laikā, izmaksājot šā panta trešajā daļā noteikto atlīdzību, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikts lielāks apmaksāto atpūtas dienu skaits.

DL 74.panta trešajā daļā noteiktā atlīdzība ir sekojoša:

  • darbiniekiem, kuriem noteikta laika alga (mēneša alga vai stundas tarifa likme), izmaksā noteikto darba samaksu.
  • darbiniekiem, kuriem noteikta akorda alga, izmaksā vidējo izpeļņu.

Piemērs. Darbiniekam nolīgts normālais darba laiks, piecu dienu darba nedēļa, mēneša alga 1200 eiro. Sestdien, 25.maijā, savā atpūtas dienā darbinieks ziedoja asinis ārstniecības iestādē.

Ārstniecības iestādes izsniegto izziņu darbinieks iesniedza darba devējam un vienojās, ka atpūtas dienu izmantos piektdien, 31.maijā. Maijā ir 21 darba diena. Darbinieks strādāja 20 darba dienas, bet vienu darba dienu atpūtās.

Darba alga: 1200 eiro / 21 darba diena * 20 darba dienas = 1142.86 eiro

Apmaksāta atpūtas diena: 1200 / 21 * 1 = 57.14 eiro

Darba samaksa maijā: 1142.86 + 57.14 = 1200 eiro

Par sestdienu, 25.maiju, darba devējam nav pienākums izmaksāt atlīdzību.

Piemērs. Darbiniekam nolīgts normālais darba laiks, piecu dienu darba nedēļa, mēneša alga 1200 eiro. Darbinieks regulāri ārstniecības iestādē nodod asinis un ar darba devēju vienojies, ka atpūtas dienas pievienos ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. 2024. gada jūnijā viņam piešķir divu nedēļu garu atvaļinājumu no 3. – 16.jūnijam un piecas atpūtas dienas, kas pienākas par asins nodošanu ārstniecības iestādē, no 17. – 21.jūnijam. Darbinieks atpūšas trīs nedēļas. Jūnijā ir 19 darba dienas, no kurām darbinieks strādā 4.

Darba alga: 1200 eiro / 19 darba dienas * 4 darba dienas = 252.63 eiro

Apmaksātas atpūtas dienas: 1200 / 19 * 5 = 315.79 eiro

Atvaļinājuma nauda: dienas vidējā izpeļņa * 10 darba dienas

Atpūtas dienas, kas pievienotas atvaļinājumam, to nepagarina. Atpūšoties trīs nedēļas, atvaļinājums joprojām paliek divu nedēļu garš. Vidējo izpeļņu par pievienotām apmaksātām atpūtas dienām izmaksā tikai tajā gadījumā, ja darbiniekam noteikta akorda alga.

Virsstundas (DL 136.pants)

Vienlaikus ar vienošanos par virsstundu darbu vai norīkošanu to veikt darbinieks un darba devējs var vienoties, ka darbiniekam piemaksu par virsstundu darbu aizstāj ar apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam, kā arī par šāda apmaksāta atpūtas laika piešķiršanas kārtību.

Ja darbiniekam nepiešķir piemaksu par virsstundu darbu, bet to aizstāj ar apmaksātu atpūtu, tad šādu apmaksātu atpūtu piešķir mēneša laikā no virsstundu darba veikšanas dienas, bet, ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, apmaksātu atpūtu piešķir nākamajā pārskata periodā, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, apmaksāto atpūtu var pievienot ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam, atkāpjoties no šajā daļā noteiktās vispārīgās kārtības.

Piemērs. Darbiniekam nolīgts summētais darba laiks, kas piesaistīts normālā darba laika (40 stundas nedēļā) piecu dienu darba nedēļai, pārskata periods viens mēnesis, stundas tarifa likme 6.25 eiro. 2024.gada jūlijā normu stundas ir 184, bet darbinieks faktiski nostrādā 190. Vienlaikus ar vienošanos par virsstundu darbu, darbinieks un darba devējs vienojas, ka piemaksu par virsstundu darbu aizstās ar apmaksātu atpūtu atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam nākamajā pārskata periodā, tas ir augustā. Augustā normu stundas ir 176, bet darbiniekam jānostrādā 170.

Darba alga jūlijā: 6.25 eiro * 190 darba stundas = 1187.50 eiro

Darba alga augustā: 6.25 eiro * 170 darba stundas = 1062.50 eiro

Apmaksāts atpūtas laiks: 6.25 eiro * 6 stundas = 37.50 eiro

Darba samaksa augustā: 1062.50 + 37.50 = 1100 eiro

No augusta ienākumiem vidējās izpeļņas aprēķinos ņem vērā darba algu 1062.50 eiro un 170 faktiski nostrādātās stundas. Atlīdzību par 6 stundām, kurās darbinieks atpūtās, vidējās izpeļņas aprēķinos neiekļauj.

Piemērs. Darbiniekam nolīgts summētais darba laiks, kas piesaistīts normālā saīsinātā darba laika (35 stundas nedēļā) piecu dienu darba nedēļai, pārskata periods viens mēnesis, stundas tarifa likme 6.25 eiro. Laika periodā no janvāra līdz aprīlim darbiniekam izveidojās 35 virsstundas. Vienlaikus ar vienošanos par virsstundu darbu, darbinieks un darba devējs vienojās, ka piemaksu par virsstundu darbu aizstās ar apmaksātu atpūtu, ko pievienos ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. 35 virsstundas veido piecas apmaksātas atpūtas dienas. 2024.gada jūnijā darbiniekam piešķir divu nedēļu garu atvaļinājumu no 3. – 16.jūnijam un piecas apmaksātas atpūtas dienas, kas, pēc vienošanās par virsstundu darbu, pievienotas atvaļinājumam. Lai aprēķinātu normu stundas, kas darbiniekam jānostrādā nepilnā pārskata periodā, no normālām darba laika stundām pilnā pārskata periodā atņem normālā darba laika stundu skaitu attaisnotās prombūtnes laikā. Normu stundas jūnijā ir 133. Attaisnotās prombūtnes laiks ir divu nedēļu garš atvaļinājums – 70 stundas – un piecas apmaksātas atpūtas dienas – 35 stundas, kopā 105 stundas.

Normu stundas, kas jūnijā jānostrādā: 133 – 105 = 28

Darba alga jūnijā: 6.25 eiro * 28 darba stundas = 175 eiro

Apmaksāts atpūtas laiks: 6.25 eiro * 35 stundas = 218.75 eiro

Atvaļinājuma nauda: stundas vidējā izpeļņa * 70 stundas

Darbs atpūtas dienā

Uzņēmumā var izveidoties situācija, kad darbinieku nepieciešams iesaistīt darbā atpūtas dienā, lai pabeigtu steidzamu, iepriekš neparedzētu darbu.

Nedēļas atpūtas laiks (DL 143. pants)

Darbinieku ar darba devēja rakstveida rīkojumu var iesaistīt darbā nedēļas atpūtas laikā, piešķirot viņam līdzvērtīgu kompensējošo atpūtu un nodrošinot ne mazāk kā divus šā panta pirmajā daļā minētos nedēļas atpūtas periodus jebkurā 14 dienu laikā, šādos gadījumos:

1) ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības;

2) lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā;

3) steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai noteiktā laikā.

Ja darbinieks savā atpūtas dienā ir iesaitīts darbā 5 stundas, bet pārējo laiku var izmantot pēc saviem ieskatiem, tad līdzvērtīga kompensējošā atpūta ir 5 stundas. Par nostrādātajām stundām izmaksā darba samaksu.

Piemērs. Darbiniekam nolīgts normālais darba laiks, piecu dienu darba nedēļa, mēneša alga 1200 eiro. Pirmdien, 6.maijā – brīvdienā – darbinieks nostrādāja 5 stundas, lai veiktu iepriekš neparedzētu darbu. Darba devējs piešķīra līdzvērtīgu kompensējošu atpūtu piektdien, 10.maijā. Šajā dienā darbinieks strādāja tikai 3 stundas no 8. Kopā nostrādātais stundu skaits maija mēnesī 167.

Darba alga maijā: 1200 eiro

Piemērs. Darbiniekam nolīgts normālais darba laiks, piecu dienu darba nedēļa, mēneša alga 1200 eiro. Sestdien, 29.jūnijā – brīvdienā – darbinieks nostrādāja 5 stundas, lai pabeigtu steidzamu darbu. Darba devējs piešķīra līdzvērtīgu kompensējošu atpūtu pirmdien, 1.jūlijā. Izveidojās situācija, kad līdzvērtīgu atpūtu tajā pašā mēnesī piešķirt vairs nebija iespējams.

Normālais darba laiks jūnijā ir 152 darba stundas, bet darbinieks nostrādāja 157.

Stundas algas likmes aprēķināšana (DL 75. 3 pants.)

Stundas algas likmi aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša darba algu ar darba stundu skaitu attiecīgajā kalendāra mēnesī.

Stundas algas likme jūnijā: 1200 eiro / 152 darba stundas = 7.8947

Darba alga: 1200 / 152 * 157 = 1239.47 eiro

Piemaksa par virsstundu darbu: 1200 / 152 * 5 = 39.47 eiro

Darba samaksa jūnijā: 1239.47 + 39.47 = 1278.94 eiro

Normālais darba laiks jūlijā ir 184 darba stundas. Darbinieks nostrādāja 179 stundas, jo 1.jūlijā strādāja tikai 3 stundas no 8.

Stundas algas likme jūlijā: 1200 eiro / 184 darba stundas = 6.5217

Darba alga : 1200 / 184 * 179 = 1167.39 eiro

Ja darbinieks strādā mazāk stundas no darbinieka neatkarīgu iemeslu dēļ, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību saskaņā ar DL 74.pantu.

Atlīdzība: 1200 / 184 * 5 = 32.61 eiro

Darba samaksa jūlijā: 1167.39 + 32.61 = 1200 eiro

Vidējās izpeļņas aprēķinos ņem vērā darba algu 1167.39 eiro un 179 faktiski nostrādātās stundas. Atlīdzību par 5 stundām, kurās darbinieks atpūtās, vidējās izpeļņas aprēķinos neiekļauj.

Vērtīgs raksts?
Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā?

Pierakstieties šeit!

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

Populārākie