Doties uz galveno

Kas jāzina grāmatvedim sagaidot 2023. gadu?

Tuvojoties gada beigām grāmatveži analizē gada laikā padarīto un ieplāno nākotnes darbus saistībā ne tikai ar gada pārskata sagatavošanu, bet arī ar jauno likumu normu piemērošanu savā grāmatvedības uzskaitē. Ko jaunu grāmatvežiem nesīs 2023. gads?

AUTORS: Nataļja Griškova
SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” finanšu direktore

Šis gads bijis pārmaiņām bagāts, un to ietekmēja globālā ģeopolitiskā situācija visā pasaulē. Tas iemācīja mūs pielāgoties neparedzētiem apstākļiem gan ikdienas dzīvē, gan profesionālajā sfērā. Gada nogalē parasti apkopojam padarīto un ieskicējam nākamā gada redzējumu. Kas sagaida grāmatvežus 2023. gadā?

Izmaiņas nodokļu kontroles procesā

Likumā “Par nodokļiem un nodevām” ir plānoti būtiski grozījumi, attiecībā uz Valsts Ieņēmumu Dienesta nodokļu kontroli. Turpmāk, paredzēts, ka nodokļu kontrole norisināsies apvienotā veidā, t.i. kopveidā:

 • temātiskā pārbaude,
 • datu atbilstības pārbaude,
 • nodokļu apmēra precizēšana,
 • ar nodokli apliekamā objekta precizēšana.

Kā tā norisināsies praksē?

Pirmkārt, ja Valsts Ieņēmumu Dienests konstatē nodokļu maksātājam neatbilstības par:

 • algas apmēru un tās likmju atbilstībām vidējai darba samaksai valstī, iespējamo “algas aplokšņu riskiem”,
 • ienākumu neuzrādīšanu, vai uzrādīšanu nepilnā apmērā,
 • nedeklarētajiem darījumiem, tostarp skaidrā naudā,
 • darījumiem, kas nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību PVN priekšnodokļa atskaitīšanas ziņā,
 • uzņēmuma pārejas pazīmēm,
 • atskaišu neiesniegšanu,

Dienests, izmantojot principu “konsultē vispirms”, 30 dienu laikā, iepriekš, nosūta nodokļu maksātājam informatīvo paziņojumu , kurā ir norādītas šīs neatbilstības un aicinājums pārbaudīt, precizēt vai sniegt paskaidrojumu. Atkarīgi no sniegtās atbildes rezultāta, Dienests izvērtēs savas turpmākās kontroles darbības attiecībā uz nodokļu maksātāju.  

Otrkārt, ja nodokļu maksātājam tomēr ir konstatēti pārkāpumi, sekas varētu būt:

 • saimnieciskās darbības apturēšana
 • apturēta vai anulēta darbības licence
 • izslēgšana no PVN maksātāju reģistra
 • valdes iekļaušana riska personu sarakstā
 • nodokļu audita uzsākšana
 • konstatēta uzņēmuma pāreja
 • aprēķināts papildus nodoklis un nokavējuma nauda
 • piemērots administratīvais sods, ja ir konstatēti administratīvie pārkāpumi.

Darba samaksas atbilstības jautājumi

Valsts Ieņēmumu dienests apzinājis Padziļinātas sadarbības programmas dalībniekus. Jau decembra mēnesī daļai dalībnieku tika izsūtītas vēstules par sadarbības programmas obligātiem kritērijiem un to atbilstību. Viens no tiem – vidējā darba samaksa valstī, kuru Dienests noteic pamatojoties uz  Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes datiem. Pēc Dienesta noteiktā – tā vajadzētu būt 80% no valsts vidējās. 

Komunicējot ar Dienestu, tika noskaidrots, ka Dienesta sistēma automātiski salīdzina nodokļu maksātāja datus ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, neņemot vērā darbinieka darba slodzi. Līdz ar to rodas neatbilstības pēc kritērijiem. Dienests iesaka rakstīt paskaidrojumus uz kura pamata tiek izvērtēts katrs nodokļu maksātājs atsevišķi.

Ņemot vērā augstāk minēto informāciju un plānotos grozījumus attiecībā uz Dienesta nodokļu kontroli, katram darba devējam, ne tikai Padziļinātas sadarbības programmas dalībniekiem, būs jāizvērtē sava personāla darba samaksas atbilstību attiecībā uz esošo slodzi un jābūt gataviem sniegt paskaidrojumu Dienestam.

Papildus vēršam uzmanību, ka jebkuram nodokļu maksātājam VID Elektroniskā Deklarēšanas Sistēmā ir saņemama izziņa par savu darbinieku vidējo stundas tarifa likmes atbilstību vidējai valstī. Līdz ar to ir iespēja ikmēnesi sekot līdzi savai situācijai.  

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana

Pēc Valsts Ieņēmuma Dienesta sniegtās informācijas uz decembra sākumu Dienests ārpakalpojumu grāmatvežiem ir izsniedzis 857 licences. Licencējošo skaits ir ārkārtīgi mazs. Sarunās ar nozares kolēģiem licencēšanas ziņā joprojām pastāv bailes par:

 • pastiprināto kontrolējošo dienestu uzraudzību,
 • kļūdām, ievērojot NILLN TPFN likumu,
 • papildus birokrātisko slogu ikdienas darbā,
 • augsto atbildības nastu,
 • mantiskajiem riskiem grāmatvežiem -pašnodarbinātām personām, 
 • papildus izmaksu rašanos, regulāri uzturot iekšējās kontroles sistēmu.

Neskatoties uz pastāvošām bailēm, ja tomēr turpināsiet darbu grāmatvedības nozarē, licencei jābūt saņemtai līdz 01.07.2023., līdz ar to palicis maz laika lēmuma pieņemšanai.

Diemžēl bez licences darbību ārpakalpojumu grāmatvedis nevarēs turpināt. Soda apmēri ir pieņemti  08.11.2022. grozījumos “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā”, un to apmērs, salīdzinoši ar pastāvošajām bailēm, ir liels.

Sankciju un NILLN TPFN tēma

Runājot par Sankcijām, sankciju ievērošana ir joprojām saistoša katram – gan juridiskajām, gan fiziskajām personām. Ikdienā ir jāseko līdzi situācijai, jo piemēroto sankciju apjoms tikai palielinās.

Lai pasargātu sevi no Sankciju neievērošanas riska, ir jānodrošina pierādījumi par:

 • partneru pārbaudes veikšanu sankcionēto personu sarakstos,
 • preču pārbaudi sankcionētā nomenklatūrā,
 • pārbaužu rezultātu drošo glabāšanu.

Katrs pēc sava uzņēmējdarbības apjoma izvērtē: vai šīs darbības veicamas manuāli, vai izmantojot automatizētus risinājumus.

Protams, ka ir nelieli uzņēmumi, kuriem ir salīdzinoši maz darījumu partneru, manuāla darbība būtu racionāla. Bet praksē tomēr sastopamies ar gadījumiem, kad fiziski nav iespējams ik dienu veikt šādu pārbaudi un rodas situācijas, kad likums nezinot tika pārkāpts.  Automatizēti risinājumi tomēr pasargā no likuma pārkāpšanas, jo šo darbību regulāri veic robots.

Jāatceras, ka tikai darbību regularitāte, mazinās Jūsu atbildības risku. 

Runājot par NILLN TPFN tēmu, kuru jau labi pārzina šī likuma subjekti, jāatceras, ka pat neesot likuma subjektam, var rasties situācijas, kad par šo subjektu ir jāreģistrējas, pat uz darījuma veikšanas laiku.

Praksē populārākie gadījumi:

 • aizdevumu  izsniegšana,
 • avansa darījumu veikšana, kura pēc neatprečošanas termiņā var tikt pielīdzināta pie aizdevumiem,
 • avansa norēķina personas debeta konta atlikuma summas pielīdzināšana pie izsniegtajiem aizdevumiem (lieluma apmēru kontrolējošais dienests nosaka pats, pēc saviem kritērijiem),
 • juridiskās adreses pakalpojumu sniegšana (īpaši aktuāls jautājums fiziskajām personām, kuras reģistrē savā īpašumā citas juridiskās personas un nezina par NILLN TPFN likumā noteikto).

Papildus pastāvīgi jāseko līdzi iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanai un grozīšanai gan pēc likuma, gan pēc noteiktajām vadlīnijām, gan pēc kontrolējošo iestāžu rekomendācijām.

Darāmo darbu saraksts ir liels. Jāizvērtē prioritātes un savu ieguldāmo laiku. Lai visiem izdodas veiksmīgi paveikt plānoto! 

Vērtīgs raksts?
Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā?

Pierakstieties šeit!

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

Populārākie

 • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

  Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

 • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

  AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

 • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

  AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]