Doties uz galveno

Mācību atvaļinājums

Dažkārt darbinieki vēlas iegūt papildus zināšanas mācoties kādā augstākās izglītības iestādē un vēlas paņemt mācību atvaļinājumu. Tāpēc grāmatvede Inga Zāle šajā rakstā pastāstīs vairāk par mācību atvaļinājumiem un to specifikācijām.

AUTORE: Inga Zāle

Ārpakalpojuma grāmatvede, grāmatvedības kursu pasniedzēja, semināru lektore.

Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Reizēm mācību process ir ilgstošs, darbiniekam grūti vienlaicīgi strādāt un mācīties, tāpēc viņam nepieciešams mācību atvaļinājums. Šajā rakstā pastāstīšu par mācību atvaļinājumu veidiem, to piešķiršanas kārtību, ilgumu un apmaksu.

Mācību atvaļinājums darba likumā

Darba likuma (DL) 157.pants:

(1) Darbiniekam, kurš, nepārtraucot darbu, mācās jebkura veida izglītības iestādē, saskaņā ar darba koplīgumu vai darba līgumu piešķir mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās. Ja darbiniekam noteikta akorda alga, mācību atvaļinājumu piešķir, izmaksājot vidējo izpeļņu vai neizmaksājot to. 

(2) Darbiniekam valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās. Ja darbiniekam ir noteikta akorda alga, mācību atvaļinājumu piešķir, izmaksājot vidējo izpeļņu vai neizmaksājot to.

(12.12.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2010. likumu, kas stājas spēkā 25.03.2010.)

DL paredz divus mācību atvaļinājuma veidus: viens atvaļinājums, kas jāpiešķir obligāti un otrs atvaļinājums, kura piešķiršanu regulē darba līgums vai koplīgums.

DL 157.panta 1.daļa attiecas uz mācību atvaļinājumu, kad nav nepieciešams kārtot valsts pārbaudījumu vai izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu, bet gan lai, piemēram, apmeklētu lekcijas, seminārus, kārtotu sesiju augstskolā, rakstītu kursa darbus, referātus, utt.

Šo atvaļinājumu piešķir saskaņā ar darba līgumu vai koplīgumu. Tas nozīmē, ka šo atvaļinājumu var nepiešķirt, ja darba līgumā vai koplīgumā par to nekas nav atrunāts. Obligātā kārtā šis mācību atvaļinājums jāpiešķir tikai tad, ja darba līgumā vai koplīgumā ir paredzēta šāda mācību atvaļinājuma piešķiršana. Tas pats attiecas arī uz mācību atvaļinājuma apmaksu.

Darba līgumā vai koplīgumā var būt ierakstīti dažādi varianti:

 • mācību atvaļinājums tiek piešķirts uz kādu noteiktu laiku, bet netiek apmaksāts;
 • mācību atvaļinājums tiek piešķirts un tiek apmaksāts;
 • mācību atvaļinājums tiek piešķirts un apmaksāts, ja darbinieks nepārtraukti nostrādājis vismaz vienu gadu;
 • mācību atvaļinājums pēc Darba likuma 157.panta 1.daļas netiek piešķirts.

Pirms darba līguma parakstīšanas ieteicams rūpīgi izlasīt savu darba līgumu vai koplīgumu, ja uzņēmumā tāds pastāv. Ja darba līgumā vai koplīgumā par mācību atvaļinājumu nekas nav atrunāts, tad vienmēr pastāv iespēja darbiniekam un darba devējam katrā konkrētajā situācijā vienoties par šāda atvaļinājuma piešķiršanu. Darba devējs to var piešķirt, izvērtējot katru individuālo gadījumu.

Darba līgumā vai koplīgumā var būt noteikts termiņš, cik ilgi iepriekš jāraksta iesniegums un, vai iesniegumam jāpievieno izziņa no izglītības iestādes.

DL 157.panta 2.daļa attiecas uz mācību atvaļinājumu, kurš paredzēts valsts pārbaudījumu kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Valsts pārbaudījumi ir gala eksāmeni, kas jākārto bakalaura vai maģistra studiju beigās. Valsts pārbaudījumi nav eksāmeni semestra vai kursa beigās. “Diplomdarbs” ietver arī citus studiju noslēgumā izstrādājamos darbus: bakalaura darbs, maģistra darbs. Šis atvaļinājums, pēc darbinieka pieprasījuma, piešķirams obligāti, nevērtējot, vai iegūtā izglītība būs nepieciešama darbinieka tiešo darba pienākumu veikšanai. Atvaļinājuma garums nedrīkst būt īsāks par 20 darba dienām gadā. Likums neaizliedz mācību atvaļinājumu piešķirt pa daļām, piemēram, 10 darba dienas piešķirt maģistra darba izstrādāšanai un 10 darba dienas – valsts pārbaudījumu kārtošanai. Darbinieks var prasīt sadalīt 20 darba dienas kaut vai pa vienai darba dienai. Šādās situācijās darba devējam jāievēro vienlīdzības princips, lai nepieļautu atšķirīgu attieksmi mācību atvaļinājuma piešķiršanā un apmaksā.

Mācību atvaļinājumu, kurš paredzēts valsts pārbaudījumu kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, ir jāpiešķir neatkarīgi no laika, kuru darbinieks nostrādājis pie attiecīgā darba devēja. Tas nozīmē, ka šādu atvaļinājumu darbinieks var pieprasīt jau savā pirmajā darba dienā. Likumā nav noteikts, cik dienas iepriekš darbiniekam ir jāraksta iesniegums ar lūgumu piešķirt mācību atvaļinājumu valsts pārbaudījumu kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, taču domājums, ka tam vajadzētu būt saprātīgam termiņam, sākot no vismaz vienas nedēļas līdz vienam mēnesim. Iesniegumam jāpievieno mācību iestādes izsniegta izziņa par to, ka personai jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs vai jākārto valsts pārbaudījumi. Ja darbinieks vienlaicīgi mācās divās izglītības iestādēs, viņam ir tiesības tikai uz vienu 20 darba dienu garu mācību atvaļinājumu gadā.

Algas aprēķins mācību atvaļinājuma laikā

Ar grozījumiem DL, kas stājās spēka 25.03.2010., darba devējam nav pienākums saglabāt darba algu darbiniekam mācību atvaļinājuma laikā – tā ir darba devēja brīva izvēle. Izmaiņas DL ieviesa ar domu, ka tas palīdzēs novērst situācijas, kad darbinieki katru gadu neveiksmīgi kārto pārbaudījumus, un darba devējam šāds mācību atvaļinājums katru gadu jāapmaksā. Darba devēja izvēle saglabāt darba algu vai nesaglabāt būtu jānosaka iekšējā normatīvajā aktā.

1.Piemērs. Darbiniekam noteikts normālais darba laiks, mēneša alga 800 EUR. Viņam piešķir apmaksātu mācību atvaļinājumu maģistra darba izstrādāšanai 20 darba dienas no 2022.gada 11.aprīļa. Mācību atvaļinājums beigsies 2022.gada 11.maijā.

Darba alga aprīlī: 800 EUR / 19 darba dienas * 6 darba dienas = 252.63 EUR

Mācību atvaļinājuma nauda aprīlī: 800 EUR / 19 darba dienas * 13 darba dienas = 547.37 EUR

Mācību atvaļinājuma nauda maijā: 800 EUR / 21 darba diena * 7 darba dienas = 266.67 EUR

Darbinieka ienākumi aprīlī: 252.63 + 547.37 = 800 EUR

Saskaņā ar DL 157.pantu, mācību atvaļinājuma laikā darbiniekam saglabā noteikto darba algu. Vidējo izpeļņu mācību atvaļinājuma laikā izmaksā tad, ja darbiniekam noteikta akorda alga.

2.Piemērs. Darbiniekam noteikts nepilns darba laiks, pirmdienās pa 8 stundām, mēneša alga 200 EUR. Viņam piešķir apmaksātu mācību atvaļinājumu valsts pārbaudījumu kārtošanai 10 darba dienas no 2022.gada 16.maija. Mācību atvaļinājums beigsies 2022.gada 27.maijā. Lai arī darbiniekam darba dienas ir tikai pirmdienas, tas nenozīmē, ka 10 darba dienu garš atvaļinājums būs 10 nedēļu garš.

Darba alga maijā: 200 EUR / 5 darba dienas * 3 darba dienas = 120 EUR

Mācību atvaļinājuma nauda: 200 EUR / 5 darba dienas * 2 darba dienas = 80 EUR

Darbinieka ienākumi maijā: 120 + 80 = 200 EUR

3.Piemērs. Darbiniekam piešķir mācību atvaļinājumu 20 darba dienas no 2022.gada 1. līdz 30.jūnijam. No 13. līdz 17.jūnijam (piecas dienas) darbiniekam ir slimības lapa A. Vai mācību atvaļinājums jāpagarina par darbnespējas laiku?

Attiecībā uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, DL ir paredzēts laiks, kas jānostrādā, lai šādu atvaļinājumu saņemtu, ir paredzēta tā dalīšana daļās, pārcelšana vai pagarināšana iestājoties darbnespējai.

Saskaņā ar DL 157.pantu, mācību atvaļinājumam nav uzlikti nekādi termiņu ierobežojumi, lai šādu atvaļinājumu saņemtu un darba devējam nav pienākums mācību atvaļinājumu pagarināt vai pārcelt.

4.Piemērs. Darbiniekam no 2022.gada 1.februāra uz vienu gadu piešķīra bērna kopšanas atvaļinājumu. Vai darbiniekam maijā drīkst piešķirt mācību atvaļinājumu?

Mācību atvaļinājums nedrīkst sakrist ar citiem atvaļinājumiem. Lai maijā piešķirtu mācību atvaļinājumu, šajā laikā jāpārtrauc bērna kopšanas atvaļinājums.

5.Piemērs. Darbiniekam piešķīra mācību atvaļinājumu 20 darba dienas no 2022.gada 1.jūnija līdz 30.jūnijam bez darba algas saglabāšanas. Vai viss mācību atvaļinājums dod tiesības par šo pašu periodu saņemt arī ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?

DL 152.panta 2.daļā teikts, ka laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu neieskaita atvaļinājuma laiku bez darba samaksas saglabāšanas, kas ir ilgāks par četrām nedēļām viena gada laikā. Atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas piešķir saskaņā ar DL 153.pantu, bet mācību atvaļinājumu – saskaņā ar DL 157.pantu. Jebkurš mācību atvaļinājuma garums dod tiesības par šo pašu periodu saņemt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu arī tad, ja to neapmaksā.

Mācību atvaļinājums neveidojas, ja darba devējs nosūta darbinieku uz profesionālām apmācībām vai paaugstināt kvalifikāciju. Šajā situācijā jāievēro DL 96.pants (ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus sedz darba devējs) un DL 74.panta 1.daļas 3.punkts (darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību, ja darbinieks, pamatojoties uz attiecīgu darba devēja rīkojumu, darba laika ietvaros piedalās profesionālajā apmācībā vai kvalifikācijas paaugstināšanā).

Vērtīgs raksts?
Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā?

Pierakstieties šeit!

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

Populārākie

 • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

  Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

 • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

  AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

 • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

  AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]