Doties uz galveno

MK noteikumu Nr. 969 grozījumu projekts: komandējuma dienas naudas aprēķini dažādās situācijās

AUTORS: Inga Zāle Ārpakalpojuma grāmatvede ar 20 gadu pieredzi, semināru lektore un kursu “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” pasniedzēja. Rakstā apskatīšu, kādus grozījumus Ministru Kabineta noteikumos Nr. 969 (12.10.2010.) “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” (turpmāk tekstā – MK noteik. 969) ir paredzējusi Finanšu Ministrija, un, apskatot dažādas situācijas, sniegšu atbildes uz jautājumiem: Cik garš ir “komandējuma […]

AUTORS: Inga Zāle

Ārpakalpojuma grāmatvede ar 20 gadu pieredzi, semināru lektore un kursu “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” pasniedzēja.

Rakstā apskatīšu, kādus grozījumus Ministru Kabineta noteikumos Nr. 969 (12.10.2010.) “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” (turpmāk tekstā – MK noteik. 969) ir paredzējusi Finanšu Ministrija, un, apskatot dažādas situācijas, sniegšu atbildes uz jautājumiem: Cik garš ir “komandējuma laiks”? Kā aprēķināt izmaksājamo dienas naudu? Vai par brīvdienām un svētku dienām, kurās darbinieks komandējuma laikā atpūšas, jāmaksā dienas nauda? Kuros gadījumos no aprēķinātās dienas naudas ietur nodokļus? 

Likuma grozījumi

Saskaņā ar Darba likuma 76.panta 1.daļas 1.punktu darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kas ir saistīti ar komandējumu. Viens no izdevumiem ir komandējuma dienas nauda. MK noteik. 969 8.1.punkts – dienas naudu aprēķina par katru komandējuma dienu un izmaksā, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā (piemēram, par ēdināšanu, dažādiem pakalpojumiem). Darba likumā nav tāda regulējuma, kas darba devējam dod tiesības neizmaksāt darbiniekam komandējuma dienas naudu.

Pašreiz komandējuma dienas nauda ir 6 EUR par katru komandējuma dienu Latvijas teritorijā (MK noteik. 969 21.2.punkts). Komandējumiem uz ārvalstīm dienas naudas normas noteiktas MK noteik. 969 1. pielikumā. Dienas nauda komandējumiem Latvijā nav palielināta jau 17 gadus. No 28.05.2002. tā bija 4 Ls dienā, ko konvertējot euro valūtā iegūst 5.69 EUR (tika noapaļots uz 6 EUR).

Laika periodā no 2002.gada dažādu preču un pakalpojumu izmaksas ir ievērojami palielinājušās. Nav iespējams ar tādu pašu dienas naudas apmēru kā 2002.gadā saņemt līdzvērtīgas preces un pakalpojumus šodien. Tāpēc Finanšu ministrija izstrādāja un 18.07.2019. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja MK noteik. 969 grozījumu projektu, kas paredz dienas naudas apmēru palielināt no 6 EUR dienā līdz 16 EUR dienā. Paredzēts palielināt arī dienas naudas normas komandējumiem ārvalstīs un papildināt MK noteik. 969 1. pielikumu ar vairākām valstīm, kas līdz šim nav bijušas sarakstā.

MK noteik. 969 nosaka to dienas naudas apmēru, kas netiek aplikta ar nodokļiem. Nodokļu normatīvie akti nereglamentē un neierobežo darba devējam izmaksājamo kompensāciju apmēru.

Ja darba devējs izmaksā komandējuma dienas naudu lielāku par MK noteik. 969 noteikto apmēru, tad no pārsnieguma summas ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta (ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi) 1. daļas 16.1. punkts) un jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14. panta 1. daļa). Pārsnieguma summa ir algota darba ienākums.

Izmaksātās komandējuma dienas naudas MK noteik. 969 noteikto normu apmērā, kas netiek apliktas ar nodokļiem, nav jāuzrāda atskaitē “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātām summām”, jo tie nav darbinieka ieņēmumi, bet papildus izdevumu kompensācijas. Dienas naudu darbinieks drīkst izlietot pēc saviem ieskatiem. Par dienas naudas izlietošanu izdevumus apliecinošus dokumentus darba devējam nav jāiesniedz.

Komandējuma definīcija

Saskaņā ar MK noteik. 969 2. punktu, par komandējumu uzskatāms ar uzņēmuma (iestādes) vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm (ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī – uz citu apdzīvotu vietu ārvalstī, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku), lai pildītu darba (dienesta) uzdevumus vai papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju (mācību komandējums).

Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, uzņēmumos arvien vairāk ievieš informācijas sistēmas, kas nodrošina dokumentu elektronisko virzību. MK noteik. 969 grozījumu projektā noteikumi papildināti ar 2.1. punktu, kas paredz uzņēmuma (iestādes) vadītāja rakstisku rīkojumu aizstāt ar elektronisko dokumentu, kas nesatur rekvizītu “paraksts”, ja to uzņēmuma informācijas sistēmā vadītāja noteiktajā kārtībā ir apliecinājis (autorizējis) uzņēmuma vadītājs.

Komandējumā var norīkot ne tikai darbinieku, bet arī citu fizisku personu, kas nav uzņēmuma darbinieks, un kura darbu nepilda savas saimnieciskās darbības ietvaros. Tas nozīmē, ka fiziskā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja un uzņēmums no atlīdzības par darbu (uzņēmuma līgums) aprēķina un ietur visus nodokļus.

Ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību un pati par sevi maksā nodokļus, tad izdevumi, kas saistīti ar braucieniem (ceļš, naktsmītnes, maksa par kursiem vai semināriem, u.c.) ir pašnodarbinātās personas saimnieciskās darbības izdevumi, ja tos var apliecināt ar attaisnojošiem dokumentiem. Dienas naudu pašnodarbinātām personām nerēķina.

Komandējuma laiks

Komandējuma laiku mēra dienās, neatkarīgi no tā, cikos tas sākas vai beidzas. Ja komandējums sākas trešdien 10 vakarā, tad trešdiena ir pirmā komandējuma diena. Ja komandējums beidzas sestdien 5 no rīta, tad sestdiena ir pēdējā komandējuma diena.

Komandējums sākas ar to brīdi, kad darbinieks uzsāk braucienu uz citu apdzīvotu vietu, lai pildītu rīkojumā paredzēto uzdevumu. Ceļā pavadītais laiks ietilpst komandējuma laikā.

Piemērs 1

Darbinieks dodas komandējumā pirmdien, 16. septembrī. Komandējuma vietā ierodas otrdien, pēcpusdienā. Trešdien tiek pildīts komandējuma uzdevums. Ceturtdien no rīta darbinieks dodas atpakaļ uz Latviju. Dzimtajā pilsētā ierodas piektdien, 20. septembrī.

Uzņēmuma vadītājam rīkojumā jāuzrāda komandējuma laiks no 16. septembra līdz 20. septembrim. Ceļā pavadītais laiks ir 4 dienas (2 turp un 2 atpakaļ). Komandējuma uzdevumu darbinieks pildīja 1 dienu. Kopā komandējuma laiks ir 5 dienas un dienas nauda ir jāizmaksā par 5 dienām.

Piemērs 2

Darbinieks norīkots komandējumā uz Zviedriju, lai piedalītos kvalifikācijas celšanas kursos no pirmdienas, 4.novembra, līdz nākamās nedēļas piektdienai, 15. novembrim. Sestdien (9. novembrī) un svētdien (10. novembrī) kursi nenotiek un darbinieks komandējuma vietā atpūtīsies. Uz Zviedriju darbinieks dodas ar prāmi svētdien, 3. novembra vakarā (nakti guļ kajītē) un atgriežas no komandējuma sestdien, 16. novembrī no rīta (nakts brauciens ar prāmi).

Vai par brīvdienām, kuras darbinieks pavadīs Zviedrijā un atpūtīsies ir jāmaksā komandējuma dienas nauda?

Katrā situācijā ir jāizvērtē, cik ekonomiski izdevīgi un pamatoti ir darbiniekam brīvdienās atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā un brīvdienas neieskaitīt komandējuma laikā. Jāņem vērā, ka ceļā pavadītais laiks nav darbiniekam atpūtas laiks.

Šajā piemērā nav ne izdevīgi, ne pamatoti likt darbiniekam brīvdienās atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā. Brīvdienas jāieskaita komandējuma laikā. Tā kā dienas naudu aprēķina par katru komandējuma dienu, tad par brīvdienām, kuras darbinieks pavadīs Zviedrijā un atpūtīsies, jāmaksā komandējuma dienas nauda.

Uzņēmuma vadītājam rīkojumā jāuzrāda komandējuma laiks no 3. novembra līdz 16. novembrim, komandējuma dienas nauda jāizmaksā par 14 dienām: ceļā darbinieks pavadīs 2 dienas (1 turp un 1 atpakaļ), kvalifikācijas celšanas kursos viņš piedalīsies 10 dienas un komandējuma vietā atpūtīsies 2 dienas.

Komandējuma laiks = ceļā pavadītais laiks + darba laiks veicot komandējuma uzdevumu + atpūtas laiks komandējumā.

Ja darbinieks komandējuma laikā katru dienu var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā un tas ir ekonomiski pamatoti, vadītājs var pieņemt lēmumu par dienas naudas atlīdzināšanu 50% apmērā (MK noteik.969 21.2.punkts).

Piemērs 3

Darbinieka pastāvīgā darba un dzīves vieta ir Jelgavā. Uzņēmuma vadītājs viņu norīko komandējumā uz Rīgu, lai piedalītos 2 nedēļu kvalifikācijas celšanas kursos no pirmdienas, 4. novembra. Sestdien un svētdien kursi nenotiek. Darbinieks katru dienu var atgriezties pastāvīgajā dzīves vietā Jelgavā. Dienas naudu aprēķina par 10 dienām 50% apmērā jeb 30 EUR.

Ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir Jelgavā, bet pastāvīgā dzīvesvieta – Dobelē, tad ceļā pavadītais laiks no Dobeles uz Rīgu un atpakaļ ir aptuveni 3 stundas. Ja kursi notiek 8 stundas, tad kopā tās ir 11 stundas. Saskaņā ar Darba likuma 142.panta 1.daļu diennakts atpūtas ilgums 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 12 stundām pēc kārtas. Darbiniekam diennakts atpūtas ilgums ir ievērots un dienas naudu aprēķina par 10 dienām 50% apmērā, jeb 30 EUR.

Situācijas mēdz būt dažādas: kursi var sākties agri no rīta vai beigties vēlu vakarā, darbinieka pastāvīgā dzīves vieta nav pilsētā ar labu sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, bet lauku viensētā. Katrā situācijā ir jāizvērtē, cik pamatoti darbiniekam ir katru dienu atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā.

Vienas dienas komandējums

Ja darbinieku norīko komandējumā tikai uz vienu dienu uz citu apdzīvotu vietu Latvijas teritorijā, un viņš var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto darba vai atpūtas režīmu, dienas nauda netiek maksāta (MK noteik.969 21.2.punkts). Dienas naudu par komandējuma laiku citas valsts teritorijā izmaksā par katru ārvalstīs pavadīto dienu (MK noteik. 969 25.2.punkts).

Piemērs 1

Uzņēmuma vadītājs norīko komandējumā divus darbiniekus. Abi izbrauca 8 no rīta un atgriezās pastāvīgajā dzīvesvietā 5 pēcpusdienā. Viens no viņiem devās uz citu apdzīvotu vietu Latvijas teritorijā, bet otrs – uz Lietuvu.

Darbiniekam, kuram komandējums bija Latvijā, dienas naudu nemaksā, jo ir ievērots normatīvajos aktos noteiktais darba un atpūtas režīms. Darbiniekam, kurš devās uz Lietuvu, izmaksā dienas naudu 29 EUR (par katru ārvalstīs pavadīto dienu).

Piemērs 2

Uzņēmuma vadītājs norīko darbinieku komandējumā uz Turciju no 21. oktobra (pirmdienas) līdz 25. oktobrim (piektdienai) – 5 kalendārās dienas. Darbinieks plāno doties komandējumā 21. oktobrī ar lidmašīnu, bet atgriezties no tā tikai 10. novembrī. Viņam piešķirts 2 nedēļu garš atvaļinājums no 28.oktobra līdz 10.novembrim, kuru darbinieks vēlas pavadīt Turcijā.

Izmantojot iespēju apvienot komandējumu ar atpūtas dienām, darbiniekam izpaliek ceļa izmaksas. Tās sedz darba devējs. Komandējuma dienas nauda, saskaņā ar MK noteik.969 9. punktu ir 175 EUR (5 dienas * 35 EUR = 175 EUR).

Ja darbinieks komandējuma vietā (ceļā) ir aizkavējies slimības dēļ – pēc slimību apliecinošu dokumentu iesniegšanas viņam izmaksā dienas naudu par laikposmu, kamēr darbinieks veselības stāvokļa dēļ nav spējis komandējuma laikā pildīt darba pienākumus vai atgriezties dzīvesvietā, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem (MK noteik.Nr. 969 20.1. punkts).

Piemērs 3

Uzņēmuma vadītājs norīko darbinieku komandējumā uz Portugāli no 14. oktobra (pirmdienas) līdz 18. oktobrim (piektdienai) – 5 kalendārās dienas. Komandējuma laikā darbinieks saslima un slimoja no 16. oktobra līdz 20. decembrim (no 16. līdz 29. oktobrim – stacionārā, vēlāk – viesnīcā). 20. decembrī viņš ar lidmašīnu atgriežas Latvijā.

Komandējuma dienas nauda jāizmaksā par komandējuma laiku no 14. līdz 15. oktobrim (2 dienas) un par slimošanas laiku no 16. oktobra līdz 15. decembrim (divi mēneši jeb 61 diena), tas ir 2520 EUR (63 dienas * 40 EUR = 2520 EUR).

Ja darbinieks komandējuma vietā (ceļā) ir aizkavējies bez attaisnojoša iemesla, viņam darba samaksa par dienām, kas pārsniedz komandējuma laiku, netiek saglabāta un komandējuma izdevumi netiek atlīdzināti (MK noteik. 969 20.3. punkts).

Ja darbiniekam ir nodrošināta viesnīca (naktsmītne) un ēdināšana trīs reizes dienā (tai skaitā no citas institūcijas finanšu palīdzības līdzekļiem), ar vadītāja atļauju par katru komandējuma dienu viņam izmaksā līdz 30% no dienas naudas normas (MK noteik. 969 13. punkts).

Norāde “līdz 30%” nozīmē, ka dienas naudu var noteikt arī mazākā apmērā.

Ja darbinieks dodas mācību komandējumā (kursi, semināri) uz laiku, kas ilgāks par 30 dienām, tad par laiku, kas pārsniedz 30 dienas, dienas naudu neizmaksā (Mk noteik. 969 15. punkts).

Komandējums uz vairākām valstīm

Dienas naudu par dienu, kad tiek šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, dodoties komandējumā vai atgriežoties no tā, izmaksā saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, uz kuru darbinieks ir nosūtīts (MK noteik. 969 25.3 .punkts).

Ja darbinieks ir komandējumā vairākās valstīs, tad par dienu, kad tiek šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, atgriežoties no komandējuma, dienas naudu izmaksā saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, no kuras darbinieks atgriežas (MK noteik. 969 25.3. punkts).

Dienas naudu par pārbraukšanas dienu no vienas ārvalsts uz citu, izmaksā saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, uz kuru viņš dodas (MK noteik. 969 25.4. punkts).

Par laiku, ko darbinieks pavada ceļā, šķērsojot vairāku valstu teritorijas, tai skaitā Latvijas Republikas teritoriju, saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, uz kuru viņš nosūtīts (MK noteik. 969 25.5. punkts).

Piemērs 1

Uzņēmuma vadītājs norīko darbinieku komandējumā uz Somiju no 22. augusta līdz 24. augustam. 22. augustā viņš izbrauca no Latvijas uz Igauniju un vakarā ar prāmi devās uz Somiju, kur ieradās 23. augusta rītā. Vakarā izbrauca atpakaļ un Igauniju un Latvijā atgriezās 24. augustā. Nav svarīgi, cik stundas 22. un 24. augustā darbinieks brauca pa Latvijas vai Igaunijas teritoriju. Ja 22. un 24. augustā tiek šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža, komandējuma dienas naudu par šīm dienām aprēķina saskaņā ar normu, kāda noteikta Somijai (3 dienas * 46 EUR = 138 EUR).

Piemērs 2

Uzņēmuma vadītājs norīko darbinieku komandējumā no 9. septembra līdz 13. septembrim uz diviem semināriem: 10. septembrī Oslo (Norvēģijā) un 12.-13. septembrī Viļņā (Lietuvā). Darbinieks 9. septembrī izlido no Rīgas uz Oslo. 11. septembrī viņš no rīta lido atpakaļ uz Rīgu un pēc dažām stundām izlido uz Viļņu. 13. septembra vakarā darbinieks no Viļņas atgriežas Rīgā.

Cik lielu dienas naudu izmaksāt par 11. septembri, kad no rīta darbinieks bija Norvēģijā, pa dienu Rīgā un vakarā – Lietuvā? Saskaņā ar MK noteik. 969 25.5. punktu – par laiku, ko darbinieks pavada ceļā, šķērsojot vairāku valstu teritorijas, tai skaitā Latvijas Republikas teritoriju, dienas naudu aprēķina saskaņā ar normām, kādas noteiktas valstij, uz kuru viņš nosūtīts – tātad dienas naudu par 11. septembri izmaksā pēc normas, kāda noteikta komandējumiem uz Lietuvu.

Komandējuma dienas nauda ir 191 EUR (2 dienas * 52 EUR + 3 dienas * 29 EUR).

 

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

 

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.