Doties uz galveno

NACE kodu atbilstība saimnieciskajai darbībai

MĒNEŠA AUTORS: Ita Bekerta Ekonomikas zinātņu maģistre, profesionāla galvenā grāmatvede, pasniedzēja un konsultante grāmatvedības un nodokļu jautājumos ar 30 gadu darba pieredzi grāmatvedībā.  Pārzina grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanu, kā arī starptautiskos grāmatvedības standartus. Ir pieredze darbā uzņēmumā ar ārzemju kapitālu, darījumos ar ES dalībvalstīm un importa-eksporta darījumos. Veiksmīga sadarbība ar VID un zvērinātajiem revidentiem. Kopš […]

MĒNEŠA AUTORS:

Ita Bekerta

Ita Bekerta

Ekonomikas zinātņu maģistre, profesionāla galvenā grāmatvede, pasniedzēja un konsultante grāmatvedības un nodokļu jautājumos ar 30 gadu darba pieredzi grāmatvedībā.  Pārzina grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanu, kā arī starptautiskos grāmatvedības standartus. Ir pieredze darbā uzņēmumā ar ārzemju kapitālu, darījumos ar ES dalībvalstīm un importa-eksporta darījumos. Veiksmīga sadarbība ar VID un zvērinātajiem revidentiem. Kopš 2010. gada regulāri vada seminārus, lekcijas, kursus par nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti.   

Kāda pagājušā gada situācija mani pamudināja savus kolēģus – grāmatvežus, kā arī uzņēmumu vadītājus informēt par iespējamajām sekām, ja uzņēmums veic saimniecisko darbību, gūst ieņēmumus, tam rodas izdevumi, bet VID noziņotais NACE (saimnieciskās darbības statistiskā klasifikācija) kods pašam nodokļu maksātājam vai tam, no kā nodokļu maksātājs saņem preci vai pakalpojumus, nav atbilstošs darījumu ekonomiskajai būtībai.

2018. gadā jautājums aktualizējas sakarā ar radikālām izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinā. Faktiski šogad Uzņēmumu ienākuma nodokļa nosaukumu varēja mainīt uz uzņēmuma izdevumu nodokli, jo ne par ieņēmumiem, ne ienākumiem nodokli vairs neaprēķināsim un nemaksāsim valsts budžetā. Tas būs maksājams, ja uzņēmumam radīsies ar šo nodokli apliekamā bāze par pašu kapitāla samazināšanu jeb par izdevumiem.

NACE kodu iesniegšanu reglamentējošie noteikumi

Kā zināms, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. pants nosaka nodokļu maksātāju pienākumus, tostarp līdz katra gada 1. maijam  iesniegt nodokļu administrācijai informāciju par pamatdarbības veidu vai tā maiņu. Es līdz kādam brīdim dzīvoju ar tīru sirdsapziņu, ka esmu likumpaklausīga, jo pamatdarbības NACE attiecīgais kods ir sen noziņots, līdz 2017. gada vidum nekas būtiski nav mainījies, līdz saņēmu informāciju, ka kāds no mūsu klientiem mūsu rēķinā uzrādīto PVN nav tiesīgs uzrādīt kā priekšnodokli, jo mūsu NACE kods neatbilst tam, kas klientam tika pārdots. VID konsultants telefoniski man atbildēja, ka tā ir iespējams, ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir gūti no kāda palīgdarbības veida, par kuru VID nav informēts.

Protams, ka man radās jautājums, kurš normatīvais akts nosaka, ka arī par papildu darbības veidu/veidiem ir jāsniedz informācija. Ir Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” (2015), kur 27.10. punktā ir teikts, ka reģistrējot nodokļu maksātāju vai struktūrvienību, VID nodokļu maksātāju reģistrā ieraksta pamatdarbības veidu un papildu darbības veidu atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. ar detalizāciju līdz četrām zīmēm.

Pamatojoties uz šajā punktā rakstīto par papildus darbības veida reģistrēšanu, nodokļu administrācija uzskata, ka, ja nav reģistrēts papildus darbības veids, uzņēmums šo darbību neveic vai nav tiesīgs veikt. Nevienā citā normatīvajā dokumentā tas nav reglamentēts, līdz ar ko tie nodokļu maksātāji, kas savu darbību ir reģistrējuši pietiekami sen jeb pirms regulējuma par NACE kodu uzrādīšanu stāšanās spēkā, un MK noteikumus Nr.537 katru gadu nepārlasa, jo ir pietiekami daudz citu aktuālu normatīvo aktu un to izmaiņu, kam sekot un izpildīt.

Lūk, kādas ir sekas, ja nav iesniegta informācija par visiem ieņēmumu gūšanas veidiem:

1) tas ir pārkāpums pašam nodokļu maksātājam – tiek veikta nereģistrēta saimnieciskā darbība,

2) saņēmējam nav tiesību uz PVN rēķinā uzrādīto PVN priekšnodokļa summu,

3) izdevumi, kas rodas saņēmējam, ir uzskatāmi par nesaistītiem ar saimniecisko darbību.

Tas nozīmē, ka, ja uzņēmuma pamatdarbība ir, piemēram, vairumtirdzniecība, bet papildus ieņēmumus tas gūst no telpu iznomāšanas, transporta pakalpojumiem, tad par katru no ieņēmumu gūšanas veidiem ir jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestam, pretējā gadījumā uzņēmums radīs problēmas saviem klientiem.

Uzņēmuma pamatdarbība un saimnieciskā darbība

Atgādināšu, kas ir pamatdarbības veids — atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra regulai (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — NACE 2.red.) klasificēts nodokļa maksātāja (izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību) darbības veids ar vislielāko īpatsvaru kopējā apgrozījumā taksācijas gadā. Nodokļu maksātājiem, kas uzsāk saimniecisko darbību, pamatdarbības veidu nosaka pēc plānotajiem apgrozījuma rādītājiem (likums “ Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 32. punkts)

Savukārt, saimnieciskā darbība ir darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu vai cita veida darbību par atlīdzību. Papildus darbība nav definēta, bet ir saprotams, ka arī tā ir saimnieciskā darbība, no kuras uzņēmums papildus pamatdarbībai gūst ieņēmumus.

Saņēmējam ir jāpārliecinās, vai pārdevējs, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārdot konkrētās preces vai sniegt pakalpojumus, ko tas sniedz. Kā to izdarīt? Pagaidām tikai saņemot informāciju no paša pārdevēja, jo VID publiskojamo datu bāzē tiek uzrādīts pamatdarbības NACE kods, arī Uzņēmumu reģistrā pieejamā informācija nav pilnīga. Ierosinājums par NACE kodu publiskošanu ir iesniegts VID.

Problēma radīsies, ja izdevumus, kurus uzskatām par saistītiem ar saimniecisko darbību Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) izpratnē, tomēr apšaubīs un neatzīs tikai tāpēc, ka piegādātājs/pakalpojumu sniedzējs nebūs reģistrējis savu ieņēmumu gūšanas veidu. Šie izdevumi kļūs par nesaistītiem ar saimniecisko darbību (UIN likuma 8. pants), par kuriem PVN priekšnodoklis nav atskaitāms. Visa summa kļūs par UIN apliekamo bāzi taksācijas periodā jeb konkrētajā mēnesī no 01.07.2018., pusgadā līdz 30.06.2018.

Piemēram, dokumentā norādītā pakalpojumu summa ir, 1000 EUR, PVN 21% ir 210,00 EUR, tad visa dokumenta kopsumma 1210 EUR veidos ar UIN apliekamo bāzi. UIN summa, kas jāmaksā budžetā būs 1210 x 25%= 302,50 EUR.

Ja darījums jau ir uzrādīts, kā saistīts ar saimniecisko darbību un PVN priekšnodoklis ir atskaitīts, tad, protams, būs papildus uzrēķini nokavējuma naudas un soda naudas veidā par nepamatoti samazinātu nodokļu bāzi gan UIN, gan PVN. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 146. pantā ir reglamentēts, ka, ja persona nelikumīgi izsniedz nodokļa rēķinu vai saņem nodokli, ko tai nav tiesību saņemt, VID ir tiesības nelikumīgi saņemtās nodokļa summas bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu 100% apmērā no nelikumīgi saņemtās nodokļa summas. Ja apskatām iepriekšminēto piemēru, tad šajā gadījumā nodokļu summa, kas jāmaksā budžetā, būs UIN 302,50 EUR plus nokavējuma nauda un audita gadījumā arī soda nauda, bet PVN summa 420 EUR plus nokavējuma nauda un attiecīgi arī soda nauda. Nokavējuma nauda saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. pantu ir 0,05% no laikā nesamaksātās summa par katru kavējuma dienu. Soda naudu nosaka saskaņā ar šī paša likuma 32. pantu.

Kā rīkoties?

Kā identificēt, vai izdevumi ir vai nav saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību? Vispirms uzdodot jautājumu, vai šos ieņēmumus uzņēmums gūtu, ja nebūtu konkrēto izdevumu.

Piemēram, vai uzņēmums, kurš sniedz transporta pakalpojumus, var gūt paredzētos ieņēmumus, ja tam ir izdevumi par transporta līdzekļu uzturēšanu. Jā, var! Tie ir nepieciešami, tātad ir saistīti ar saimniecisko darbību. Savukārt, vai transporta pakalpojumu sniedzējam radušies izdevumi par peldbaseina celiņa nomu ir attiecināmi uz ieņēmumu no transporta pakalpojumiem gūšanu. Droši vien, ka tos nevarēs attiecināt un tie būs ar saimniecisko darbību nesaistīti, jo ieņēmumus no transporta pakalpojumiem ir iespējams gūt arī nenomājot peldbaseina celiņu.

Ir iespējama situācija, kad uzņēmums regulāri iepērkas pie viena piegadātāja, kas ir reģistrējis, piemēram, NACE kodu 46.47 Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība. Piegādātājs papildina savu preču klāstu ar jaunu sortimentu – gultas veļu. Galvenie ienākumi joprojām tiek gūti no mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču tirdzniecības. Pircējs, PVN maksātājs, iegādājoties gultas, iegādājas arī gultas veļu savu ar PVN apliekamu darījumu, savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai (šo preču tirdzniecība). Izdevumus par iegādāto gultas veļu nodokļu administrācija var neatzīt par saistītiem ar saimniecisko darbību, ja pārdevējs (piegādātājs)  par papildus darbību nav informējis VID.

Kā izvairīties no iespējamiem nodokļu uzrēķiniem, ja piegādātājs nav informējis VID par papildus darbības kodu 46.41 Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība? Ir normatīvā reglamentācija attiecībā uz darījumu identificēšanu UIN likuma 8. panta 1. daļā – identificējot ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, tos vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī darījuma ekonomiskajai būtībai. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23. pantā ir noteikts, ka nodokļu administrācija nosaka nodokļa maksājuma apmēru, ņemot vērā nodokļu maksātāja atsevišķa darījuma vai darījumu kopuma ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. Pircējs pēc būtības neko nav pārkāpis, ja savas saimnieciskās darbības ietvaros (atbilstošs NACE kods ir uzrādīts) tas iegādājas preces, kas veido ar saimniecisko darbību tieši saistītus izdevumus.

Kā iesniegt informāciju par savu pamatdarbības veidu?

Visu var vērst par labu, par papldus darbību noteiktā kārtībā informējot VID: Informāciju par savu pamatdarbības veidu var iesniegt  EDS  sadaļā: “Dokumenti” – “No veidlapas” – “Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas” – “Paziņojums par nodokļu maksātāja pamatdarbības veidu”, iesniedzot nodokļu maksātāja (juridiskās vai citas personas) ziņojumu par izmaiņām reģistrācijas lapā, norādot uzņēmuma darbības veidus un obligāti norādot pamatdarbības veidu atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodiem – NACE.

NACE kodu klasifikators atrodams Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā:

 

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

 

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.