Doties uz galveno

Neapliekamais minimums 2021. gadā

Kas ir neapliekamais minimums un kā to aprēķina? Kā to var prognozēt pats darbinieks? Skaidro grāmatvedības eksperte Inga Zāle.

AUTORE: Inga Zāle

Ārpakalpojuma grāmatvede, grāmatvedības kursu pasniedzēja, semināru lektore.

Kas ir neapliekamais minimums? Kā aprēķina gada diferencēto neapliekamo minimumu, kuru piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju? Kā Valsts ieņēmumu dienests (VID) prognozē mēneša neapliekamo minimumu un kā to var prognozēt pats darbinieks?

Neapliekamais minimums (NM) ir fizisko personu ienākumu daļa, kas neapliekas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Katru mēnesi NM piemēro tajā ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa (EANG).

1. piemērs

Darbiniekam darba samaksa 1000 EUR.

a) Darba vietā nav iesniegta EANG.

Darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI): 1000 * 10.5% = 105 EUR

IIN: 1000 * 23% – 105 * 20% = 209 EUR

Izmaksai: 1000 – 105 – 209 = 686 EUR

b) Darba vietā iesniegta EANG, apgādājamo nav un NM ir 0 EUR.

IIN: 1000 * 20% –  105 * 20% = 179 EUR

Izmaksai: 1000 – 105 – 179 = 716 EUR

c) Darba vietā iesniegta EANG, apgādājamo nav, NM ir 200 EUR.

IIN: 1000 * 20% – (105 + 200) * 20% = 139 EUR

Izmaksai: 1000 – 105 – 139 = 756 EUR

Ar 2016.gada 1. janvāri ieviesa diferencēto NM, lai mazinātu nevienlīdzību. Diferencētais NM nozīmē, ka maziem ienākumiem piemēro lielāku NM. Palielinoties NM, samazinās IIN un darbinieks “uz rokas” saņem vairāk, ko labi var redzēt 1. piemēra b) un c) gadījumā. Lieliem ienākumiem piemēro mazāku NM, jeb lielo algu saņēmēji maksā lielāku IIN. Gada diferencēto NM aprēķina, kad beidzies taksācijas gads, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Deklarācijā ir apkopoti visi taksācijas gadā gūtie fiziskās personas ienākumi. Fiziskās personas ienākumi, kas netiek ņemti vērā aprēķinot gada diferencēto NM, ir:

 • Ar IIN neapliekami ienākumi, kas uzskaitīti “Likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā, izņemot šī panta 1.daļas 2.1.punktā minētos ienākumus – dividendes, nosacītās dividendes un dividendēm pielīdzinātie ienākumi;
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi, par kuriem maksā patentmaksu;
 • Ienākumi, par kuriem maksā mikrouzņēmuma nodokli.

Algoritmi, kurus izmanto gada diferencētā NM aprēķināšanai, ir noteikti Ministru kabineta (MK) 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”. Šajos noteikumos MK ir paredzējis, ka 2021.gadā maksimālais gada diferencētais NM ir 3600 EUR, jeb 300 EUR mēnesī un to piemēro ienākumiem līdz 6000 EUR gadā, kas vidēji ir 500 EUR mēnesī.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir ekspresissubscribe300x450px.jpg

2. piemērs

Pieņemsim, ka fiziskai personai no 2021.gada 1. janvāra līdz 30.septembrim katru mēnesi ir ienākumi 300 EUR, bet no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 1000 EUR. Kopā 2021. gada ienākumi 5700 EUR un, aizpildot gada ienākumu deklarāciju, VID piemēros maksimālo gada diferencēto NM 3600 EUR.

Palielinoties ienākumiem, gada diferencētais NM proporcionāli samazinās. Ja 2021. gadā ienākumi pārsniegs 21600 EUR, kas vidēji ir 1800 EUR mēnesī, tad gada diferencētais NM būs “0”.

3. piemērs

Pieņemsim, ka darbiniekam visu 2021.gadu katru mēnesi aprēķina minimālo mēnešalgu 500 EUR un 2021.gada aprīlī viņam aprēķina dividendes 16000 EUR. Kopā 2021.gadā fiziskās personas ienākumi būs 22000 EUR, kas ir vairāk nekā 21600 EUR. Aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2021.gadu, diferencētais NM būs nulle euro.

2021. gadā gada diferencēto NM aprēķina pēc šādas formulas:

3600 – 0.23077 * (fiziskās personas gada ienākumi – 6000)

Ja rezultātā iegūst negatīvu skaitli, tad gada diferencētais NM ir 0 EUR. Ja gada ienākumi ir mazāki par 6000 EUR, tad gada diferencētais NM ir maksimālais, tas ir 3600 EUR.

4. piemērs

Pieņemsim, ka darbiniekam katru mēnesi 2021.gadā aprēķinās algu 850 EUR. Ja citi ienākumi nebūs, tad kopā gadā ienākumi 10200 EUR. Gada diferencētais NM, ko VID piemēros gada ienākumu deklarācijā, būs 2630.77 EUR (3600 – 0.23077 * (10200 – 6000)).

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir ekspresissubscribe300x450px.jpg

5. piemērs

Pieņemsim, ka fiziskā persona 2021. gadā gūs ienākumus 18000 EUR (vidēji 1500 EUR mēnesī). Gada diferencētais NM, ko VID piemēros gada ienākumu deklarācijā, būs 830.76 EUR (3600 – 0.23077 * (18000 – 6000)).

Tā kā ienākumus mēs gūstam nevis reizi gadā, bet katru mēnesi, tad VID prognozē, cik lielu NM piemērot mēneša ienākumiem un aprēķināto prognozi atspoguļo fiziskās personas EANG. Prognozi VID veic divas reizes gadā: periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam un periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim. Lai prognozētu mēneša NM periodam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam, VID ņem vērā tās rīcībā esošo informāciju par fiziskās personas ienākumiem laika periodā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim (izņemot ienākumus no kapitāla pieauguma), bet laika periodam no 2021. gada 1. augusta līdz 31. decembrim ņems vērā ienākumus no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. maijam. Prognozēto mēneša NM VID aprēķina pēc MK noteikumos Nr. 676 11. punktā dotās formulas. Saskaitot kopā visos mēmešos prognozēto NM, tas, visticamāk, atšķirsies no faktiskā gada diferencētā NM. Gada griezumā var izrādīties, ka prognozētā NM kopsumma būs lielāka par faktisko gada diferencēto NM, un fiziskai personai no pārsnieguma summas būs jāpiemaksā valstij IIN. Ja prognozētā NM kopsumma būs mazāka par gada deferencēto NM, tad fiziskā persona saņems no valsts pārmaksāto IIN atpakaļ.

Lai izvairītos no situācijām, kad fiziskai personai, aizpildot gada ienākumu deklarāciju, jāpiemaksā valstij IIN, rūpīgāk jāseko līdz saviem ikmēneša ienākumiem. Ja ienākumi būtiski palielinās, būtu vēlams vai nu pašiem prognozēt mēneša NM vai EANG veikt izvēli “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”.

6. piemērs

Pieņemsim, ka darbinieks darba devējam iesniedzis EANG, apgādājamo nav. Mēnešalga 2019. gadā bija 800 EUR, no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam – 1000 EUR, bet no 2021. gada 1. aprīļa – 1200 EUR. Darbinieks visus mēnešus strādā un saņem nolīgto mēnešalgu.

Ienākumi no 2019. gada 1.oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim ir 11400 EUR, jeb vidēji 950 EUR mēnesī. VID prognozē mēneša NM periodam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam 183 EUR.

Aprēķini 2021. gada janvāra – marta mēnešiem:

Darba ņēmēja VSAOI:1000 * 10.5% = 105 EUR.

IIN: 1000 * 20% – (105 + 183) * 20% = 142.40 EUR

Algas dienā darbinieks saņems: 1000 – 105 – 142.40 = 752.60 EUR

Aprēķini 2021.gada aprīļa – jūlija mēnešiem:

Darba ņēmēja VSAOI:1200 * 10.5% = 126 EUR.

IIN: 1200 * 20% – (126 + 183) * 20% = 178.20 EUR

Algas dienā darbinieks saņems: 1200 – 126 – 178.20 = 895.80 EUR

Ienākumi no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. maijam ir 6400 EUR jeb vidēji 1066.67 EUR mēnesī. VID prognozē mēneša NM periodam no 2021. gada 1. augusta līdz 31. decembrim 114.50 EUR.

Aprēķini 2021. gada augusta – decembra mēnešos:

Darba ņēmēja VSAOI: 1200 * 10.5% = 126 EUR

IIN: 1200 * 20% –  (126 + 114.50) * 20% = 191.90 EUR

Algas dienā darbinieks saņems: 1200 – 126 – 191.90 = 882.10 EUR

Kopā 2021. gadā: ienākumi 13800 EUR (1000 * 3 mēn. + 1200 * 9 mēn.), darba ņēmēja VSAOI 1449 EUR (105 * 3 mēn. + 126 * 9 mēn.), IIN 2099.50 EUR (142.40 * 3 mēn. + 178.20 * 4 mēn. + 191.90 * 5 mēn.).

Gada diferencētais NM: 3600 – 0.23077 * (13800 – 6000) = 1800 EUR

IIN aprēķins gada ienākumu deklarācijā: 13800 * 20% – (1449 + 1800) * 20% = 2110.20 EUR

Darbiniekam būs jāpiemaksā valstij 10.70 EUR (2110.20 – 2099.50).

Vēl sliktāka situācija izveidosies, ja darbinieks gūs arī citus ienākumus, piemēram, jūlijā pārdos lauksaimniecībā izmantojamu zemi, gūstot ienākumu 2000 EUR, un oktobrī saņems autoratlīdzību 1600 EUR. Tad kopējie 2021. gada ienākumi būs 17400 EUR (13800 + 2000 + 1600) un gada diferencētais NM būs vairs tikai 969.22 EUR (3600 – 0.23077 * (17400 – 6000)), bet valstij būs jāpiemaksā daudz lielāks IIN.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir ekspresissubscribe300x450px.jpg

Īpaši uzmanīgām 2021. gadā jābūt tām fiziskām personām, kuras, sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību, valstī izsludināto ārkārtas situāciju un dažādiem ierobežojumiem, gada sākumā saņems samazinātus ienākumus, bet gada otrajā pusē tie palielināsies. Nepieciešamība piemaksāt IIN var rasties arī šādās situācijās:

 • Fiziskā persona strādā vairākās darbavietās;
 • Darbinieks atgriežas darbā pēc ilgāka pārtraukuma, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājuma;
 • Fiziskai personai palielinājušies ienākumi, jo tikko uzsākusi darba gaitas, piemēram, studenti;
 • Strādājošiem pensionāriem, u.c.

Lai izvairītos no IIN piemaksas valstij gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas brīdī, fiziskā persona var:

1) Savā EANG izmantot izvēlni “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”;

2) Pašam prognozēt mēneša NM.

Fiziskā persona savā EANG sadaļā “Prognozētais mēneša neapliekamais minimums” var noskaidrot neapliekamā minimuma apmēru, kuru ir apēķinājis VID un kuru piemēro algu grāmatveži mēneša ienākumam. Ja ieklikšķina kvadrātiņā pirms teksta “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”, tad ienākuma gūšanas vietā tas netiks piemērots sākot ar nākamo dienu.

7. piemērs

Darbinieks no 6. piemēra, zinot, ka ienākumi ar 1. aprīli palielinās, 31. martā atzīmēja EANG izvēlni “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”.

Aprēķini 2021.gada aprīļa – decembra mēnešos:

Darba ņēmēja VSAOI: 1200 * 10.5% = 126 EUR

IIN: 1200 * 20% –  126 * 20% = 214.80 EUR

Algas dienā darbinieks saņems: 1200 – 126 – 214.80 = 882.10 EUR

Kopā 2021.gadā: ienākumi 13800 EUR, darba ņēmēja VSAOI 1449 EUR, IIN 2360.40 EUR (142.40 * 3 mēn. + 214.80 * 9 mēn.).

Gada diferencētais NM: 1800 EUR

IIN aprēķins gada ienākumu deklarācijā: 13800 * 20% – (1449 + 1800) * 20% = 2110.20 EUR

Valsts atmaksās fiziskai personai 250.20 EUR (2360.40 – 2110.20). Saņemt no valsts atmaksu vienmēr ir daudz patīkamāk, nekā valstij piemaksāt.

Ar 2019.gada 16.aprīli darbinieks pats var prognozēt mēneša NM. Paša prognozētais mēneša NM nedrīkst pārsniegt VID prognozēto mēneša NM.

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta 1.8.daļa: Pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu un vienošanos ar ienākuma izmaksātāju, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā piemēro maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kas nepārsniedz maksātājam noteikto Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru.

Ja darbinieks pats ir prognozējis mēneša NM, tad viņš iesniedz darba devējam rakstveida iesniegumu un darba devējs ar darbinieku slēdz vienošanos.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir ekspresissubscribe300x450px.jpg

8. piemērs

Darbinieks no 6.Piemēra jūlija beigās pats prognozē mēneša NM, kuru paziņo darba devējam un vienojas, ka to piemēros ienākumiem no 1.augusta.

Darbinieks paredz gada ienākumus 13800 EUR. Aprēķina gada diferencēto NM 1800 EUR. Laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.jīlijam darba devējs piemēroja VID prognozēto mēneša NM 183 EUR. Kopā šajā periodā piemērots NM 1281 EUR (183 * 7 mēn.). Atlikums līdz gada beigām ir 519 EUR (1800 – 1281). Darbinieks prognozē mēneša NM 103.80 EUR (519 EUR / 5 mēn.).

6. piemērā VID prognozēja mēneša NM periodam no 2021.gada 1. augusta līdz 31. decembrim 114.50 EUR. Darba devējam pirms vienošanās parakstīšanas noteikti vajag pārbaudīt un pārliecināties, ka darbinieka prognozētais mēneša NM 103.80 EUR ir mazāks nekā VID prognozēto 114.50 EUR.

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

Populārākie

 • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

  Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

 • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

  AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

 • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

  AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]