Doties uz galveno

Pamatlīdzekļu nolietojums 2018. gadā saimnieciskās darbības veicējiem

Līdz šim saimnieciskās darbības veicēji rēķināja pamatlīdzekļu nolietojums pēc likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 13. panta. Ar 1. janvāri likums zaudē spēku un tiem, kurus skar šīs izmaiņas, rodas jautājumi: Ko darīt ar esošo pamatlīdzekļu atlikumiem uz 1. janvāri? Kā rēķināt nolietojumu 2018. gadā?
Lai ieviestu skaidrību, esmu sagatavojusi piemērus, kā rīkoties sākoties jaunajam, 2018. gadam.

MĒNEŠA AUTORS:

Inga Zāle

Inga Zāle

Ārpakalpojuma grāmatvede ar 20 gadu pieredzi, semināru lektore un kursu “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” pasniedzēja.

Līdz šim saimnieciskās darbības veicēji rēķināja pamatlīdzekļiem nolietojumu pēc likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 13. panta. Ar 1. janvāri likums zaudē spēku un tiem, kurus skar šīs izmaiņas, rodas jautājumi: Ko darīt ar esošo pamatlīdzekļu atlikumiem uz 1. janvāri? Kā rēķināt nolietojumu 2018. gadā?
Lai ieviestu skaidrību, esmu sagatavojusi piemērus, kā rīkoties sākoties jaunajam, 2018. gadam.

Nolietojuma aprēķins pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 2018. gadam

Pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 2018. gadam, nolietojums bija rēķināts atbilstoši likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 13. panta prasībām. Likums ar 31.12.2017. zaudē spēku un visa informācija tagad pieejama likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Šī likuma pārejas noteikumu 128. punktā teikts, ka pamatlīdzekļiem (PL), kuri iegādāti līdz 31.12.2017., nolietojuma aprēķināšanai turpmāk var izvēlēties vienu no šādām metodēm:
1. metode – izmantot likumā “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 13. pantā noteikto kārtību. Tas nozīmē, ka, neskatoties uz to, ka pats likums ar 31.12.2017. zaudē spēku, šiem PL varēs turpināt rēķināt nolietojumu tāpat kā līdz šim.
2. metode – izmantot likumā “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 13. pantā noteikto kārtību, nepiemērojot nolietojuma likmei divkāršo apmēru vai koeficientu 1,5.

Izvēlēto metodi nav tiesības mainīt! Tā būs jāpiemēro tik ilgi, kamēr norakstīs saimnieciskās darbības izdevumos visus PL, kas iegādāti līdz 31.12.2017.

Piemērs 1. Saimnieciskās darbības veicējs (SDV) 2016. gadā iegādājās 3. kategorijas PL. SDV nolēma, ka PL 2018. gadā turpinās rēķināt nolietojumu tāpat kā 2017. gadā, tas ir, izvēlējās 1. metodi:
3. kategorijas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins
Gada nolietojuma likme: 35% * 2

Taksācijas periods Koriģētā vērtība Vērtība, no kuras rēķina nolietojumu Taksācijas perioda nolietojums Uzkrātais nolietojums Atlikusī vērtība
1. 6 7 8 9 10
2016 8 578 8 578 6 005 6 005 2 573
2017 8 578 2 573 1 801 4 306 772
2018 8 578 772 540 4 846 232
2019 8 578 232 162 5 008 70

Pamatlīdzekļu nolietojums ir viens no izdevumiem, kas jāņem vērā aprēķinot mēneša ienākumus. VID metodiskajā materiālā “Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” 19. punkts: Ja izdevumus uzskaita gadam vai citam laika periodam, mēneša ienākumu aprēķināšanai izmanto attiecīgi proporcionālo izdevumu daļu. Ja PL atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās nepārsniedz 75 eur, PL izslēdz no PL uzskaites reģistriem un tam pārtrauc rēķināt nolietojumu (Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 79.4. punkts).
Manā piemērā 2019. gada saimnieciskās darbības izdevumos iekļauj atlikušo vērtību 70 eur un PL izslēdz no reģistriem.

Mēneša izdevumi = Kopējā izdevumu summa / Mēnešu skaits, par kuriem aprēķināti izdevumi

2018. gadā mēneša izdevumos iekļauj 45 eur (540 eur / 12 mēn.).

Piemērs 2. SDV 2016. gadā iegādājās 3. kategorijas PL. SDV nolēma, ka PL 2018. gadā nepiemēros nolietojuma likmei divkāršo apmēru, tas ir, izvēlējās 2. metodi:
3. kategorijas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins
Gada nolietojuma likme: līdz 31.12.2017. 35% * 2
no 01.01.2018. 35%

Taksācijas periods Koriģētā vērtība Vērtība, no kuras rēķina nolietojumu Taksācijas perioda nolietojums Uzkrātais nolietojums Atlikusī vērtība
1. 6 7 8 9 10
2016 8 578 8 578 6 005 6 005 2 573
2017 8 578 2 573 1 801 4 306 772
2018 8 578 772 270 4 576 502
2019 8 578 502 176 4 752 326

 

Nolietojuma aprēķins pamatlīdzekļiem, kas iegādāti no 01.01.2018

Pamatlīdzekļiem, kas iegādāti no 01.01.2018., nolietojums jārēķina atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5. panta prasībām. SDV pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina atsevišķi par katru PL, kura iegādes vērtība ir lielāka par 1000 eur. Nolietojuma aprēķināšanai var izvēlēties vienu no šādām metodēm:
1. metode – PL nolietojumu nosaka procentos:
– ēkām, būvēm, ilggadīgiem stādījumiem – 5%;
– dzelzceļa ritošam sastāvam un tehnoloģiskām iekārtām, jūras un upju flotes transportlīdzekļiem, flotes un ostu tehnoloģiskām iekārtām, enerģētiskām iekārtām – 10%;
– skaitļošanas iekārtām un to aprīkojumiem – 35%;
– pārējiem pamatlīdzekļiem – 20%.
2. metode – PL derīgās lietošanas laiku nosaka gados:
– ēkām, būvēm, ilggadīgiem stādījumiem – 35 gadi;
– dzelzceļa ritošam sastāvam un tehnoloģiskām iekārtām, jūras un upju flotes transportlīdzekļiem, flotes un ostu tehnoloģiskām iekārtām, enerģētiskām iekārtām – 10 gadi;
– skaitļošanas iekārtām un to aprīkojumiem – 3 gadi;
– pārējiem pamatlīdzekļiem – 5 gadi.
Izvēlēto metodi ir tiesības mainīt ne biežāk kā vienu reizi 10 gados!

Piemērs 3. SDV nolēma, ka PL nolietojuma norakstīšanai pielietos 1. metodi, tas ir, nolietojumu izteiks procentos. 2018. gada 20. martā viņš iegādājas datoru par 1200 eur. Datoram nolietojums ir 35% gadā.
Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins
Pamatlīdzekļa nosaukums: Dators
Pamatlīdzekļa nolietojuma norakstīšanai lietotā metode:
– taksācijas perioda nolietojums procentos, 35 %
Datums, kad pamatlīdzeklis sākts izmantot saimnieciskajā darbībā: 20.03.2018.

Taksācijas periods Sākotnējā vērtība Vērtības izmaiņas Vērtība, no kuras rēķina nolietojumu Taksācijas perioda nolietojums Uzkrātais nolietojums Atlikusī vērtība
1 2 5 6 7 8
2018 1 200 1 200 420 420 780
2019 780 273 693 507
2020 507 177 870 330
2021 330 116 986 214

Taksācijas perioda nolietojuma aprēķins, ja SDV izvēlējies nolietojumu izteikt procentos, aprakstīts Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 79.2. un 79.3. punktos.

Piemērs 4. SDV nolēma, ka PL nolietojuma norakstīšanai pielietos 2. metodi, tas ir, noteiks PL derīgās lietošanas laiku gados. 2018. gada 20. martā viņš iegādājās datoru par 1200 eur. Datoram derīgās lietošanas laiks ir 3 gadi.
Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins
Pamatlīdzekļa nosaukums: Dators
Pamatlīdzekļa nolietojuma norakstīšanai lietotā metode:
– pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks, 3 gadi
Datums, kad pamatlīdzeklis sākts izmantot saimnieciskajā darbībā: 20.03.2018.

Taksācijas periods Sākotnējā vērtība Vērtības izmaiņas Vērtība, no kuras rēķina nolietojumu Taksācijas perioda nolietojums Uzkrātais nolietojums Atlikusī vērtība
1 2 5 6 7 8
2018 1 200 1 200 400 400 800
2019 800 400 800 400
2020 400 400 1 200 0

Piemērs 5. 2018. gada 15. martā SDV reģistrē saimniecisko darbību un 20. martā iegādājas datoru par 1200 eur. SDV nolēma, ka PL nolietojuma norakstīšanai pielietos 2. metodi, tas ir, noteiks PL derīgās lietošanas laiku gados. Datoram derīgās lietošanas laiks ir 3 gadi.
Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins
Pamatlīdzekļa nosaukums: Dators
Pamatlīdzekļa nolietojuma norakstīšanai lietotā metode:
– pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks, 3 gadi
Datums, kad pamatlīdzeklis sākts izmantot saimnieciskajā darbībā: 20.03.2018.

Taksācijas periods Sākotnējā vērtība Vērtības izmaiņas Vērtība, no kuras rēķina nolietojumu Taksācijas perioda nolietojums Uzkrātais nolietojums Atlikusī vērtība
1 2 5 6 7 8
2018 1 200 1 200 333 333 867
2019 867 400 733 467
2020 467 400 1 133 67

2018. gada nolietojums = 400 eur / 12 mēn. * 10 mēn. = 333 eur (Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 79.5. punkts).
2020. gada saimnieciskās darbības izdevumos iekļauj ne tikai taksācijas perioda nolietojumu 400 eur, bet arī atlikušo vērtību 67 eur un PL izslēdz no reģistriem.

Ceru, ka dotie piemēri būs ieviesuši lielāku skaidrību kā no 2018. gada 1. janvāra veikt pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu.

 

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

 

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

Populārākie

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]