Doties uz galveno

Preču atgriešana (atpakaļ atdošana) un šī darījuma uzrādīšana finanšu un nodokļu uzskaitē

Ikviens pircējs un pārdevējs ir bijis situācijā, kad prece, kas bija paredzēta pārdošanai, tiek atdota atpakaļ tās pārdevējam. Šajā rakstā apskatītas sistuācijas, kurās preču atpakaļ atdošana notiek starp juridiskām personām, aplūkojot nodokļu un grāmatvedības uzskaites aspektus gan pircēja, gan piegādātāja grāmatvedībā.

AUTORS:

Ita Bekerta

Ita Bekerta

Ekonomikas zinātņu maģistre, profesionāla galvenā grāmatvede, pasniedzēja un konsultante grāmatvedības un nodokļu jautājumos ar 30 gadu darba pieredzi grāmatvedībā.  Pārzina grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanu, kā arī starptautiskos grāmatvedības standartus. Ir pieredze darbā uzņēmumā ar ārzemju kapitālu, darījumos ar ES dalībvalstīm un importa-eksporta darījumos. Veiksmīga sadarbība ar VID un zvērinātajiem revidentiem. Kopš 2010. gada regulāri vada seminārus, lekcijas, kursus par nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti.

 

Domāju, ka ikviens pircējs un pārdevējs ir bijis situācijā, kad prece, kas bija paredzēta pārdošanai, tiek atdota atpakaļ tās pārdevējam. Šajā rakstā nerunāšu par patērētāju tiesībām atgriezt preces, par distances līgumiem. Runāšu par preču atpakaļ atdošanu starp juridiskām personām, apskatot nodokļu un grāmatvedības uzskaites aspektus gan pircēja, gan piegādātāja grāmatvedībā.

Vispirms ir jāsaprot šī darījuma ekonomiskā būtība. Preču atpakaļ atdošana nav tas pats, kas pārdošana ( piegāde), un preču saņemšana atpakaļ no pircēja nav iepirkums jeb iegāde.  Lai preci atdotu atpakaļ, tā vispirms ir jāiegādājas. Iepērkot preci, tiek iegrāmatots iegādes attaisnojuma dokuments.

Piegādātājs – PVN nemaksātājs

Ja dokumentu ir izrakstījis un preci izsniedzis pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā nereģistrēts darījuma partneris, tad dokumentā nebūs norādīts PVN. To, ka darījuma partneris nav PVN maksātājs, norāda dokumentā uzrādītais reģistrācijas numurs bez LV, piemēram, 40001112224. Kā zināms, LV ir ne tikai starptautiskais valsts kods, bet arī kods reģistrētam PVN maksātājam, piemēram, LV40001112224. Šajā gadījumā preču saņēmējam nav tiesību uz PVN priekšnodokli. Savukārt, ja persona, kam nebija tiesību piemērot PVN, tomēr dokumentā to ir norādījusi, tad šai personai ir pienākums norādīto nodokli dubultā apmērā iemaksāt Valsts kasē. To nosaka PVN likuma 146. panta Atbildība par šā likuma pārkāpumiem 2. daļa – ja persona nelikumīgi izsniedz nodokļa rēķinu vai saņem nodokli, ko tai nav tiesību saņemt, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības nelikumīgi saņemtās nodokļa summas bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu 100 procentu apmērā no nelikumīgi saņemtās nodokļa summas.

Saņēmējs ( pircējs) iegrāmato saņemto preci:

 • nepārtrauktās inventarizācijas metodes gadījumā: D prece K parāds piegādātājam
 • periodiskās inventarizācijas metodes gadījumā: D preču iegādes izmaksas K parāds piegādātajam

Preci atdod atpakaļ noformējot attaisnojuma dokumentu un iegrāmatojot apvērsti kā iegādes grāmatojumā atkarībā no izvēlētās metodes preču uzskaitē:

 • nepārtrauktās inventarizācijas metodes gadījumā: D parāds piegādātājam K prece
 • periodiskās inventarizācijas metodes gadījumā koriģē iepriekš atzītās preču iegādes izmaksas: D parāds piegādātājam K preču iegādes izmaksas

Par preču atpakaļ atdošanu piegādātājs var noformēt kredītrēķinu atbilstoši saņemtajam dokumentam no pircēja. Šajā gadījumā iegrāmato tikai vienu abiem dokumentiem-kredītrēķinu vai preču atgriešanas dokumentu.

Pārdevējs jeb piegādātājs savā finanšu uzskaitē  darījumus uzrāda šādi:

 • nepārtrauktās inventarizācijas metodes gadījumā norakstīs pārdoto preču iegādes vērtību un atzīs izdevumus: D preču iegādes izmaksas K prece
 • periodiskās inventarizācijas metodes gadījumā preču vērtība jau iegādes brīdī bija atzīta kā izdevumi, kas saistīti ar pārdošanas ieņēmumu gūšanu, līdz ar to preču vērtību nenoraksta.

Preci pārdodot tiek izrakstīts attaisnojuma dokuments – pavadzīme, rēķins vai cita nosaukuma dokuments, kuru iegrāmato: D pircēju parādi  K ieņēmumi, kas palielina pašu kapitālu.

Tad, kad preci saņem atpakaļ no pircēja, tad saņemto attaisnojuma dokumentu par precēm finanšu uzskaitē uzrāda apvērsti: D ieņēmumi, kas palielina pašu kapitālu K pircēju parādi .

Jāatceras, ka prece, kas atdota atpakaļ, nonāk atbildīgās personas atbildībā- grāmatojumi ir apvērsti preču norakstīšanai pārdošanas gadījumā:

 • nepārtrauktās inventarizācijas metodes gadījumā jākoriģē iepriekš atzītie izdevumi: D prece K preču iegādes izmaksas
 • periodiskās inventarizācijas metodes gadījumā papildus grāmatojuma nav

Šajā gadījumā nodokļu seku nav, jo prece tiek iegādāta pārdošanai, peļņas gūšanai, un PVN netiek piemērots. Pārdevējam ir pienākums sekot darījumu summai pēdējo 12 mēnešu laikā, kad tā sasniedz 40 000 EUR, tad ir pienākums reģistrēties PVN maksātāju reģistrā. Protams, ja darījumi notiek par cenām, kas nav atbilstošas tirgus cenām, tad var veidoties ar Uzņēmuma ienākuma nodokli (UIN) apliekamā bāze.

Darījumi starp PVN maksātājiem

Ja dokumentu ir izrakstījis un preci izsniedzis pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā reģistrēts darījuma partneris, tad dokumentā būs norādīts PVN, ja darījums ir ar PVN apliekams un ja nav piemērojama reversā aprēķināšanas kārtība. Šajā gadījumā pircējam (saņēmējam), kas ir PVN maksātājs, būs tiesības atskaitīt priekšnodokli, pirms tam pārliecinoties, vai darījuma partnera PVN numurs dokumenta izrakstīšanas brīdī ir derīgs.

Pircējs darījumu iegrāmato:

 • nepārtrauktās inventarizācijas metodes gadījumā: D prece, D PVN priekšnodoklis  K parāds piegādātājam
 • periodiskās inventarizācijas metodes gadījumā: D preču iegādes izmaksas, D PVN priekšnodoklis  K parāds piegādātajam

Pircējam darījuma PVN ir jādeklarē PVN deklarācijas 62. rindā, to atšifrējot deklarācijas pielikumā PVN 1 I. Jāievēro, ka ir jāatšifrē katrs darījums, kura vērtība bez PVN sasniedz un pārsniedz 150 EUR vai darījumu kopsumma ar vienu darījuma partneri PVN taksācijas periodā sasniedz un pārsniedz 150 EUR, pārējos darījumus pielikumā uzrāda kopējā summā un deklarē ar kodu T. Piebildīšu, ka deklarēšanas sliekšņi ir jāraugās no PVN summas viedokļa, respektīvi, ja priekšnodokļa summa darījumā vai darījumu kopsummā sasniedz vai pārsniedz 31,50 EUR, tad darījumus deklarē atsevišķi. Kāpēc? Tāpēc, ka pastāv priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību ierobežojumi, līdz ar to mainās attaisnojuma dokumentā uzrādītā darījuma vērtība nodokļa aprēķināšanas vajadzībām. Uz iegādātajām precēm kā izdevumiem savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai būtu attiecināmas 100. panta 2. daļas prasības- no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 50 procenti no nodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kura nav neviena no šā panta 1.1 daļas 1.punktā minētajām automašīnām, kā arī ar šādas automašīnas uzturēšanu saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi.

Pircējs iegādāto preci atdod atpakaļ jeb atgriež piegādātājam un noformē attaisnojuma dokumentu, to iegrāmatojot apvērsti iegādes dokumenta grāmatojumam:

 • nepārtrauktās inventarizācijas metodes gadījumā: D parāds piegādātājam  K prece, K PVN priekšnodokļa korekcija  
 • periodiskās inventarizācijas metodes gadījumā: D parāds piegādātajam K preču iegādes izmaksas, K PVN priekšnodokļa korekcija  

Pircējam darījums ir jādeklarē PVN deklarācijas 57. rindā kā iepriekš atskaitītā priekšnodokļa korekcija un jāatšifrē pēc iepriekš minētajiem principiem deklarācijas pielikumā PVN 1 I ar mīnusa zīmi, norādot, ka tas ir kredītrēķins. Ja pircējs nav reģistrēts PVN maksātāju reģistrā, tad darījuma ( dokumenta kopsumma ar PVN) summa ir preču vērtība.

Pārdevējs jeb piegādātājs savā finanšu uzskaitē darījumus uzrāda šādi:

 • preču piegādes attaisnojuma dokumentu uzrāda: D pircēju parādi  K ieņēmumi, kas palielina pašu kapitālu, K aprēķinātais PVN

Darījuma summu bez PVN deklarē PVN deklarācijas 41. rindā vai, atkarībā no piemērojamās PVN likmes, 42., vai 421 rindā. Savukārt, PVN summu uzrāda attiecīgi 52. vai 53.,vai 531 rindā. xfDeklarācijas pielikumā PVN 1 III atšifrē pēc iepriekš minētajiem principiem ( ievērojot darījumu vērtības slieksni 150 EUR).

 • preci saņem atpakaļ no pircēja, tad saņemto attaisnojuma dokumentu par precēm finanšu uzskaitē uzrāda apvērsti: D ieņēmumi, kas palielina pašu kapitālu, D aprēķinātā PVN korekcija K pircēju parādi  

Preču atpakaļ saņemšanas darījumu deklarē 67. rindā kā iepriekš aprēķinātā PVN korekciju un papildus uzrāda deklarācijas pielikumā PVN 1 I atbilstoši iepriekš minētajiem principiem un attaisnojuma dokumenta veidu norādot kā kredītrēķinu.

Savukārt, ja preci saņem atpakaļ no PVN nemaksātāja – PVN netiek piemērots. Preču( krājumu) uzskaitei piemēro iepriekš aprakstīto kārtību.

PVN reversā jeb apgrieztā aprēķināšanas kārtība preču atgriešanas jeb atpakaļ atdošanas gadījumos

Ja darījumam piemēro PVN reversās aprēķināšanas kārtību, tad darījums notiek starp PVN maksātājiem, bet attaisnojuma dokumentos PVN netiek uzrādīts. Taču pircējam jeb saņēmējam ir pienākums atbildēt par PVN. 

Pircējs iegrāmato saņemto attaisnojuma dokumentu, nodrošinot reverso darījumu uzskaiti:

 • nepārtrauktās inventarizācijas metodes gadījumā: D prece K parāds piegādātājam
 • periodiskās inventarizācijas metodes gadījumā: D preču iegādes izmaksas K parāds piegādātajam

Uz dokumenta pamata proporcionāli norādītajai summai ir jāaprēķina PVN, ko iegrāmato finanšu uzskaitē atbilstoši deklarēšanas kārtībai par R kodiem:

 • D priekšnodoklis Rx  K aprēķinātais PVN Rx

PVN summas uzrāda deklarācijas 62. un 52. rindā, un ikvienu dokumentu atšifrē deklarācijas pielikumā PVN 1 I ar attiecīgo R kodu ( skat. MK noteikumus Nr.40 (2013) Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām).

Pircējs atgriež preci, kam piemērota reversā aprēķināšanas kārtība. Attaisnojuma dokumentā PVN nenorāda. Darījumu iegrāmato: D parāds piegādātājam K prece

Pircējs darījumu deklarē ar mīnusa zīmi 52. un 62. rindā, kā arī PVN deklarācijas pielikumā PVN 1 I kā kredītrēķinu.

Pārdevējs jeb piegādātājs savā finanšu uzskaitē darījumus uzrāda šādi:

D pircēju parādi  K ieņēmumi, kas palielina pašu ( nodrošinot uzskaiti reversajai PVN aprēķināšanai)

Preču( krājumu) uzskaitei piemēro iepriekš aprakstīto kārtību.  Darījumu deklarē 411 rindā, vienlaikus uzrāda pielikumā PVN 1 III bez PVN.

Tad, kad saņem atpakaļ preci no pircēja, tad darījuma attaisnojuma dkumentu iegrāmato apvērsti: 
D ieņēmumi, kas palielina pašu (nodrošinot uzskaiti reversajai PVN aprēķināšanai) K pircēju parādi

PVN deklarācijā samazina
411 rindas summu un ar mīnusa zīmi uzrāda pielikumā PVN 1 III kā kredītrēķinu.

Jebkādos saistīto pušu darījumos jāievēro UIN likumā noteiktais par darījuma tirgus cenas atbilstību faktiskajai. Tirgus cenai jābūt pamatotai vai jābūt noslēgtai vienošanās ar VID par darījuma tirgus cenām, lai nerastos risks UIN aprēķinam par darījuma vērtība starpību.

 

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

 

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.