Doties uz galveno

Svarīgākās likumu izmaiņas pēdējos 3 mēnešos – 1.daļa: Grāmatvedība un PVN

MĒNEŠA AUTORS: Žurnāls “iFinanses” iFinanses ir Latvijas lielākais interneta žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kas ik dienu sniedz aktuālo informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī praktiskus skaidrojumus to piemērošanā. Interneta žurnāls iFinanses ir dibināts 2009.gadā, un šodien ir kļuvis par iecienītu izdevumu vairāk nekā 45 000 lasītāju vidū. Kopš 2013.gada decembra iFinanses pie […]

MĒNEŠA AUTORS:

Žurnāls “iFinanses”

iFinanses ir Latvijas lielākais interneta žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kas ik dienu sniedz aktuālo informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī praktiskus skaidrojumus to piemērošanā.

Interneta žurnāls iFinanses ir dibināts 2009.gadā, un šodien ir kļuvis par iecienītu izdevumu vairāk nekā 45 000 lasītāju vidū. Kopš 2013.gada decembra iFinanses pie lasītājiem dodas arī papīra formātā, aptverot vēl lielāku lasītāju un žurnāla cienītāju loku.”

Esam vienojušies, ka žurnāla iFinanses eksperti ik ceturksni Grāmatvežu ekspreša lasītājiem sagatavos materiālu par svarīgākajām likumu izmaiņām, kas attiecas uz grāmatvežiem. Šoreiz izmaiņu ir tik daudz, ka esam sadalījuši tās 3 rakstos, ko publicēsim ik nedēļu, sākot no šodienas.

GRĀMATVEDĪBA

Izmaiņas gada pārskatu sagatavošanā

07.12.2017. Saeimā galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL), paredzot vairākas būtiskas izmaiņas likuma normu piemērošanā.

Ar grozījumiem paplašināts sabiedrību loks, kurām atļauts sagatavot finanšu pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS). Līdz grozījumiem šo iespēju varēja izmantot tikai lielās valsts kapitālsabiedrības. Savukārt saskaņā ar GPL grozījumiem sagatavot finanšu pārskatus atbilstoši SGS varēs visas lielās kapitālsabiedrības.

Precizēts likumā lietotā termina “koncerna meitas sabiedrība” skaidrojums, nosakot, ka arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī reģistrēta komercsabiedrība, kuru likumā noteiktajā kārtībā kontrolē tās mātes sabiedrība, var būt koncerna meitas sabiedrība.

Veikti grozījumi GPL 5.pantā, saprotami paskaidrojot, ka noteikums par 2 pārskata gadiem pēc kārtas attiecībā uz sabiedrību kategorijām noteikto kritēriju robežvērtību ievērošanu attiecas gan uz likumā noteikto atbrīvojumu un atvieglojumu izmantošanu, gan likumā paredzēto prasību kopuma ievērošanu par noteikta informācijas daudzuma sniegšanu gada pārskatā.

Ja sabiedrības rādītāji pa gadiem būtiski mainās un vienu gadu atbilst zemākai sabiedrību kategorijai, bet otru gadu – augstākai sabiedrību kategorijai, tad sabiedrībai savā gada pārskatā jāsniedz informācijas kopums, kas noteikts augstākai sabiedrību kategorijai, un tai ir tiesības piemērot šai augstākai sabiedrību kategorijai paredzētos atvieglojumus vai atbrīvojumus.

Tāpat veikti precizējumi GPL 97.panta 1.daļā:

 • turpmāk sabiedrība Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) varēs iesniegt ne tikai gada pārskata atvasinājumu elektroniskā formā — elektronisku norakstu, bet arī tā elektronisku kopiju (ja tas noteikts normatīvajos aktos par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu iesniegšanai VID EDS)
 • paskaidrojumam, ko VID EDS iesniedz kopā ar gada pārskatu, nebūs jābūt apstiprinātam dalībnieku sapulcē.

GPL 11.pants papildināts ar 3.daļu, kurā noteikts, ka sabiedrības būs tiesīgas ar arābu cipariem apzīmētos gada pārskata posteņus sadalīt sīkāk vai pievienot jaunu attiecīgi ar arābu ciparu vai ar burtu apzīmētu posteni, ja tas paredzēts konkrētā SGS vai nepieciešams skaidra un patiesa priekšstata sniegšanai. Šo normu varēs sākt piemērot, sagatavojot gada pārskatus par 2018.gadu.

GPL grozījumi stājas spēkā 03.01.2018.

Uzlabos strukturizēto finanšu pārskata pielikumu

30.11.2017. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”, kas paredzēti, lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) izstrādātajā strukturizētajā finanšu pārskata pielikumā uzrādāmās informācijas sasaisti ar finanšu pārskata citās sastāvdaļās uzrādīto informāciju.

Noteikumu pielikumā “Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes” iekļaujamā informācija papildināta ar punktiem par informācijas uzrādīšanu saistībā ar posteņu pārklasifikāciju. Pārējā pielikumā norādāmā informācija paliek nemainīga, mainīta tikai struktūra, kādā tā jānorāda. Turklāt finanšu pārskata pielikumā būs iespēja sniegt arī papildu informāciju (ne tikai to, ko šobrīd paredzēts sniegt saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām).

Turpmāk (par 2018. un turpmākajiem gadiem) finanšu pārskata pielikumā visa informācija būs jānorāda strukturizēti tabulu veidā, kas ļaus visām mikrosabiedrībām, mazajām un vidējām sabiedrībām vieglāk sagatavot un iesniegt finanšu pārskata pielikumā norādāmo informāciju. Tāpat turpmāk strukturizētajā pielikuma formā norādītā informācija tiks sasaistīta ar finansiālajiem rādītājiem un pievienotajiem paskaidrojošajiem dokumentiem citās finanšu pārskata sastāvdaļās.

Noteikumos paredzēti pārejas noteikumi. Atbilstoši tiem visas sabiedrības, kas sagatavojušas gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu par 2016.gadu, var finanšu pārskata pielikumu EDS iesniegt kā papīra veidā sagatavotā finanšu pārskata pielikuma elektronisku kopiju. Lai sabiedrībām nodrošinātu laiku iepazīties ar precizēto VID EDS strukturizēto finanšu pārskata pielikumu un pielāgot savas grāmatvedības programmas jaunajām prasībām, grozījumos noteikts, ka visām sabiedrībām neatkarīgi no to lieluma atļauts finanšu pārskata pielikumu arī par 2017.gadu iesniegt VID EDS skenētā veidā.

Samazināts dokumentu glabāšanas termiņš

06.12.2017. spēkā stājas grozījumi likumā “Par grāmatvedību”, ar kuriem tiek samazināts attaisnojuma dokumentu par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) glabāšanas termiņš no 75 uz 10 gadiem.

Līdz šim visu attaisnojuma dokumentu par personai aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem glabāšanas laiks bija noteikts 75 gadi, jo šie dokumenti satur informāciju par sociālās apdrošināšanas stāžu un tiek izmantoti arhīva sociāli tiesisko izziņu sastādīšanai, kas nepieciešamas valsts pensiju

un pabalstu piešķiršanai. Tomēr, tā kā no 1999.gada Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir pieejama pilna informācija par sociālajiem maksājumiem, nav nepieciešama dublējošās informācijas glabāšana arī pie darba devēja.

Līdz ar to grozījumi likuma “Par grāmatvedību” 10.panta 2.daļā nosaka, ka līdz 1998.gadam sagatavotajiem attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem glabāšanas laiks ir 75 gadi, bet no 1999.gada sagatavotajiem dokumentiem – 10 gadi.

Noteikta kārtība papīra dokumentu pārvēršanai elektroniskā formā

06.12.2017. likumā “Par grāmatvedību” stājas spēkā grozījumi, ar kuriem precizēta kārtība, kādā papīra formas grāmatvedības dokumentus var pārvērst elektroniskā formā, kā arī to glabāšanas kārtība.

Izmaiņas veiktas likuma 10.panta 6.daļā, nosakot, ka uzņēmumam ir tiesības gada pārskatu, inventarizācijas sarakstu, grāmatvedības reģistru, grāmatvedības organizācijas dokumentu un attaisnojuma dokumentu papīra formā pārvērst elektroniskā formā. Elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērstajam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālajam dokumentam.

Grozījumos noteikts, ka uzņēmumam ir tiesības iznīcināt oriģinālo dokumentu papīra formā, ja attiecībā uz elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērsto dokumentu ir ievēroti šādi noteikumi:

 • ir nodrošināts papīra formas oriģinālā dokumenta satura attēlojums un atbilstība likumā noteiktajā datu glabāšanas laikā;
 • ir nodrošināta satura lasīšana datora ekrānā un, ja nepieciešams, atvasinājuma veidošana papīra formā;
 • pārvērstais dokuments tiek aizsargāts pret neatļautu piekļūšanu, papildinājumiem, izmaiņām vai iznīcināšanu.

Tāpat ir jānodrošina pārvēršanas procesa, kā arī papīra formas oriģinālā dokumenta iznīcināšanas procesa dokumentēšana uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.

Precizē apsaimniekotāju grāmatvedības prasības

03.10.2017. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. Ar grozījumiem noteikta kārtība, kādā biedrībām, kas veic dzīvojamo māju pārvaldīšanu, jāuzskaita dzīvokļu īpašnieku veiktie maksājumi par nākotnē mājā veicamajiem remontiem.

Saskaņā ar grozījumiem noteikumos turpmāk dzīvokļu īpašnieku veiktie maksājumi tiks norādīti atsevišķā bilances postenī, kā arī būs jānorāda to izlietojums un atlikums gada beigās.

Līdzšinējā prakse dzīvokļu īpašnieku biedrībām ir no dzīvokļu īpašniekiem saņemtos maksājumus par nākotnē veicamajiem remontiem neuzkrāt, bet izlietot un norakstīt izdevumos to saņemšanas gadā. Līdz ar to bija nepieciešams izstrādāt vienotu grāmatvedības uzskaites atsevišķu regulējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas biedrībām, nosakot, ka līdzekļi, ko biedrības saņem no katras apsaimniekotās mājas dzīvokļu īpašniekiem par nākotnē veicamajiem mājas remontiem, nav uzskatāmi par biedrību ieņēmumiem, un tie ir jāuzskaita atsevišķi katrai no biedrības apsaimniekotajām mājām un atsevišķi no citiem biedrības līdzekļiem.

PVN

Ievieš samazināto PVN likmi dārzeņiem

22.11.2017. Saeimā apstiprināti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), paredzot vairākas nozīmīgas izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanā no 2018.gada, tostarp ieviešot samazināto likmi svaigu augļu, ogu un dārzeņu piegādēm.

 

Jaunā redakcijā ir izteikts PVN likuma 41.panta 1.daļas 2.punkts, nosakot, ka ar PVN apliekamiem darījumiem piemēro nodokļa samazināto likmi 5% vai 12% apmērā saskaņā ar PVN likuma 42.pantu.

Ar grozījumiem noteikts, ka iekšzemes PVN maksātājs no 01.01.2018. PVN samazināto likmi 5% apmērā tādām pārtikas produktu piegādēm, kas ir svaigi augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti, bet nav termiski vai kā citādi apstrādāti, piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti, un kas ir minēti likuma pielikumā “Augļi, ogas un dārzeņi, kuriem piemēro nodokļa samazināto likmi 5 procentu apmērā”.

Ņemot vērā, ka PVN samazinātās likmes ieviešana ir atkāpe no vispārējās PVN sistēmas un uzskatāma par valsts atbalsta instrumentu konkrētai nozarei, PVN samazinātā likme 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem, kas minēti likuma pielikumā, piemērojama no 01.01.2018. līdz 31.12.2020.

Tāpat PVN likums papildināts ar 42.1pantu, kurā noteikts, ka PVN samazināto likmi piemēro arī PVN likuma 42.pantā minēto preču importam, kurām piemērojama nodokļa samazinātā likme, tostarp pārtikas produktiem, kas minēti PVN likuma pielikumā, un šo preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā. Tādēļ ar grozījumiem izslēgta PVN likuma 42.panta 15.daļa.

Grozījumi PVN deklarācijās

12.12.2017. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” (MK noteikumi). Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) pieņemtajām izmaiņām, kas stājas spēkā no 01.01.2018.

Ievērojot, ka atbilstoši grozījumiem PVN likumā ar 01.01.2018. ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo darījumu 12 mēnešu vērtības slieksnis reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir samazināts uz 40 000 EUR, veikti grozījumi MK noteikumos, attiecīgajos punktos aizstājot vērtību “50 000” EUR ar “40 000” EUR.

Lai reģistrēti iekšzemes PVN maksātāji varētu PVN deklarācijā un tās pielikumos norādīt metālizstrādājumu piegādes un ar tām saistītos pakalpojumus, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādes, t.i., darījumus, kam no 01.01.2018. piemērojams īpašais PVN režīms jeb apgrieztā nodokļa maksāšanas kārtība, MK noteikumu punkti papildināti ar attiecīgajiem PVN likuma pantiem.

Papildus PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” I daļā “Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem” (PVN 1 pārskata I daļa) norādāmā informācija papildināta ar šādiem darījuma veida kodiem:

 • kods “R7” – nodokļa summas par saņemtajiem pakalpojumiem un saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar PVN likuma 143.4pantu (metālizstrādājumu iegādes un ar tām saistītie pakalpojumi);
 • kods “R8” – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar PVN likuma 143.5pantu (sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras iegādei);
 • kods “R9” – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar PVN likuma 142.pantu (būvizstrādājumu iegādes).

Grozījumi MK noteikumos stājas spēkā 01.01.2018.

Izmaiņas PVN likuma normu piemērošanas kārtībā

14.11.2017. Ministru kabineta (MK) sēdē pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”. Izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu MK noteikumu atbilstību pieņemtajiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), kas stājās spēkā 01.06.2017., kā arī likuma grozījumiem, kas stājas spēkā 01.01.2018.

Ņemot vērā, ka PVN likumā lietotie termini precizēti atbilstoši būvniecības jomu regulējošajos tiesību aktos lietotajai terminoloģijai, MK noteikumos vārds “rekonstrukcija” aizstāts ar vārdu “pārbūve”, savukārt vārds “renovācija” aizstāts ar vārdu “atjaunošana”.

Tā kā PVN likums ir papildināts ar 143.4 un 143.5pantu, kurā noteikts īpašais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas režīms metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem, kā arī sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei, MK noteikumi papildināti ar 7.pielikumu “Metālizstrādājumi, kuru piegādēm piemēro īpašo pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu” un 8.pielikumu “Sadzīves elektroniskās iekārtas un sadzīves elektriskā aparatūra, kuras piegādēm piemēro īpašo pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu”, kuros paredzētas preces, kuru piegādēm piemēro īpašo PVN piemērošanas režīmu.

Grozījumi MK noteikumos stājas spēkā 01.01.2018.

 

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

 

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

 

 

 

Populārākie

 • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

  Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

 • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

  AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

 • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

  AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]