Doties uz galveno

Svarīgākās likumu izmaiņas pēdējos 3 mēnešos – 2.daļa: VSAOI un Mikrouzņēmumu nodoklis

MĒNEŠA AUTORS: Žurnāls “iFinanses” iFinanses ir Latvijas lielākais interneta žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kas ik dienu sniedz aktuālo informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī praktiskus skaidrojumus to piemērošanā. Interneta žurnāls iFinanses ir dibināts 2009. gadā, un šodien ir kļuvis par iecienītu izdevumu vairāk nekā 45 000 lasītāju vidū. Kopš 2013. gada decembra […]

MĒNEŠA AUTORS:

Žurnāls “iFinanses”

iFinanses ir Latvijas lielākais interneta žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kas ik dienu sniedz aktuālo informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī praktiskus skaidrojumus to piemērošanā.

Interneta žurnāls iFinanses ir dibināts 2009. gadā, un šodien ir kļuvis par iecienītu izdevumu vairāk nekā 45 000 lasītāju vidū. Kopš 2013. gada decembra iFinanses pie lasītājiem dodas arī papīra formātā, aptverot vēl lielāku lasītāju un žurnāla cienītāju loku.”

Esam vienojušies, ka žurnāla iFinanses eksperti ik ceturksni Grāmatvežu ekspreša lasītājiem sagatavos materiālu par svarīgākajām likumu izmaiņām, kas attiecas uz grāmatvežiem. Pirms nedēļas publicējām apkopojuma pirmo daļu par izmaiņām grāmatvedības un PVN jomā. Šeit piedāvājam otro no trīs šīs ceturkšņa rakstiem.

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS SOCIĀLĀS IEMAKSAS

Grozījumi sociālās apdrošināšanas jomā

22.11.2017. Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (likums par VSA), paredzot būtiskas izmaiņas darba ņēmēju, darba devēju un pašnodarbināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) regulējumā.

Darba ņēmējs – arī profesionāls sportists

Ar izmaiņām likumā par VSA noteikts, ka profesionāls sportists ir darba ņēmējs. Profesionālā sportista VSAOI objekts ir 2 Ministru kabineta (MK) noteiktās minimālās mēneša darba algas (2 x 430 = 860 EUR).

Ja profesionālam sportistam aprēķinātais VSAOI objekts ir mazāks par 860 EUR, obligātās iemaksas no starpības starp 860 EUR un sportistam aprēķināto VSAOI objektu aprēķina un no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Profesionāli sportisti MK noteiktajā kārtībā var brīvprātīgi pievienoties pensiju apdrošināšanai.

Izmaiņas pašnodarbinātajiem

Pašnodarbinātai personai tāpat kā līdz šim, ja tās ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas (430 EUR mēnesī) apmēru, ir jāveic VSAOI no brīvi izraudzīta ienākuma, kas nav mazāks par 430 EUR mēnesī.

Likuma par VSA grozījumos noteikts, ka pašnodarbinātā persona, aprēķinot ienākumus VSAOI objektam, neņem vērā likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) noteiktos ar saimniecisko darbību saistītos izdevumu ierobežojumus (80% no ieņēmumiem).

Noteikts, ka pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma VSAOI pensiju apdrošināšanai vismaz 5% apmērā veic 1 reizi gadā – līdz nākamā gada 15.aprīlim. Pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma VSAOI pensiju apdrošināšanai aprēķina un veic vismaz 5% apmērā no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktiskā ienākuma starpības.

Pašnodarbinātajam ir pienākums līdz kārtējā gada 15. aprīlim MK noteiktajā kārtībā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par VSAOI objektu un VSAOI no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma par iepriekšējo gadu.

Autoratlīdzības saņēmēju VSAOI

Likums par VSA papildināts, nosakot, ka autoratlīdzības saņēmējs, kas ir reģistrēts un sociāli apdrošināts kā darba ņēmējs un par kuru VSAOI mēnesī pie 1 vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas no iemaksu objekta, kas sasniedz vai pārsniedz MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru (430 EUR mēnesī), nereģistrējas un neveic iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātais.

Autoratlīdzības saņēmējam, kas ir mikrouzņēmuma darbinieks vai persona, kas likuma par IIN izpratnē ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātai personai no VSAOI objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu.

Autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājam VSAOI 5% apmērā no autoratlīdzības nav jāveic par autoratlīdzības saņēmējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā.

Tāpat ar grozījumiem likumā par VSA noteikts, ka mikrouzņēmuma darbinieki nav pakļauti veselības apdrošināšanai.

Grozījumi stājas spēkā 01.01.2018.

Sociālo iemaksu objekta maksimālais apmērs 2018. gadā – 55 000 EUR

12.12.2017., Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināts 2018.gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekta maksimālais apmērs, un tas būs 55 000 EUR.

To paredz grozījumi MK noteikumos Nr.1478 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru”.

Sociālo iemaksu objekta maksimālais apmērs 2018. gadam noteikts, piemērojot iepriekšējā kalendārā gada iemaksu objekta maksimālajam apmēram tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējo bruto darba samaksas (faktiskajās cenās) izmaiņu indeksu, kas aprēķināts, pamatojoties uz nākamajam kalendāra gadam Finanšu ministrijas prognozēto darba samaksas pieaugumu.

Sociālo iemaksu objekts ir cilvēka ienākumi, no kuriem jāveic VSAOI.

Grozījumi stājas spēkā 01.01.2018.

Ikmēneša ziņojumi būs jāiesniedz arī par autoriem

19.12.2017. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” (MK noteikumi), paredzot, kāda informācija iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestā (VID) saistībā ar veiktajām izmaiņām valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) aprēķināšanas kārtībā.

Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (likums par VSA) no 01.01.2018. autoratlīdzības izmaksātājam būs pienākums no saviem līdzekļiem veikt 5% VSAOI no autoratlīdzības apmēra autoratlīdzības saņēmēju pensiju apdrošināšanai. Tādēļ MK noteikumos paredzēts, ka autoratlīdzības izmaksātāji darba devēja ziņojumā iesniedz arī sarakstu ar autoratlīdzības saņēmējiem, par kuriem tiek veiktas 5% VSAOI pensiju apdrošināšanai.

Pašnodarbinātās personas, kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, veic VSAOI. Obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi, kas nav mazāki par valstī noteiktās minimālās algas apmēru mēnesī (piemēram, ienākumi mēnesī ir 1000 EUR, bet pašnodarbinātais izvēlas VSAOI veikt no minimālās algas apmēra). No 1. janvāra pašnodarbinātajiem būs jāveic 5% VSAOI pensiju apdrošināšanai no ienākumiem, kas nesasniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. Savukārt pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, būs jāveic VSAOI 5% apmērā pensiju apdrošināšanai no ienākumu un brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta starpības.

Tāpat grozījumos likumā par VSA paredzēts, ka darba devēji par profesionāliem sportistiem veiks VSAOI no obligāto iemaksu objekta, kas ir valstī noteikto 2 minimālo algu apmērā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, MK noteikumos paredzēts, kāda informācija iesniedzama VID. Grozījumi stājas spēkā 01.01.2018.

Apstiprinātas 2018. gada sociālo iemaksu likmes

19.12.2017. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti MK noteikumi Nr.786 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem” (MK noteikumi), kuros paredzēta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme obligāti sociāli apdrošināmajām personām un personām, kas valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušās brīvprātīgi, kā arī likmes sadalījums pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2018. gadā.

VSAOI likmes sadalījums starp attiecīgi darba devēju un darba ņēmēju ir šāds:

 • ja darba ņēmējs apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, – 24,09% un 11% (2017. gadā – 23,59% un 10,50%);
 • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kam ir piešķirta valsts vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi), – 21,31% un 9,56% (2017. gadā – 20,57% un 9,16%);
 • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs, – 22,52% un 10,12% (2017. gadā – 21,85% un 9,72%);
 • ja darba ņēmējs ir nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, – 20,40% un 9,17% (2017. gadā – 19,89% un 8,85%);
 • ja darba ņēmējs sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kam ir piešķirta valsts vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi) un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, – 17,59% un 7,91% (2017. gadā – 16,98% un 7,56%).

Personai, kas brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, brīvprātīgo iemaksu likme ir vienāda ar VSAOI likmi pensiju apdrošināšanai, t.i., 24,50% (2017.gadā – 24,54%). Savukārt personai, kas brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, brīvprātīgo iemaksu likme 2018. gadā ir vienāda ar attiecīgajiem apdrošināšanas veidiem noteikto VSAOI likmju summu, t.i., 31,72% (2017. gadā – 31,71%).

MK noteikumi stājas spēkā 01.01.2018., vienlaikus spēku zaudējot MK noteikumiem Nr.759 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”.

MIKROUZŅĒMUMU NODOKLIS

Precizē MUN deklarācijas aizpildīšanas kārtību

14.11.2017., Ministru kabinetā (MK) apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.190 “Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”, paredzot saskaņot mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarācijas veidlapu ar Saeimā apstiprinātajām izmaiņām Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, atbilstoši kurām no 1. janvāra mikrouzņēmumu maksimālais apgrozījums gadā varēs būt 40 000 EUR līdzšinējo 100 000 EUR vietā.

MUN maksātāji arī turpmāk patstāvīgi aizpildīs nodokļa deklarāciju, tomēr jāņem vērā, ka mikrouzņēmuma apgrozījums kalendārajā gadā nedrīkstēs pārsniegt 40 000 EUR. Tādējādi no 01.01.2018. apgrozījumam līdz 40 000 EUR piemēros nodokļa likmi 15% apmērā, savukārt pārsnieguma daļai – 20% apmērā (kā tas bija arī līdz šim).

Jānorāda, ka 2018. un 2019. gadā ir noteikts pārejas periods MUN maksātājiem, kuru apgrozījums nepārsniegs 52 000 EUR. 2018.gadā šādiem MUN maksātājiem nepiemēros 20% likmi apgrozījuma ierobežojuma pārsniegumam virs 40 000 EUR gadā, ja to apgrozījums 2017. vai 2016.gadā jau pārsniedza 40 000 EUR. Savukārt 2019. gadā šādas tiesības varēs izmantot tie MUN maksātāji, kuru apgrozījums 2017. gadā pārsniedza 40 000 EUR.

Tāpat no 01.01.2018. stājas spēkā nosacījums, ka tad, ja MUN maksājošā uzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz 5, attiecīgajai nodokļa likmei pieskaita vēl 2% par katru papildus nodarbināto darbinieku vai darbinieku, kas ir nodarbināts vairākos mikrouzņēmumos.

MUN deklarācija atbilstoši jaunajām prasībām jāaizpilda par 2018. un turpmākajiem taksācijas gadiem.

 

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

 

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par šo tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

 

Populārākie

 • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

  AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

 • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

  Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.