Doties uz galveno

Grozījumi Darba likumā – atvaļinājumu piešķiršana un darba laika uzskaite

Grāmatvede Inga Zāle sniedz ieskatu grozījumos un papildinājumos Darba likumā – atvaļinājumu piešķiršanā un darba laika uzskaitē.

AUTORE: Inga Zāle

Ārpakalpojuma grāmatvede, grāmatvedības kursu pasniedzēja, semināru lektore.

Šā gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā (DL). Šajā rakstā apskatīsim grozījumus un papildinājumus, kas skar atvaļinājumu piešķiršanu un darba laika uzskaiti:

 • Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas
 • Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai
 • Bērna kopšanas atvaļinājums
 • Darba laika organizēšanas īpašie noteikumi

Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas

DL 153. pants papildināts ar 1.3. daļu sekojošā redakcijā: Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kuram nepieciešams personīgi aprūpēt laulāto, vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli, vai personu, kura dzīvo ar darbinieku vienā mājsaimniecībā un kurai nopietna medicīniska iemesla dēļ nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts (aprūpētāja atvaļinājums).

Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par piecām darba dienām viena gada laikā. Darbiniekam ir tiesības izmantot šādu atvaļinājumu pa daļām.

Tuvs ģimenes loceklis ir: laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, māsas, brāļi, adoptētājs vai adoptējamais.

Kritērijs par medicīniskiem iemesliem attiecas uz visām likuma pantā minētajām personām.

Medicīniski iemesli:

 • Akūti veselības traucējumi (nelaimes gadījums vai pēkšņa, smaga saslimšana);
 • Ilgstoši veselības traucējumi (noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība).

Kritērijs par personas dzīvošanu ar darbinieku vienā mājsaimniecībā neattiecas uz tuvu ģimenes locekli. Tuvi ģimenes locekļi var dzīvot dažādās mājsaimniecībās.

Jautājums: Vai pantā minētās 5 darba dienas viena gada laikā nozīmē kalendāra gada laikā vai darba gada laikā?

Atbilde: DL to neregulē. Darba devējs darba līgumā, darba koplīgumā vai darba kārtības noteikumos var noteikt detalizētāku aprūpētāja atvaļinājuma izmantošanas kārtību, tas ir, piemēros individuālo darba gadu vai kalendāro darba gadu. Bet jābūt vienlīdzīgai attieksmei pret visiem darbiniekiem.

Darbiniekam ir tiesības aprūpētāja atvaļinājumu izmantot pa daļām. Šo atvaļinājumu nevar pārcelt uz citu gadu.

Piešķirot darbiniekam aprūpētāja atvaļinājumu, elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniedz “Ziņas par darba ņēmējiem”, uzrādot kodus:

 • 50 un datumu, ar kuru darbiniekam sākas aprūpētāja atvaļinājums;
 • 51 un datumu, kurā darbinieks atsāk darbu pēc aprūpētāja atvaļinājuma.

Piemērs:
Darbiniekam no 2022. gada 11. – 17. novembrim piešķirts aprūpētāja atvaļinājums 5 darba dienas. “Ziņas par darba ņēmējiem” iesniedz līdz 16. novembrim, uzrādot kodu 50 un datumu 11.11.2022., un līdz 23.novembrim, uzrādot kodu 51 un datumu 18.11.2022.

Jautājums: Vai darba devējs var piešķirt aprūpētāja atvaļinājumu, kas ir garāks par 5 darba dienām?

Atbilde: Saskaņā ar DL 153. panta 3. daļu, darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos. Ja darbinieks pieprasa bezalgas atvaļinājumu pēc DL 153. panta 3. daļas, tad darba devējam ir tiesības atvaļinājuma piešķiršanu atteikt. Ja darbinieks pieprasa aprūpētāja atvaļinājumu pēc DL 153. panta 1.3. daļas, tad darba devējam atvaļinājums 5 darba dienas viena gada laikā ir jāpiešķir un to nedrīksts atteikt.

Aprūpētāja atvaļinājuma laikā darba devējs saglabā darbiniekam VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumus par pilnu mēnesi.

Piemērs:
Darbiniekam noteikts normālais darba laiks, mēneša alga 700 EUR. Darba vietā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums 220 EUR, viens apgādājamais. No 2022. gada 11. – 17. novembrim piešķirts aprūpētāja atvaļinājums.

Darba alga novembrī: 700 / 21 * 16 = 533.33 EUR

Darba ņēmēja VSAOI: 533.33 * 10.5% = 56 EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 533.33 * 20% – (56 + 220 + 250) * 20%  = 1.47 EUR

Aprūpētāja atvaļinājuma laikā netiek aprēķinātas obligātās minimālās sociālās iemaksas.

Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai

DL 155. panta 1. daļa jaunajā redakcijā: Bērna tēvam ir tiesības uz 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

Pants papildināts ar 1.1. daļu: Ja bērna paternitāte nav atzīta (noteikta) vai bērna tēvs ir miris, vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības, tad citai personai, kas nav bērna māte, ir tiesības uz 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu, lai pēc bērna mātes lūguma iesaistītos bērna aprūpē. Šādu atvaļinājumu piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

Darbinieks raksta iesniegumu: Lūdzu piešķirt man no (datums) 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu. Iesniegumam pievieno izziņu par bērna piedzimšanu vai bērna dzimšanas apliecību. Ja atvaļinājumu nepiešķir bērna tēvam, bet citai personai, tad pievieno arī bērna mātes apstiprinājumu, jeb lūgumu konkrētai personai iesaistīties bērna aprūpē.

Darba devējs izdod rīkojumu par atvaļinājuma piešķiršanu. EDS iesniedz “Ziņas par darba ņēmējiem”, uzrādot kodus:

 • 91 un datumu, ar kuru darbiniekam piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu;
 • 92 un datumu, kurā darbinieks atsāk darbu pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu.

Darbiniekam, kuram piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumus darba devējs piemēro par pilnu mēnesi.

Piemērs:
Darbiniekam noteikts normālais darba laiks, mēneša alga 1500 EUR. Darba vietā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums 30 EUR, divi apgādājamie. Atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu (bērna dzimšanas datums 2022. gada 5. oktobris) piešķirts no 7. – 20.oktobrim (2 nedēļas, 10 darba dienas).

Darba alga oktobrī: 1500 / 21 * 11 = 785.71 EUR

Darba ņēmēja VSAOI: 785.71 * 10.5% = 82.50 EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 785.71 * 20% – (82.50 + 30 + 2 * 250) * 20% = 34.64 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinās darbiniekam minimālās sociālās iemaksas par tām kalendāra dienām, kurās darbiniekam piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Jautājums: Līdz kuram datumam var piešķirt atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, ja bērna dzimšanas datums ir 2022. gada 5. oktobris?

Atbilde: Atvaļinājuma piešķiršanas pēdējais datums ir 2023. gada 4. aprīlis. Atvaļinājuma periods 2023. gada 4. – 19. aprīlis (2 nedēļas un 2 dienas, jo svētku dienas 7. un 10. aprīlis iekrīt darba dienās). Šim atvaļinājumam jāsākas vismaz 1 dienu pirms bērns sasniedz 6 mēnešu vecumu, taču beigties tas var arī vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas.

Bērna kopšanas atvaļinājums

Saskaņā ar DL 156. panta 2. daļu, BKA pēc darbinieka pieprasījuma piešķir uz pilnu laiku vai pa daļām. Darbiniekam ir pienākums vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņot darba devējam par BKA vai tā daļas sākumu un ilgumu.

No 2022. gada 1. augusta panta 2. daļa papildināta ar teikumu: Atvaļinājuma daļa nevar būt īsāka par vienu nepārtrauktu kalendāra nedēļu.

Darbinieks vismaz vienu mēnesi iepriekš raksta iesniegumu darba devējam: Lūdzu piešķirt man bērna kopšanas atvaļinājumu no (datums) līdz (datums).

Darba devējs izdod rīkojumu par atvaļinājuma piešķiršanu. EDS iesniedz “Ziņas par darba ņēmējiem”, uzrādot kodus:

 • 40 un datumu, ar kuru darbiniekam piešķirts BKA;
 • 41 un datumu, kurā darbinieks atsāk darbu pēc BKA.

BKA laikā darba devējs piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumus par pilnu mēnesi, bet VSAA nerēķina minimālās sociālās iemaksas.

Pants papildināts ar 6. daļu: Neskarot šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās tiesības, darbiniekam ir tiesības prasīt bērna kopšanas atvaļinājuma elastīgas izmantošanas iespējas. Darba devējam ir pienākums izvērtēt šādu darbinieka pieprasījumu un ne vēlāk kā viena mēneša laikā no darbinieka pieprasījuma saņemšanas dienas informēt darbinieku par bērna kopšanas atvaļinājuma elastīgas izmantošanas iespējām.

Piemēram, darbiniekam ir tiesības prasīt BKA piešķiršanu katru otro nedēļu, kas varētu līdzināties nepilna darba laika noteikšanai.

Piemērs:
Darbiniekam noteikts normālais darba laiks, mēneša alga 900 EUR. Darba vietā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums 340 EUR, apgādājamo nav. Darba devējs piešķir BKA no 7. – 13.novembrim (1 nedēļa) un no 21. – 27.novembrim (1 nedēļa).

Darba alga novembrī: 900 / 21 * 11 = 471.43 EUR

Darba ņēmēja vsaoi: 471.43 * 10.5% = 49.50 EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 471.43 * 20% – (49.50 + 340) * 20% = 81.93 EUR

Darba laika organizēšanas īpašie noteikumi

DL 148. pants papildināts ar 4., 5., 6. un 7.daļu.

4. daļa pieņemta sekojošā redakcijā: Darbiniekam, kuram ir bērns līdz astoņu gadu vecumam vai kuram nepieciešams personīgi aprūpēt laulāto, vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli, vai personu, kura dzīvo ar darbinieku vienā mājsaimniecībā un kurai nopietna medicīniska iemesla dēļ nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts, ir tiesības prasīt darba devējam noteikt darba laika organizācijas pielāgojumu.

Darba laika pielāgojums ir elastīgs darba grafiks ar iespēju darbiniekam pašam organizēt darba procesu. Kopējais darba laiks nesamazinās, darba stundas tiek vairāk izkliedētas, darbinieks var pārcelt darba laika sākumu un beigas.

Piemērs:
Nedēļas darba grafiks no 07. – 13. novembrim:

Panta 5. daļa: Darba devējam ir pienākums izvērtēt darbinieka pieprasījumu, kas iesniegts atbilstoši šā panta ceturtajai daļai, un ne vēlāk kā viena mēneša laikā no darbinieka pieprasījuma saņemšanas dienas informēt darbinieku par darba laika organizācijas pielāgojuma iespējām uzņēmumā.

DL 40. panta 2. daļa – darba līgumā norādāmā informācija

Teksts DL 40. panta 2. daļas 7. punktā līdz 2022. gada 31. jūlijam: Darba līgumā norāda nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku.

Teksts DL 40. panta 2. daļas 7. punktā no 2022. gada 01. augusta: Darba līgumā norāda nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku, ja darbinieka darba grafiks ir pilnībā vai lielākoties paredzams. Ja ir nolīgts nepilns darba laiks un darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams, norāda, ka darba grafiks ir mainīgs, kā arī ietver informāciju par to nolīgto darba laiku, kas ir garantētais apmaksātais darba laiks mēneša ietvarā, kā arī informāciju, kādā laikā darbinieks var veikt darbu vai viņam būtu pienākums veikt darbu, un informāciju par minimālo paziņošanas laiku pirms darba uzsākšanas vai tā atsaukuma.

Grozījumi DL 40. pantā attiecas uz situācijām, kad darbiniekam noteikts nepilns darba laiks, darbs jāveic pēc pieprasījuma un iepriekš nav iespējams paredzēt ne darba dienas, ne darba laiku. Tas nozīmē – nav iespējams savlaicīgi sastādīt darba grafiku. Šādos gadījumos darba līgumā jābūt informācijai par minimālo paziņošanas laiku pirms darba uzsākšanas vai tā atsaukuma un par paziņošanas veidu. Minimālajam paziņošanas laikam jābūt samērīgam, proti, tādam, kas ļauj darbiniekam saprātīgā laikā uzsākt darbu pēc paziņojuma saņemšanas. Minimālais paziņošanas laiks var atšķirties katrā uzņēmumā pēc veicamā darba specifikas. To var noteikt dienās vai stundās.

Piemērs:
Darbiniekam tiek noteikts nepilns darba laiks ar mainīgu darba grafiku, garantējot 10 (desmit) apmaksātas darba stundas mēnesī. Minimālais paziņošanas laiks par darba uzsākšanu ir 3 darba dienas, bet tā atsaukšanu – 12 stundas, nosūtot īsziņu (sms) uz telefona numuru 20202020. Darbs var tikt veikts jebkurā darba dienā laika periodā no 9:00 līdz 18:00.

Darba līgumā jānorāda:

 • Teksts “darba grafiks ir mainīgs” (piemērā ir teksts “nepilns darba laiks ar mainīgu darba grafiku”);
 • Garantētais apmaksātais darba stundu skaits mēnesī (piemērā garantētas 10 apmaksātas darba stundas mēnesī);
 • Laiks, kurā darbiniekam būtu pienākums veikt darbu, jeb atsauces dienas un stundas, kurās darbinieks var veikt darbu pēc darba devēja pieprasījuma (piemērā atsauces dienas ir jebkura darba diena un atsauces stundas ir laika periods no 9:00 līdz 18:00);
 • Minimālais paziņošanas laiks pirms darba uzsākšanas (piemērā 3 darba dienas);
 • Minimālais paziņošanas laiks par darba atsaukumu (piemērā 12 stundas);
 • Paziņošanas veids (piemērā darba devējs nosūta ziņu uz norādīto telefona numuru. Paziņot var arī, nosūtot informāciju uz e-pastu).

Ar 2022. gada 1. augustu ir papildināts DL 52. pants: Ja darbinieka darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams, darbinieka nodarbināšana pieļaujama tikai tad, ja darbs tiek veikts iepriekš noteiktās atsauces stundās un dienās un darba devējs ir pienācīgā kārtā paziņojis darbiniekam precīzu darba izpildes laiku. Darba grafiks šā likuma izpratnē ir precīzs laiks, kad darbinieks sāk un beidz darbu.

Ja darba devējs nav ievērojis darba līgumā noteikto minimālo paziņošanas laiku, darbiniekam ir tiesības darbu neveikt.

Ja darba devējs darba līgumā noteiktajā minimālajā paziņošanas laikā nav darbinieku informējis par paredzētā darba izpildes atcelšanu, darbiniekam ir tiesības saņemt to atlīdzību, kuru viņš būtu saņēmis, ja būtu veicis darbu.

Ja kādā mēnesī darbinieks nav saņēmis nevienu paziņojumu par ierašanos darbā un nav nostrādājis nevienu darba stundu, tad darba devējam par šo mēnesi jāaprēķina un jāizmaksā atlīdzība par darba līgumā garantētajām darba stundām mēnesī (augstāk minētajā piemērā tās ir 10 apmaksātas darba stundas mēnesī).

Vērtīgs raksts?
Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā?

Pierakstieties šeit!

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.