Atbalstot savu darbinieku kompetences celšanu, jaunu tirgu apguvi, inovatīvu risinājumu izpēti un ieviešanu, kā arī zināšanu apmaiņu un progresīvus pētījumus, tādējādi sekmējot uzņēmuma konkurētspēju, Visma Enterprise aktīvi piedalās ES līdzfinansētos projektos šādās jomās:

Apmācības

 

 

 

Apmācību projekts "Partnerība biznesa konkurētspējai

2015.gada 24.augustā SIA “Visma Enterprise” 9 darbinieki apguva “Zemākā un vidējā līmeņa vadītāju, personāla vadītāju un darbinieku mācību nodrošināšana mazā un vidējā biznesa vadības jomā. Inovatīva produkta ražošanas noslēguma cikls. Tirgus izpratne un analīze. Efektīva produkta virzība”. Projekta ietvaros darbinieki ieguvuši papildus zināšanas un prasmes, ko veiksmīgi izmantot darba ikdienā un veicināt uzņēmuma konkurētspēju.

Projekts: „Partnerība biznesa konkurētspējai” (projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017)

Līguma Nr. L-APA-10-0030

 

Realizētās apmācības 
 • Biznesa analīze pēc IIBA standarta

 • Windows Azure un tīmekļa pakalpojumu izstrāde

 • CPRE-FL, IREB Informācijas sistēmu prasību inženierijas pamati

 • 20533, Microsoft Azure infrastruktūras risinājumu ieviešana

 • Produktu vadība – svarīgākie aspekti

 • PMI_ACP, Agile Project Management

 

Projekta ietvaros no 2015.gada 14.septembra līdz 28.oktobrim SIA “Visma Enterprise” 11 darbiniekiem bija lieliska iespēja celt savu kompetenci, apgūstot jaunas zināšanas, tā veicinot arī uzņēmuma konkurētspēju.

Projekts: „Partnerība biznesa konkurētspējai” (projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017)

Līguma Nr. L-APA-10-0030

Apmācību projekts "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas vaicināšanai - atbalsts partnerībās organizējamām apmācībām" 

2015.gada maijā 10 SIA “Visma Enterprise” darbinieki ir apguvuši kursu “Zemākā un vidējā līmeņa vadītāju, personāla vadītāju, un darbinieku mācību nodrošināšana, mazā un vidējā biznesa vadības jomā”, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Projekts “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizējām apmācībām”, Nr.: APA/1.3.1.1.1/10/02/017

Līguma Nr.: L-APA-10-0030

Apmācību projekts "IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā"

Esam sadarbības partneri Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) realizētajā apmācību projektā „IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā”

LIKTA 2010.g. 22.novembrī noslēdza līgumu Nr. L-APA-10-0022 ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” (LIAA) par projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/005 īstenošanu, kas tika pieteikts 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” programmai.

Projekta nosaukums: IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā

Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām: Projekta īstenošanas rezultātā gan IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), gan citu tehnoloģiju un radošo nozaru uzņēmumu darbinieki tiks apmācīti jaunākajās tehnoloģijās IKT jomā un biznesa attīstībā. IKT nozare ir saistīta ar strauju tehnoloģiju attīstību, līdz ar to katru gadu nepieciešama nozarē strādājošo profesionālā pilnveide un tālākizglītība, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspēju un eksporta izaugsmi. Projekta iesniedzējs ir IKT nozares vadošā asociācija − LIKTA, kas jau pieradījusi savu vadības kapacitāti un pēdējo 5 gadu laikā veiksmīgi vadījusi ESF finansētus apmācību projektus, kuru kopējā summa pārsniedz 1,75 milj. latu. Projekts veidots partnerībā ar 33 uzņēmumiem, projekta ietvaros tiks apmācīti vairāk kā 1000 darbinieki, kopā 3 gados plānotas ap 4000 apmācības.

Projekta mērķis: Projekta „IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā” mērķis ir darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Šīs prasmes nepieciešamas nozares uzņēmumu attīstības un konkurētspējas nodrošināšanai, kā arī inovatīvu tehnoloģiju un procesu ieviešanai un izstrādei.

Projekta kopējās izmaksas (EUR): 3 889 426,02
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR): 3 233 141,81
Attiecināmais ESF finansējums (EUR): 1 981 419,78
Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 22.novembris - 2015.gada 1.jūnijs
Projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/005
Līguma Nr. L-APA-10-0022

Produktivitātes evolūcija
Visma Enterprise, FMS Group un FMS Software piedalās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras īstenotajā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā „Produktivitātes evolūcija”, kura mērķis ir panākt būtisku produktivitātes līmeņa paaugstināšanu Latvijas uzņēmumos. Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" ir noslēgusi līgumu Nr. L-APA-10-0016 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Produktivitātes Evolūcija" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais Fonds.
Projekta ietvaros SIA Visma Enterprise darbinieki ir piedalījušies vairākās apmācību programmās gan komunikācijas procesu uzlabošanai un tirgzinību papildināšanai, gan vadības prasmju pilnveidei.

Projekts "Latvijas Interneta asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana"
Visma Enterprise un FMS Software piedalās projektā „Latvijas Interneta Asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, biedrība „Latvijas Interneta asociācija” un V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” saskaņā ar 15.12.2010.g.noslēgto līgumu Nr. L-APA-10-0024.
Projekta ietvaros uzņēmumu darbinieki ir ieguvuši papildu zināšanas un prasmes biznesa analīzē, kā arī Microsoft Office and Adobe rīku izmantošanā.

IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un eksporta attīstībai
2012.gada maijā tika apstiprināts projekts Nr.APA/1.3.1.1.1/12/03/001 "Informācijas un Komunikāciju Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai" (līgums Nr.L-APA-12-0031).
Projekta īstenošanas laikā no 2012.gada augusta līdz 2014.gada maijam paredzētas dažādas apmācību aktivitātes mazajiem un mikro uzņēmumiem ar mērķi paaugstināt tehnoloģiju pielietošanu un veicināt tehnoloģiju rīku izmantošanu uzņēmumos, palīdzot uzņēmumiem nodrošināt finanšu un cilvēku resursu pārvaldības efektivitāti un kvalitatīvāku darbu ar klientiem un piegādātājiem. 80% apmācību izmaksas sedz Eiropas Sociālais fonds.
Projekta ietvaros Visma Enterprise nodrošina mazajiem un mikro uzņēmumiem 3. līmeņa apmācības šādās apmācību programmās:
 • Saimniecisko procesu analīze, izmaiņu plānošana un optimizācija, izmantojot biznesa vadības sistēmas (L304) Lasīt vairāk
 • Biznesa vadības sistēmu ieviešanas principi saimniecisko procesu optimizēšanai (L305) Lasīt vairāk
Apmācību mērķis ir palīdzēt mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem, vadītājiem un īpašniekiem:
 • Izprast saimniecisko procesu nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā, tos optimizējot;
 • Izprast biznesa vadības sistēmu izmantošanas iespējas uzņēmuma saimniecisko procesu nodrošināšanā;
 • Izprast biznesa vadības sistēmu ieviešanas procesu;
 • Apgūt prasmi novērtēt un uzlabot uzņēmuma saimniecisko procesus, izmantojot biznesa vadības sistēmas.
Vairāk informācijas par apmācību programmu un reģistrēšanās noteikumiem skatīt:  www.mmu.lv

LDTA un itSMF nozares komersantu apmācību partnerības projekts
Visma Enterprise piedalās nozares komersantu apmācību partnerības projektā, ko ievieš Latvijas Datortehnoloģiju asociācija un V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” un līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. L-APA-10-0020.
Projekta ietvaros uzņēmuma darbinieki ir ieguvuši papildu zināšanas un prasmes efektīvai sadarbībai projektu realizācijas gaitā un projektu vadībā IT pakalpojumu nodrošināšanai.


Partneru attiecību veidošana ražošanas procesā
Visma Enterprise piedalās apmācību projektā „Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai”, ko ievieš Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija un V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” un līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. L-APA-10-0029. Projekta ietvaros uzņēmuma darbinieki ir ieguvuši papildu zināšanas un prasmes efektīvai partneru attiecību pārvaldībai produktu ražošanas procesā.

 

 Jaunu tehnoloģiju izstrāde

Atbalsts aplikācijas servera attīstībai
Resursu vadības sistēmu izstrādātājs FMS Software Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Aplikācijas servera attīstība efektīvākai IT resursu izmantošanai, izstrādājot automatizētas pārraudzības un slodzes sadales platformu" ietvaros veicis jaunu tehnoloģiju izstrādi! Līgums Nr. L-JPI-09-0080 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta ieviešanu tika noslēgts 2009. gada 29. septembrī. Tā realizācija tika pabeigta 2011.gada 1.janvārī.
Informācijas plūsmas intensitāte un apjoms organizāciju informācijas sistēmās katru dienu pieaug, uzņēmumiem un iestādēm attīstot savas IT sistēmas, tiek ieviestas jaunas tehnikas vai esošās tiek aizvietotas ar jaudīgākām. Tādejādi kļūst arvien svarīgāk nodrošināt aplikāciju serveru spēju efektīvi izmantot IT sistēmu resursus.
Projekta ietvaros tika veikta eksperimentālā izstrāde jaunai tehnoloģijai, kur izpētes darbu un eksperimentāla pilotprojekta izstrādes rezultātā tika izveidota paplašināma, uz noslodzi reaģējoša un ērti administrējama datu reprezentācijas un apstrādes platforma. Projekta rezultātā iegūtās zināšanas un pieredze sadalītu un augstas noslodzes aplikāciju risinājumu jomā, kā arī jaunās tehnoloģijas dos iespēju SIA FMS Software attīstīt esošās izstādes jaunā līmenī un piesaistīt jaunus klientus.
Vienotā e-Rēķina standarta izstrāde un popularizēšana

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/002 ietvaros (Līgums Nr. L-KAP-12-0008), kas tiek līdzfinansēta ar ERAF atbalstu, tika apkopotas zināšanas un izstrādāts vienots elektroniskā rēķinu formāta standarts.

Projekta ietvaros tika veikt sekojošas aktivitātes:

Apkopotas prasības atbilstoši dažādu nozaru rēķinu aprites specifikai un vajadzībām;
Apkopota informācija par jau realizētajiem elektronisko rēķinu veidiem (standartiem);
Apkopota informācija par Eiropas Savienības aktivitātēm vienota elektroniskā rēķina standarta izveidē un tās rekomendācijām;
Izstrādāts vienotā elektroniskā rēķina standarta apraksts, atbilstoši identificētajām vajadzībām, labākai praksei un saistošām EK rekomendācijām;
Izstrādāta elektroniskā rēķina standarta datu struktūra;
Izstrādāts standarta serviss elektroniskā rēķina struktūras validācijai, atbilstoši izveidotajam standarta aprakstam (XSD shēmai).
Projekta ietvaros būtiska uzmanība tika pievērsta kaimiņvalstu pieredzes izpētē, un Eiropas Savienības aktivitātēm vienotā elektroniskā rēķina standarta izstrādē. Tika secināts, ka Eiropas Savienības līmenī uz doto brīdi neeksistē vienots elektroniskā rēķina standarts, bet notiek aktīva šāda standarta izstrāde. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās (COM/2013/0449) dalībvalstīm lokālā standarta ieviešanai iesaka izmantot Cross Industry Invoice v2.0 specifikāciju. Kaut arī ieteikumam uz doto brīdi ir rekomendējošs raksturs, viss liecina, ka tieši CII (angl. Cross Industry Invoice) tiks ieviests kā vienots elektronisko rēķinu standarts – vismaz publisko iepirkumu vajadzībām.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas rekomendācijas un vajadzību pēc elektroniskā rēķina standarta nemainīgumu ilgākā laika periodā, Latvijas elektroniskā rēķina standarts tika veidots tā, lai tas pilnībā atbilstu un būtu savietojams ar CII standartu. CII savietojama elektroniskā rēķina ieviešana īstermiņā nodrošinātu ar rēķinu apmaiņu saistīto izdevumu samazināšanos, realizējot elektronisku dokumentu apmaiņu starp piegādātāju un saņēmēju; savukārt, ilgtermiņā samazinās izdevumus, kas radīsies nodrošinot Eiropas Savienības prasībām atbilstoša elektroniskā standarta izmantošanu norēķinu nodrošināšanai gan valsts, gan starpvalstu līmenī.

Nākotnes uzdevumi:

Informācijas un publicitātes pasākumu veikšana ar mērķi popularizēt Latvijas elektroniskā rēķina standarta izmantošanu IT sektorā un tautsaimniecībā.
Atbilstoši aktivitātes pieteikumam, projekta virzītāji ir Visma Enterprise, ABC Software, iSoft, CPS, BDA.

 

Projekts „IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas”

SIA “Visma Enterprise” kā Latvijas IT klastera sadarbības partneris īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas”, kura mērķis ir IT uzņēmumu un nozares konkurētspējas celšana un eksporta apjoma palielināšana, stiprinot sadarbības saites starp IT nozares uzņēmumiem un pētniecības un izglītības institūcijām, lai kopīgi likvidētu plaisu starp piedāvājumu un pieprasījumu IT specifisko kompetenču jomā, izveidotu IT klastera vēstniecību/aģentu tīklu ārvalstīs, kā arī veicinātu nozares specifisko tehnoloģisko platformu pilnveidošanu.
Latvijas IT klastera vidējā termiņa mērķu sasniegšanai tiks izmantotas rīcības galvenajos darbības virzienos:
1) Klastera speciālistu kapacitātes stiprināšana un kompetences celšana;
2) Izglītības virziens – kompetentu speciālistu sagatavošana;
3) Eksporta veicināšana – eksporta aģentu tīkla izveide;
4) Tehnoloģisko platformu un standartu pilnveidošana;
5) Rīgas IT Demo centra izveide – Latvijas IT zīmola mārketinga rīks ;
6) Jaunu tehnoloģisko nišu apguve un attīstīšana globālā līmenī.

Projekta norises laiks 1.07.2012. – 31.05.2015.
Kopējais projekta budžets – 525 355.89 EUR
ERAF atbalsta summa – 426 861.54 EUR

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.2.3. aktivitāte „Klasteru programma” ietvaros. Projekta identifikācijas numurs KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, biedrības „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” un valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma numurs: L-KAP-12-0008.

 

IT kompetences centrs

Kompetences centru programmas aktualitātes

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

Līdz ar rudens iestāšanos arī projekts tuvojas nobeigumam. Līdz 2015.gada oktobrim pabeigti 27 pētījumi, no tiem 17 biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā un 10 dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā. Savukārt atlikušo 8 pētījumu īstenošana beigsies šī gada novembrī un decembrī.

Joprojām pētījumu dalībnieki aktīvi gatavo publikācijas, piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un semināros. Ar panākumiem tiek prezentēti pētījumu rezultāti un iegūtas jaunas zināšanas tālākai pētniecībai. 2015.gada oktobrī jau 15 pētījumu rezultāti pieejami rakstos, kas indeksēti SCOPUS vai Web of Science datu bāzēs.

Vairāk informācijas par pētījumu aktualitātēm un publikācijām var atrast IT kompetences centra mājas lapas sadaļā aktualitātes.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
e-pasts: signe.balina@itkc.lv

Kompetences centru programmas aktualitātes vasarā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

Līdz 2015. gada jūnijam noslēgušies jau 22 pētījumi, no tiem 6 dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā, bet 16 – biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā. Savukārt 13 pētījumi vēl tiek īstenoti un tos plānots pabeigt līdz 2015.gada decembrim.

Tāpat turpinās aktīva pārējo pētījuma rezultātu prezentēšana starptautiskās konferencēs un publikācijās, sīkāku informāciju par pētījumiem un to dalību starptautiskos pasākumos var iegūt IT kompetences centrs mājas lapā, sadaļā - aktualitātes, vai pētījumi.  

Balstoties uz veiksmīgu kompetences centru programmas starpposma izvērtējumu, ko 2014.gadā veica Ekonomikas ministrijas un LIAA pārstāvji, tiek izstrādāta kompetences centru programma nākošajam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodam pasākumā „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
e-pasts: signe.balina@itkc.lv

 

Kompetences centru aktualitātes 2015. gada sākumā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

2014. gada 31. oktobrī stājas spēkā jaunie grozījumi MK noteikumos Nr. 361, kas nosaka, ka Kompetences centru atbalsta programmas projektu ieviešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2015. gada 31.decembrim.

2014. gada nogalē IT kompetences centram bija iespēja saņemt papildus finansējumu, līdz ar to līdzšinējais pētījumu saraksts papildināts ar trīs jauniem pētījumiem:

 • pētījums Nr. 1.3. „Monolītsistēmu dekompozīcijas metode atbilstoši SOA principiem”. Tā mērķis ir izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību iespējams analizēt esošas mantotas monolītsistēmas un piedāvāt šo sistēmu dekompozīciju moduļos atbilstoši SOA (angl. Service Oriented Architecture) principiem.

Pētījumu īsteno „VISMA Enterprise”, sadarbībā ar zinātnisko partneri Rīgas Tehnisko universitāti.

 • pētījums Nr. 2.11. „Par mākoņbāzētās paradigmas pielietojamību valodas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanai”. Tā mērķis ir veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei par mākoņbāzētu valodas tehnoloģiju pakalpojumu izveidi un izstrādāt pakalpojumu prototipu, kas ļautu paaugstināt komersantu konkurētspēju, inovatīvā veidā piedāvājot valodas tehnoloģijas plašam klientu lokam.

Pētījumu īsteno SIA „SQUALIO” sadarbībā ar SIA “Tilde”.

 • pētījums Nr. 2.12. „Pētījums par runas atpazīšanas sistēmas pielāgošanu zemas kvalitātes audiofailu apstrādei”. Pētījuma mērķi: (1) veikt nozarei specifisku pētījumu zemas kvalitātes audiofailos, veicinot latviešu valodas runas tehnoloģiju attīstību; (2) paaugstināt runas atpazīšanas precizitāti neskaidros audioierakstos, kā arī izpētīt iespējas audiofailu apstrādei, definējot audio apgabalus, kas nav piemērojami atpazīšanai (piem., mūzika, reklāma).

Pētījumu īstenoSIA „LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
e-pasts: signe.balina@itkc.lv

ITKC projekta aktualitātes 2013.gada nogalē

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Aktīva projekta īstenošana pēc programmas nosacījumu izmaiņām uzsākta 2013.gadā.

Līdz 2013.gada beigām biznesa procesu analīzes pētniecības virzienā uzsākti 18 pētījumi, no tiem 2 jau pabeigti, savukārt  dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā uzsākti 8 pētījumi, no tiem viens pabeigts. 2014.gadā plānots uzsākt vēl septiņus jaunus pētījumus.

Par uzsāktajiem pētījumiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei iesniegti pieci starpposma pārskati (maksājuma pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 2’547’402 LVL, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 1’622’409 LVL. No šīs summas 996 951 LVL pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējais iesniegtais pārskats vēl tiek izskatīts, tā apstiprināšana plānota 2014.gada janvārī.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
e-pasts: signe.balina@itkc.lv

ITKC projekta aktualitātes 2014.gada pavasarī
SIAkācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Aktīva projekta īstenošana pēc programmas nosacījumu izmaiņām uzsākta 2013.gadā.

2013.gada nogalē pabeigti divi nozares pētījumi biznesa procesu analīzes pētniecības un viens nozares pētījums dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā. Savukārt 2014.gada pirmajā ceturksnī pabeigti vēl četri individuālie pētījumi un uzsākts viens jauns SIA „LETA” individuālais pētījums. Papildus tam 2014.gada otrajā ceturksnī sāksies četri jauni individuālie pētījumi, ko īstenos SIA „FMS”, SIA „DIVI grupa”, AS „RIX Technologies” un AS „Datorzinību centrs”.

Līdz 2014.gada aprīļa beigām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei iesniegti septiņi starpposma pārskati (maksājuma pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6 244 106 EUR, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 3 809 558 EUR. No šīs summas 2 308 184 EUR kompetences centrs un pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējie iesniegtie pārskati vēl tiek izskatīti.

2014.gada 15.martā notika kopēja abu virzienu vadošo pētnieku tikšanās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvju līdzdalību, kuras laikā pētnieki prezentēja savu pētījumu aktualitātes un diskutēja par aktuālajiem jautājumiem: rūpnieciskā pētījuma definīciju, publikācijām, sadarbību ar zinātniskajām institūcijām un iesniedzamajiem pārskatiem.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
e-pasts: signe.balina@itkc.lv 

 

IT kompetences centra projekts 2014.gada vasarā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

2014.gada jūlija beigās pabeigti jau 13 pētījumi, no tiem pieci dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā, bet 8 – biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā. Savukārt 19 pētījumi vēl tiek īstenoti un tos plānots pabeigt līdz 2015.gada vidum.

Līdz 2014.gada jūlija beigām LIAA kā sadarbības iestādei iesniegti deviņi starpposmu pārskati (maksājumu pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6’549’252,70 EUR, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 4’564’744,96 EUR. No šīs summas 3’171’731,77 EUR kompetences centrs un pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējie iesniegtie pārskati vēl tiek izskatīti. Līdzās jau ierastajiem pārskatiem iesniegts pirmais pārskats par AS „Datorzinību centrs” individuālajā pētījumā 2.2 „Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde” sagatavotajām publikācijām. Līdz ar 6.starpposma pārskata iesniegšanu apgūts ITKC 2011.gadā piešķirtais avanss, savukārt 8.starpposma pārskats ļāvis pieprasīt jau vairāk kā pusi no projektam paredzētajiem ERAF līdzekļiem. 


Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs”


IT kompetences centru programmas pagarinājums

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 33 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

2014.gada 30.oktobrī izsludināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Kompetences centru atbalsta programmā, kas dos iespēju kompetences centriem veikt papildu pētījumus jaunu produktu radīšanai un paredz pagarināt projektu ieviešanas termiņu līdz 2015. gada 31. decembrim. Grozījumus finansēšanas līgumos starp kompetences centriem un LIAA plānots parakstīt 2014.gada novembrī.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
e-pasts: signe.balina@itkc.lv