Sadarbības noteikumi

Abonēšanas principi


Abonēšanas un sadarbības principi ar klientiem, kuri izmanto uzņēmuma resursu vadības sistēmu VISMA Horizon un pašapkalpošanās sistēmu VISMA HoP.

  1. Programmas komplektācija veidojas no klienta izvēlētām risinājuma pakām un papildu apjoma.
  2. Risinājuma paka ir moduļu kopa, kas nosaka un ierobežo Klientam pieejamo funkcionalitāti. Papildu pamatpakai tiek izdalītas papildu risinājuma pakas.
  3. Ir pieejami šādi papildu apjomi:
   1. Papildu uzņēmums (viens uzņēmums ir pieejams Pamatpakā), kā izmantošanas tiesības tiek noteiktas uz vienu juridisku organizāciju;
   2. Papildu lietotājs  (divi lietotāji ir pieejami Pamatpakā), kā izmantošanas tiesības tiek ierobežotas ar vienlaicīgo lietotāju skaitu, t.i., vienlaicīgo lietotāju pieslēgumu skaitu Horizon. Reģistrēto lietotāju skaits netiek ierobežots;
   3. Papildu apjoms Darba samaksas un personāla modulim  (20 algu kartītes ir pieejamas Pamatpakā), kā izmantošanas tiesības tiek ierobežotas pēc kvantitatīvā rādītāja - iespējamais darbinieku skaits, kam var veikt darba samaksas aprēķinu.
  4. Klientam pievienojot Papildu uzņēmumus, ir jāievēro šādi principi:
   1. Programmas izstrādātājs neizsniedz atsevišķu licenci katram Papildu uzņēmuma lietotājam - juridiskajai organizācijai;
   2. Papildu uzņēmuma lietošanas legalitāti juridiskajai organizācijai apliecina pēc klienta pieprasījuma Programmas izstrādātāja izsniegts rakstisks dokuments;
   3. Klientam ir pienākums informēt Papildu uzņēmuma lietotājus par klienta licencē noteiktajiem Programmas lietošanas nosacījumiem. Par jebkuriem licencē noteiktajiem Programmas lietošanas noteikumu pārkāpumiem Programmas izstrādātājs vērsīsies pret klientu;
   4. Programmas izstrādātājam ir tiesības pieprasīt no klienta informāciju par Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietotājiem.
  5. Klientam ir tiesības mainīt Programmas komplektāciju, mainot risinājuma pakas vai papildu apjomus.   
  6. Programmas izstrādātājs patur tiesības mainīt Programmas komplektāciju, ievērojot principu, ka pēc izmaiņām netiek samazināta pieejamā funkcionalitāte, ko klients ir iepriekš izmantojis.

Izmantošanas tiesības.

  1. Klientam ir tiesības lietot programmu tikai tad, ja viņam ir Programmas izstrādātāja piešķirta licence uz Programmu, kas atļauj to lietot noteiktā Programmas komplektācijā. Programmas lietošanas legalitāti apliecina klientam izsniegtā Programmas licence, kurā norādīti klienta rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese), licences numurs un autorizācijas kods.
  2. Programmas lietošanas tiesības nav nododamas trešajām personām, sadalāmas vai apvienojamas bez rakstiskas saskaņošanas ar Programmas izstrādātāju.
  3. Programmas izmantošanas tiesības (licenci) var iegūt, to abonējot.
  4. Abonēšanas cena nākamajam periodam tiek aprēķināta, ņemot vērā klienta Programmas komplektāciju un aktuālo abonēšanas cenu nākamā perioda sākumā.
  5. Abonēšanas periods ir viens ceturksnis.
  6. Rēķini par abonēšanas pakalpojumu tiek sagatavoti līdz jaunā abonēšanas perioda sākumam un nosūtīti uz līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
  7. Abonēšanas cena var tikt mainīta, par to informējot klientus vismaz trīs mēnešus iepriekš.
  8. Pēc apmaksātā Abonēšanas perioda beigām, sākot no nākamās dienas, kas seko apmaksātajam Abonēšanas periodam, Licences saņēmējam ir tiesības izmantot Programmu tikai lasīšanas (read–only) režīmā.
  9. Ja klients nav veicis abonēšanas rēķina apmaksu noteiktajā termiņā, programmas lietošana tiek mainīta uz lasīšanas režīmu (read-only).
  10. Ja klients ir atteicies no risinājuma pakas vai papildu uzņēmuma, bet turpina abonēt vismaz Programmas Pamatpaku, iepriekš izmantotajām risinājuma pakām vai papildu uzņēmumam iestājas lasīšanas režīms (read-only).
  11. Programmas uzturēšanas pakalpojums tiek iekļauts abonēšanas pakalpojumā un atrunāts abonēšanas līgumā.

Licencēšanas principi


Uzņēmuma resursu vadības sistēmas Horizon (turpmāk tekstā sauktas – Programma) licencēšanas principi.

  1. Programmas lietošanas legalitāti apliecina klientam izsniegtā programmas licence, kurā norādīti klienta rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese), licences numurs un autorizācijas kods. Klientam ir tiesības lietot programmu tikai tad, ja viņam ir Programmas izstrādātāja piešķirta licence uz konkrēto Programmu, kas atļauj to lietot, nodrošinot attiecīgo funkcionalitāti noteiktajam lietotāju skaitam.
  2. Saņemot Programmas licenci, klients iegūst tiesības lietot Programmu neierobežotu laiku.
  3. Programmas lietošanas tiesības nav nododamas trešajām personām, sadalāmas vai apvienojamas bez rakstiskas saskaņošanas ar Programmas izstrādātāju.
  4. Programmas izstrādātājs neatpērk Programmas lietošanas tiesības (licenci) no klienta.
  5. Klientam iegādājoties Programmas iespēju „Papildu uzņēmums”, ir jāievēro šādi principi:
   1. Programmas izstrādātājs atsevišķu licenci katram Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietotājam neizsniedz;
   2. Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietošanas legalitāti lietotājam apliecina Programmas izstrādātāja izsniegts rakstisks dokuments, kas izsniegts pēc klienta pieprasījuma;
   3. klientam ir pienākums informēt Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietotājus par klienta licencē noteiktajiem Programmas lietošanas nosacījumiem. Par jebkuriem licencē noteiktajiem Programmas lietošanas noteikumu pārkāpumiem Programmas izstrādātājs vērsīsies pret klientu;
   4. Programmas izstrādātājam ir tiesības pieprasīt no klienta informāciju par Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietotājiem.
  6. Programmas lietošanas apjoms tiek ierobežots ar konkurējošo/vienlaicīgo lietotāju skaitu un izvēlēto funkcionalitāti atbilstoši licences kvantitatīvajam ierobežojumam. Programma tiek licencēta uzskaitot konkurējošos pieslēgumus, t.i. vienlaicīgo pieslēgumu skaitu Programmas datu bāzei.
  7. Vienlaicīgie pieslēgumi Programmas datu bāzei tiek dalīti pilnas funkcionalitātes pieslēgumos un read-only pieslēgumos. Pieslēguma read-only lietotājiem var būt nodefinētas dažādu līmeņu apskates tiesības, bet nebūs tiesības pievienot jaunus ierakstus.
  8. Programmā reģistrējamo lietotāju skaits netiek ierobežots.
  9. VISMA ir tiesīga vākt un analizēt informāciju par Klienta Programmas izmantošanas paradumiem uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Programmas uzlabošanas un attīstības nolūkā, kā arī VISMA ir tiesīga Līguma darbības laikā un pēc Līguma izbeigšanās izmantot šādu informāciju, lai uzlabotu pakalpojumu vai izstrādātu citu VISMA piedāvātu pakalpojumu. 

Programmas koda uzturēšanas principi.

  1. Programmas izstrādātājs nodrošina Programmai koda uzturēšanu no Programmas licences iegādes datuma, ja klients ir iegādājies Programmas koda uzturēšanas pakalpojumu un ir apmaksājis programmas koda uzturēšanas gada maksājumu.
  2. Programmas koda uzturēšanas laikā klientam ir tiesības saņemt atjaunotās Programmas versijas, kā arī pieteikt problēmas, kas saistītas ar Programmas lietošanu, klientu apkalpojošajam Programmas izplatītājam.
  3. Programmas koda uzturēšanas periods ir viens gads. Programmas koda uzturēšanas maksājums katram Programmas koda uzturēšanas periodam tiek noteikts ņemot vērā Klienta iegādāto Programmas licenču vērtību (bez atlaidēm) uz kārtējā Programmas koda uzturēšanas perioda sākumu un noteikto Programmas koda uzturēšanas maksājuma procentu. Ja Klients maksājumu par Programmas koda uzturēšanas periodu veic biežāk kā reizi gadā, Programmas koda uzturēšanas maksājums tiek noteikts ņemot vērā Klienta iegādāto Programmas licenču vērtību (bez atlaidēm) uz kārtējā maksājuma perioda sākumu un noteikto Programmas koda uzturēšanas maksājuma procentu.
  4. Ja klients nav veicis maksājumus par Programmas koda uzturēšanu, tad viņš ir tiesīgs izmantot to programmas versiju, kādu viņš saņēmis Programmas licences iegādes brīdī, vai lietojis apmaksātā uzturēšanas perioda beigās.
  5. Ja pārtraukums Programmas koda uzturēšanas maksājumos ir bijis ilgāks kā 3 mēnešus, un klients vēlas saņemt atjaunotu Programmas versiju un/vai pieteikt problēmas, kas saistītas ar Programmas lietošanu, tad klientam ir jānoslēdz līgums ar Programmas izstrādātāju par Programmas abonēšanu un turpmākā sadarbība notiek atbilstoši Abonēšanas principiem.

Programmas licences papildināšanas principi.

  1. Programmas licences apjomu var papildināt līdz Programmas izstrādātāja noteiktajam atbilstošā produkta maksimālajam apjomam arī gadījumos, ja klients nav veicis maksājumus par Programmas koda uzturēšanu;
  2. Lai esošo Programmas funkcionalitāti papildinātu ar jaunu moduli, klientam ir jābūt uzstādītai jaunākajai Programmas versijai, kuru var iegūt veicot  Programmas koda uzturēšanas maksājumus.

Programmas izstrādātāja noteiktie pamatprincipi Programmas izplatītāja sadarbībai ar Klientu.

  1. Programmas izstrādātājs ir izveidojis Programmas izplatītāju tīklu, kas nodarbojas ar Programmu pārdošanu, ieviešanu un apkalpošanu klientiem.
  2. Klientam ir iespēja izvēlēties to Programmas izplatītāju, kurš nodrošina klienta prasībām visatbilstošākos Programmas ieviešanas un apkalpošanas nosacījumus.

Attiecas uz klientiem, kam spēkā uzturēšanas līgumi, kas noslēgti pirms 01.01.2018.

Noteikumi


Horizon abonēšanas noteikumi

Atvērt PDF

Horizon mākoņrisinājuma abonēšanas noteikumi

Atvērt PDF

Horizon ieviešanas un izstrādes darbu noteikumi

Atvērt PDF

Horizon pieteikumu apstrādes noteikumi

Atvērt PDF

Horizon pieteikumu apstrādes un atbalsta pakalpojumu abonēšanas noteikumi

Atvērt PDF

Cloud BI abonēšanas noteikumi

Atvērt PDF

Fizisko personu datu apstrādes noteikumi

Atvērt PDF