Papildiespējas procesu automatizācijai

Resursu uzskaite


 
Inventārs
 • inventāra uzskaite, identificējot katru inventāra vienību
 • atbildībā un lietošanā esošā inventāra uzskaite
 • inventāra vērtības pakāpeniska norakstīšana
 • inventāra lietošanas ilguma aprēķins un kontrole
Elektroniskā inventarizācija
 • pamatlīdzekļu un inventāra elektroniska inventarizācija, izmantojot svītrkodu skanerus vai Android mobilās ierīces

Lasīt vairāk

Seriālie numuri
 • individuālu preces vienību uzskaite, noliktavā saņemot un izsniedzot preces. Piemēram, mobilie telefoni u.c. elektroniskās iekārtas
Autotransports
 • autotransporta un to saistīto datu reģistrs - apkopes, riepas, apdrošināšanas, remonti, degvielas kartes, tehniskās apskates u.c.
 • ceļazīmju uzskaite - degvielas faktiskā patēriņa kontrole pret normu, maršrutu uzskaite

Norēķini


 
Maksājumu automatizācija
 • izejošo maksājumu nosūtīšana uz bankas sistēmu tiešsaistes režīmā
 • ienākošo maksājumu automātisks imports no bankas sistēmas, maksājuma uzdevumu izveide, piesaiste preču dokumentiem un maksājumu grāmatojuma. Modulis šobrīd nodrošina automatizāciju ar Swedbank, SEB, Citadele, DNB un Valsts kase

Lasīt vairāk

Debitoru novērtēšana
 • automātiska debitoru novērtēšana, uzkrājumu aprēķināšana un grāmatošana atbilstoši sistēmā definētajiem nosacījumiem
 • individuālu debitoru novērtēšana

Lasīt vairāk

Pakalpojumu līgumu uzskaite
 • Regulāro rēķinu ģenerēšana ņemot vērā:
  • līgumā fiksētos pakalpojumus un maksu par tiem
  • līgumā fiksētos mainīga apjoma pakalpojumus
  • uz līguma pamata iepirktos pakalpojumus, to apjomus un izmaksas
Iepirkumu līgumu uzskaite
 • iepirkumu līgumu izpildes kontrole pozīciju griezumā, lai iegādātos tikai:
  • līgumā atrunātās preces un pakalpojumus
  • apjomā vai summā, kas nepārsniedz līguma nosacījumus
  • par cenu, kas nav augstāka kā līgumā atrunātā
  • preču un pakalpojumu apjomus noteiktu struktūrvienību vai citu dimensiju griezumā
 • katrā līgumā definējami dažādi kontrolējamie nosacījumi
 • katrā līgumā definējami dažādi kontrolējamie nosacījumi
 • detalizēti pārskati par līguma izpildi pa pozīcijām
 • iepirkumu reģistrs

Vairāku firmu pārvaldība


 
Vairāku nodokļu maksātāju režīms
 • visu uzņēmumu dati vienā datu apgabalā, katram dokumentam un uzskaites objektam norādot tā saistību ar konkrēto uzņēmumu
 • dažādu uzņēmumu darījumu datu ievade, lietotājam nepārlogojoties citā uzņēmumā
 • pārskatu (noliktavas atlikumi, realizācijas apjomi, debitoru parādi u.c.) iegūšana apkopojumā par vairākiem uzņēmumiem
 • vienoti klasifikatori (klienti, preces, kontu plāns u.c.) visiem uzņēmumiem
 • ērta savstarpējo darījumu dokumentu ģenerēšana no viena uzņēmuma uz citu (pārdošana vienā uzņēmumā > saņemšana - citā u.c.)
 • lietotājiem pieejamo datu nodalīšana pa dažādiem uzņēmumiem
Vienotie klasifikatori
 • katram uzņēmumam nodalīts datu apgabals
 • iespēja lietotājiem definēt pieejas tiesības katrā no uzņēmumiem
 • iespēja centralizēt (vienot) noteiktos klasifikatorus starp dažādiem uzņēmumiem specifiskos klasifikatorus ievadot tikai konkrētā uzņēmuma datu apgabalā